Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών 
 • Αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντίστοιχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, βάσει υφιστάμενων μελετών και διαδικασιών
 • Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια
 • Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών)
 • Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής-υλοποίησης-συντήρησης εφαρμογών λογισμικού, εφαρμόζοντας υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης.

Επίσης:

 • Εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του Πληροφοριακού συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού
 • Αναπτύσσει αυτόνομα, ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).

Η δράση του χαρακτηρίζεται από:

 • Οικονομία χρόνου και πόρων
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ασφάλεια
 • Διασφάλιση ποιότητας εργασίας
 • Προστασία περιβάλλοντος
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις αναφορικά με:

 • Τη βασική ορολογία πληροφορικής τόσο στον τομέα του υλικού (Hardware), όσο και στον τομέα του λογισμικού (Software)
 • Τους κανόνες που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του
 • Τα υλικά που υποχρεούται να κρατά για ανακύκλωση
 • Την προβλεπόμενη διαδικασία ανακύκλωσης
 • Το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος από τη δράση του
 • Το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • Τους κανόνες που αναφέρονται στην προστασία της περιουσίας του δημοσίου, των πελατών και των επιχειρήσεων
 • Τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων και ειδικότερα τους κινδύνους στους χώρους εργασίας του
 • Τα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
 • Τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων και σωστών μέσων πυρόσβεσης
 • Την παροχή Α' Βοηθειών σε περίπτωση κάθε ατυχήματος
 • Τις μορφές και τις βασικές αρχές διοίκησης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού
 • Τους δημόσιους φορείς
 • Τις διαδικασίες ελέγχου
 • Τους συνδικαλιστικούς φορείς που τον εκπροσωπούν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
 • Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του που απορρέουν από την ιδιότητά του ως εργαζόμενος ή εργοδότης
 • Τη διαχείριση του λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων και των ανεξάρτητων Η/Υ
 • Τη διαχείριση του συστήματος ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων και των ανεξάρτητων Η/Υ
 • Τη διαχείριση του συστήματος βάσης δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων και των ανεξάρτητων Η/Υ
 • Τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των ΠΣ και των ανεξάρτητων Η/Υ από ενδεχόμενες απειλές (προστασία από ιούς, επιβουλή hackers κ.λπ.).

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στις κάτωθι θεματικές περιοχές:

 • Αγγλικά
 • Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας - περιβάλλον
 • Τεχνική επικοινωνίας-επιχειρηματικότητα
 • Αλγοριθμική και δομές δεδομένων
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών
 • Γλώσσα προγραμματισμού
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Επικοινωνίες δεδομένων και τεχνολογίες Ιnternet
 • Λειτουργικά συστήματα
 • Βάσεις δεδομένων
 • Δίκτυα υπολογιστών
 • Τεχνολογία λογισμικού και εφαρμογή (S/W engineering)
 • Νομοθεσία [γνώση επί των σχετικών διατάξεων του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς νομοθετικού πλαισίου που αναφέρεται στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Νόμος υπ' αρ. 2472/97), στη σχετική νομοθεσία περί της διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ Ν.2672/98 ΦΕΚ 290 κ.λπ.)].

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητες οι εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρει η φοίτηση σε αντίστοιχα Τμήματα Πληροφορικής των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και σε επίπεδο ΙΕΚ, ή σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Σχετικά προγράμματα ειδίκευσης προσφέρονται και στα πλαίσια των δράσεων συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής θα πρέπει να διαθέτει τις κάτωθι δεξιότητες:

 • Ερευνητικό πνεύμα, ευστροφία, ικανότητα λογικών υπολογισμών
 • Υπομονή και ακρίβεια
 • Μεγάλη συγκέντρωση και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού και η αναλυτική, καθαρή σκέψη
 • Δημιουργική φαντασία
 • Ευχέρεια στη χρήση αριθμών
 • Μεγάλη δεξιότητα στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ικανότητα χειρισμού ανεξάρτητων Η/Υ, καθώς και τερματικών υπολογιστών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ)
 • Ικανότητα να αφομοιώνει την εκπαίδευση στη χρήση νέου λογισμικού και υλικού ή να αυτοεκπαιδεύεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού τηλεματικής (τηλεεκπαίδευση κ.λπ.)
 • Ικανότητα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων
 • Ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
 • Ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των υπηρεσιών του internet
 • Ικανότητα να εφαρμόζει και να τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του
 • Ικανότητα εφαρμογής και τήρησης των κανόνων που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος από τη δράση του
 • Ικανότητα παροχής Α' Βοηθειών σε περίπτωση κάθε ατυχήματος
 • Δημιουργικό πνεύμα και φαντασία σε συνδυασμό με υπολογιστική ικανότητα και ευχέρεια στους Η/Υ
 • Υπομονή και επιμονή
 • Ικανότητα προγραμματισμού
 • Φιλομάθεια και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα αυτόνομης εργασίας και αυτοπειθαρχία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο, σε οργανισμούς ή στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε:

 • Επιχειρήσεις, οργανισμούς, υπουργεία κ.λπ. που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που προωθούν-πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής.

Με την ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet) ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής έχει πολύ μεγάλη ζήτηση από εταιρείες ή φορείς που θέλουν να κάνουν παρουσιάσεις θεμάτων ή να διαφημιστούν μέσω ηλεκτρονικής μορφής.