Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τα επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας συνδέονται στενά και άρρηκτα με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία καλύπτει τόσο το κομμάτι του λογισμικού όσο και εκείνο του υλικού. Είναι αναμφισβήτητο ότι η εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ειδικών επαγγελματιών, οι οποίοι θα διαθέτουν πρακτικές γνώσεις όσον αφορά στη λειτουργία και συντήρηση υπολογιστών και δικτύων τηλεπικοινωνιών, καθώς και εμπειρία σε θέματα που άπτονται του προγραμματισμού προς όφελος της αποτελεσματικότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα άτομα που παρουσιάζουν κλίση προς τα συγκεκριμένα επαγγέλματα χαρακτηρίζονται από επιδεξιότητα στο χειρισμό των διαφόρων εργαλείων, ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού και του υλικού, πρακτικό μυαλό και επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς είναι απαραίτητο να συνεργάζονται με συναδέλφους ή πελάτες, με απώτερο σκοπό την κατανόηση και κάλυψη αναγκών που άπτονται της επιστήμης των υπολογιστών. Επίσης, η εκπαίδευσή τους θα πρέπει να διακρίνεται από συνεχή προσπάθεια απόκτησης επικαιροποιημένων γνώσεων στο αντικείμενό τους, καθώς οι εξελίξεις και τα τεχνολογικά επιτεύγματα στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών πραγματοποιούνται με ταχύτατο ρυθμό.

Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων, ο μηχανικός τηλεπικοινωνιών και ο προγραμματιστής συστημάτων και εφαρμογών Η/Υ συνιστούν μερικά από τα επαγγέλματα που εντάσσονται στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

Απαιτούμενες Δεξιότητες – Προσωπικά Χαρακτηριστικά

  • Ερευνητικό πνεύμα, ευστροφία, ικανότητα λογικών υπολογισμών
  • Υπομονή και ακρίβεια
  • Μεγάλη συγκέντρωση και προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού και η αναλυτική, καθαρή σκέψη
  • Ευχέρεια στη χρήση αριθμών
  • Επινοητικότητα
  • Οργανωτικότητα, συνέπεια
  • Δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών μέσων
  • Υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα
  • Ευχέρεια στην αντίληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων

Σχετικά επαγγέλματα