Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Μουσικής με Τεχνολογία Η/Υ

Γενική Περιγραφή: Αντικείμενο της εργασίας του Ειδικού Μουσικής με Τεχνολογία Η/Υ είναι η μελέτη, η γνώση και η αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας στη μουσική τέχνη. Ειδικότερα, ανάλογα με το φορέα απασχόλησής του αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ερευνητικού, εκπαιδευτικού ή καλλιτεχνικού έργου στα γνωστικά αντικείμενα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου και της μουσικής τέχνης. Χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό επεξεργασίας μουσικού κειμένου (π.χ. Finale ή Sibelius), αναπαριστά ψηφιακά ηχητικά σήματα, συνθέτει μουσικά κομμάτια και επεξεργάζεται φυσικούς ή ηλεκτρονικούς ήχους. Ασχολείται με τη συστηματική ανάλυση και περιγραφή μουσικών διεργασιών και φαινομένων μέσω της ανάπτυξης μουσικών υπολογιστικών προγραμμάτων και χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εναλλακτικό μουσικό όργανο με απεριόριστες δυνατότητες, αλλά και ως πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω μελέτη των ηχητικών φαινομένων. Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με τη μελέτη της μουσικής εικονογραφίας και η κατανόηση της συναισθηματικής αντίδρασης του ανθρώπου στη μουσική τέχνη, η οποία σχετίζεται με τον τρόπο αντίληψης της μουσικής δομής και διάφορων άλλων μουσικών παραμέτρων. Το ενδιαφέρον της έρευνάς του στρέφεται τόσο στη διερεύνηση χαρακτηριστικών φυσιολογικών/νοητικών διεργασιών που εντοπίζονται κατά την πρόσληψη και τη νοητική επεξεργασία των ηχητικών/μουσικών ερεθισμάτων (ψυχοακουστική), όσο και στον τρόπο με τον οποίο οι διεργασίες αυτές σχετίζονται με γενικότερες γνωστικές λειτουργίες (αντίληψη, μνήμη, προσοχή, σκέψη, γλώσσα). Τέλος, συνεργάζεται με άλλους ειδικούς και επιστήμονες, όπως ειδικούς πληροφορικής, ηχολήπτες, παιδαγωγούς, συνθέτες κ.ά. για την υλοποίηση ενός απαιτητικού έργου, όπως είναι η δημιουργία μουσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με το μουσικό. Όταν εργάζεται ως μουσικός στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ο απόφοιτος των πανεπιστημιακών σχολών), τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται από το Ν. 1566/1985, άρθρο 4, παρ. 12 (ΦΕΚ 167/ τ. Α/1985) και το ΠΔ 64/1993 (ΦΕΚ 28/τ. Α/1993) και ΥΑ 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΕΚ Β΄/ 2279/10.11.2008) για τον καθορισμό των ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία. Με το ΠΔ 141/2003 καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων: 1) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, 2) Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων και 3) Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας των ΤΕΙ. Τα επαγγελματικά του δικαιώματα προστατεύονται από το Νόμο 2121/1993 (ΦΕΚ 25, τ. Α/ 4-3-1993) «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Συγγενικών Δικαιωμάτων και Πολιτιστικών Θεμάτων».

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές προσφέρονται στο Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΑΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυμνο), όπου η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Αντικείμενο εκπαίδευσης είναι η εφαρμογή της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του μουσικού ήχου και της μουσικής τεχνολογίας. Στο ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ληξούρι) λειτουργεί το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων με αντικείμενο εφαρμοσμένα θέματα της Μουσικής Τεχνολογίας καθώς και θέματα κατασκευής Μουσικών Οργάνων. Επιπλέον, σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΑΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα), όπου η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη, ενώ οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς κάποιο μουσικό όργανο.

Επίσης, σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθήνας, με διάρκεια φοίτησης πέντε έτη και τρία γνωστικά αντικείμενα: Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Τεχνολογία Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγική και Βυζαντινή Μουσικολογία. Επίσης, σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου η φοίτηση διαρκεί πέντε έτη και λειτουργούν οι κατευθύνσεις της Μουσικολογίας και της Παιδαγωγικής. Στο Τμήμα αυτό προσφέρεται ενισχυμένη διδασκαλία σε μαθήματα μουσικής τεχνολογίας και πληροφορικής. Ακόμη, σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα έτη και λειτουργούν οι κατευθύνσεις δυτικής οργανικής μουσικής (πιάνο, έγχορδα, πνευστά), φωνητικής μουσικής (μονωδία, όπερα), μουσικής σύνθεσης, βυζαντινής και ελληνικής παραδοσιακής μουσικής (λύρα, ούτι, κανονάκι). Επίσης σπουδές προσφέρονται σε δύο Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα), με διάρκεια φοίτησης πέντε έτη. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου στις κατευθύνσεις Μουσική Σύνθεση, Μουσική Εκτέλεση και Μουσικές Επιστήμες, και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας λειτουργεί με τρεις κατευθύνσεις: Εικόνα, Ήχος, Πολυμέσα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ειδικότερα, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου, που απευθύνεται σε αποφοίτους των πανεπιστημίων της Ελλάδας ή ισότιμων του εξωτερικού και σε πτυχιούχους των ΑΤΕΙ που προέρχονται από τμήματα μουσικών σπουδών ή και άλλα τμήματα των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με τις ειδικότητες του διεπιστημονικού χώρου της ηλεκτρονικής μουσικής τεχνολογίας, που μιλούν ελληνικά και αγγλικά (τουλάχιστον) και μπορούν να αποδείξουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ΠΜΣ. Η εισαγωγή τους στο πρόγραμμα κρίνεται με αξιολόγηση του βιογραφικού τους, του φακέλου εργασιών και της προσωπικής συνέντευξης. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης δύο κατευθύνσεων σαν συνέχεια των αντίστοιχων κατευθύνσεων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και σε συμφωνία με αυτές ως εξής: Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική Μουσική Τεχνολογία, Κατεύθυνση Σύνθεσης: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής. Η διάρκεια των σπουδών είναι ένα έτος, ενώ απαιτείται και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης σε εξειδικευμένο ερευνητικό, εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό στις ειδικότητες του χώρου τομής της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου και της μουσικής τέχνης και ιδιαίτερα στα αντικείμενα της Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Θεωρίας και Σύνθεσης, της Μουσικής Πληροφορικής, της Μουσικής Τεχνολογίας, της Μουσικής Ακουστικής και της Αισθητικής. Επίσης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Θεσσαλίας οργανώνουν Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών με τρεις κατευθύνσεις: Δικτυακή Υπολογιστική-Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Νοήμονα Συστήματα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το συγκεκριμένο επάγγελμα απαιτείται:

  • Καλλιτεχνική ευαισθησία, έφεση στην σύγχρονη τεχνολογία
  • Έμφυτη κλίση στη μουσική
  • Επιμονή, φαντασία, δημιουργικότητα και δεξιοτεχνία στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Δυνατότητα για συχνές μετακινήσεις και πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ειδικός Μουσικής με Τεχνολογία Η/Υ μπορεί να εργαστεί σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, στούντιο ήχου και εικόνας, εταιρείες μουσικών παραγωγών που ασχολούνται με την ηλεκτροακουστική και διαδραστική μουσική, αλλά και το ηλεκτρονικό εμπόριο μουσικών κομματιών κ.λπ. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να συνεργαστεί με δισκογραφική εταιρεία, να ασχοληθεί ως μουσικός παραγωγός σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, ως μουσικός σε ιδιωτικούς φορείς (συναυλιακούς χώρους, μέγαρο μουσικής κ.λπ.), σε συμφωνικές ορχήστρες, στη Λυρική Σκηνή, σε φορείς προώθησης και προβολής της ελληνικής μουσικής παράδοσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, μπορεί να ασχοληθεί με τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων, με την τεχνική υποστήριξη σε θέματα της ειδικότητάς του, με σύγχρονες εφαρμογές των Η/Υ και των πολυμέσων της μουσικής τεχνολογίας. Ο πτυχιούχος των πανεπιστημιακών σχολών μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (γενικά και μουσικά γυμνάσια και λύκεια), σε ωδεία, σχολές μουσικής κ.λπ. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι θετικές λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης σε εξειδικευμένο ερευνητικό, εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό στις ειδικότητες του χώρου τομής της ηλεκτρονικής μουσικής τέχνης και των τεχνολογιών εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου. Η μεταπτυχιακή εξειδίκευση προσφέρει εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους στον τομέα της επιστημονικής έρευνας σε νέα και πρωτόγνωρα αντικείμενα για τα ελληνικά δεδομένα, όπως το πεδίο της ψυχοακουστικής, της μουσικής ψυχολογίας, της μουσικοθεραπείας, της μουσικής πληροφορικής και της ηλεκτρονικής μουσικής τέχνης.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας εξαρτώνται από το φορέα απασχόλησης και τις επιμέρους επαγγελματικές δραστηριότητες του Ειδικού Μουσικής. Είναι δυνατόν να έχει συγκεκριμένο ωράριο, αλλά μπορεί και να έχει ακατάστατο ωράριο ή να εργάζεται με καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης. Πρόκειται για μια εργασία επίπονη, κουραστική σωματικά και πνευματικά, αλλά και ιδιαίτερα δημιουργική και καλλιτεχνική ταυτόχρονα. Πολλές φορές χρειάζεται να μετακινείται τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό για να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, αλλά και να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας στον τομέα του.