Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων & Αυτοματισμού Γραφείου έχει πρόσβαση σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κύρια καθήκοντά του είναι τα εξής:

 • Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντίστοιχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, βάσει υφιστάμενων μελετών και διαδικασιών
 • Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια
 • Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών)
 • Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής-συντήρηση, εφαρμογών λογισμικού, επικαιροποίηση-συντήρηση ιστοσελίδων και εφαρμογών πολυμέσων, διαχείριση και συντήρηση δικτύων
 • Εγκατάσταση και συντήρηση απλού τοπικού δικτύου υπολογιστών
 • Ανάπτυξη απλών εφαρμογών λογισμικού
 • Εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση απλών εφαρμογών λογισμικού
 • Προώθηση/πώληση προϊόντων πληροφορικής
 • Διαχείριση τοποθεσίας στο internet (Webmaster).

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:  Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ. Επίσης, ως τεχνικός ασφάλειας δικτύων Η/Υ μπορεί κανείς να ειδικευτεί στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ και στα ΤΕΕ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείων πρέπει να διαθέτει:

 • Επινοητικότητα
 • Οργανωτικότητα, συνέπεια
 • Υπομονετικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών μέσων
 • Υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα
 • Ευχέρεια στην αντίληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Πλήρη γνώση της λειτουργίας και αρχιτεκτονικής των Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις των λειτουργικών συστημάτων
 • Γνώσεις για τα δίκτυα υπολογιστών, τη σχεδίαση, λειτουργία και υλοποίησή τους
 • Ικανότητα να γράφει και να διαμορφώνει ένα κείμενο χρησιμοποιώντας επεξεργαστή κειμένου σε περιβάλλον WINDOWS
 • Ικανότητα να συνθέτει και να διαχειρίζεται ένα λογιστικό φύλλο σε περιβάλλον WINDOWS
 • Ικανότητα να σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων σε περιβάλλον WINDOWS
 • Απαιτούμενες γνώσεις πάνω στις τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης, σύνθεσης, δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας
 • Απαιτούμενες γνώσεις πάνω στις αρχές και τεχνικές οργάνωσης αρχείων καθώς και τις βασικές δομές δεδομένων
 • Πλήρη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού C και C++
 • Γνώσεις για ανάλυση και σχεδιασμό εφαρμογών σε περιβάλλον της VISUAL BASIC
 • Γνώσεις πάνω στις αρχές και τεχνικές της ηλεκτρονικής τυπογραφίας
 • Γνώσεις για τις αρχές λειτουργίας του διαδικτύου, τις εντολές και τεχνικές ανάπτυξης ιστοσελίδων, καθώς και για την εξοικείωση με προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού στο διαδίκτυο
 • Γνώσεις προχωρημένων τεχνικών προγραμματισμού σε περιβάλλον ORACLE με χρήση PL/SQL, καθώς και χρήσης του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη κατανεμημένων δικτυακών εφαρμογών και κατανεμημένων βάσεων δεδομένων
 • Γνώσεις πάνω στις τεχνικές και μεθοδολογίες ανάπτυξης ολοκληρωμένων και σύνθετων εφαρμογών πολυμέσων, καθώς και της επεξεργασίας σημάτων
 • Εξοικείωση με τις αρχές και τα μοντέλα ασφάλειας που χρησιμοποιούνται στα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και με τους αλγόριθμους που αποτελούν τα συστατικά μέρη των μοντέλων αυτών
 • Γνώσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τοποθεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου στο διαδίκτυο, καθώς και γνώσεις για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εμπορικής εφαρμογής χρησιμοποιώντας τα σχετικά εργαλεία.

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στα κάτωθι θεματικά πεδία:

 • Εισαγωγικά στη πληροφορική (Δεδομένα, Πληροφορία, Αρχιτεκτονική Η/Υ)
 • Λειτουργικό σύστημα Windows98/2000
 • Επεξεργασία κειμένου σε Windows - WORD
 • Λογιστικά φύλλα σε Windows - EXCEL
 • Βάσεις δεδομένων
 • Σχεδίαση εφαρμογών
 • Αρχές τυπογραφίας με Η/Υ (Desktop Publishing)
 • Λειτουργικό σύστημα UNIX/Linux
 • Λειτουργικό σύστημα Wndows NT
 • Δίκτυα Η/Υ
 • Ασφάλεια δεδομένων/επικοινωνιών
 • Γλώσσα προγραμματισμού C, C++
 • Γλώσσα προγραμματισμού VISUAL BASIC
 • Γλώσσα προγραμματισμού - JAVA
 • Βάσεις δεδομένων σε Windows - ACCESS
 • Γλώσσα SQL/4GL
 • Τεχνολογίες και υπηρεσίες του διαδικτύου
 • Αρχές επεξεργασίας εικόνας
 • Τεχνολογία πολυμέσων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Εξαιτίας της σημασίας που έχει το ζήτημα της ασφάλειας των πληροφοριακών δικτύων, αλλά και των εξελίξεων στον τομέα του αυτοματισμού, οι προοπτικές στην αγορά εργασίας εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικές για αυτήν την ειδικότητα. Οι επαγγελματίες του χώρου μπορούν να απασχοληθούν ως υπάλληλοι σε οποιαδήποτε εταιρεία διαθέτει μηχανογράφηση ή σε οποιονδήποτε οργανισμό του δημοσίου, σε τράπεζες και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και, πιο συγκεκριμένα, στα τμήματα δικτύων των οργανισμών αυτών. Επίσης, μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες του χώρου της μηχανογράφησης που αναπτύσσουν μηχανογραφικές εφαρμογές. Τέλος, μπορούν εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργώντας δική τους επιχείρηση.