Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τα πράσινα επαγγέλματα συμβάλλουν στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Αφορούν είτε παραδοσιακούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, τουρισμός, υπηρεσίες) είτε νέους τομείς (π.χ. προώθηση καθαρών τεχνολογιών, εξοικονόμηση και σωστή διαχείριση του νερού και της ενέργειας, αξιοποίηση των αποβλήτων, οικολογική γεωργία και κτηνοτροφία κ.ά.) (United Nations Environment Program, 2008).

Τα επαγγέλματα αυτά ταξινομημένα ανά τομέα παραγωγής είναι:

Πρωτογενής τομέας - Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεία, δάση:

 • Βιολογική γεωργία
 • Βιολογική κτηνοτροφία
 • Βιολογική μελισσοκομία
 • Ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων
 • Διαχείριση οικοσυστημάτων και δασών ειδικότερα

Δευτερογενής τομέας - Βιομηχανία, κατασκευές:

 • Κατασκευή ειδών/προϊόντων με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
 • Κατασκευή οικολογικών κτιρίων
 • Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων και απορριμμάτων

Τριτογενής τομέας - Βασικές υπηρεσίες, εμπόριο, διακίνηση προϊόντων:

 • Εμπόριο βιολογικών ή οικολογικών ειδών/προϊόντων
 • Ποικίλες υπηρεσίες: Σχεδιασμός βιοκλιματικών κτιρίων, αγροτουρισμός, σχεδιασμός φωτοβολταϊκών & αιολικών πάρκων, ανακατασκευή αγαθών κ.λπ.
 • Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων

Τεταρτογενής τομέας - Διοικητική και κυβερνητική δραστηριότητα, εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη,
οικονομικός σχεδιασμός, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτισμός, διαχείριση πληροφοριών. Ο
τομέας συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν:

 • Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων με λογική αειφόρου ανάπτυξης
 • Σχεδιασμό και εφαρμογή διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου της βιομηχανικής παραγωγής
 • Εφαρμογή και έλεγχο ενεργειακής πολιτικής οικολογικής κατεύθυνσης
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, εκπαίδευση

(Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ)

 

Ιστοσελίδες εύρεσης πράσινων θέσεων εργασίας

http://www.greencollar.org

http://www.jobsingreen.eu

http://www.greencareercentral.com

 

Υποκατηγορίες

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop