Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ένα γενικό πλαίσιο δεξιοτήτων που η αγορά των πράσινων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ζητά από τους εργαζομένους της σήμερα μπορεί να οριστεί ως εξής: 

 • Οικολογικός σχεδιασμός
 • Πιστοποίηση περιβαλλοντικών προτύπων
 • Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου
 • Γνώση των περιβαλλοντικά φιλικών υλικών
 • Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 • Παροχή εξειδικευμένων περιβαλλοντικών συμβουλών
 • Αξιολόγηση του κύκλου ζωής προϊόντων
 • Γνώση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών CO2
 • Γνώση και ικανότητα εφαρμογής μηχανικών, χημικών και βιολογικών μεθόδων περιβαλλοντικής αποκατάστασης

 

Στις ανωτέρω μπορούν να προστεθούν οι εξής:

 • Περιβαλλοντική συνείδηση
 • Στρατηγικές και ηγετικές δεξιότητες για τη στροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη
 • Δεξιότητες σχετικές με τη χρήση νέων τεχνολογιών
 • Δεξιότητες συντονισμού, διαχείρισης και διεύθυνσης για ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων
 • Επιχειρηματικές δεξιότητες για εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών
 • Καινοτομία για εκμετάλλευση ευκαιριών και δημιουργία νέων στρατηγικών για αντιμετώπιση των πράσινων προκλήσεων
 • Δεξιότητες επικοινωνίας για προώθηση της πράσινης οικονομίας
 • Συμβουλευτικές δεξιότητες για την παροχή συμβουλών για πράσινες λύσεις και προϊόντα
 • Γλωσσικές ικανότητες και δεξιότητες πληροφορικής για εκτέλεση εργασιών στις διεθνείς αγορές
 • Τεχνικές πράσινες δεξιότητες, αναλόγως του εξειδικευμένου αντικειμένου της εργασίας
 • Επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) για την πραγματοποίηση ερευνών και μελετών.
 • Ενισχυμένες δεξιότητες σε χειρονακτικά επαγγέλματα όπως η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία.

(πηγή: ΕΟΠΠΕΠ)

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop