Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στρατιωτικές Σχολές: η προκήρυξη για τους εισακτέους

Τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 18, σε ποσοστό 10% των θέσεων (Ν.2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α', Ν.2909/2001 – ΦΕΚ 90/Α', Ν.3687/2008 – ΦΕΚ 159/Α', Ν.4186/2013- ΦΕΚ 193/ Α' όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν.4264/2014 - ΦΕΚ 188/Α') και σε ποσοστό 90% αυτών, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ

1. Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 9 Ιουνίου2017 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017.

ε. Διεξαγωγή ΠΚΕ: εντός του χρονικού διαστήματος από Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 έως και Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο.

 

2. Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά έως Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Παρασκευή21 Αυγούστου 2017.

ε. Διεξαγωγή ΠΚΕ: Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 έως και Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017.

 

3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη ΔΑΕ/Β1 όπως προβλέπουν οι οργανισμοί λειτουργίας τους.

β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

4. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα γίνονται δεκτά από τις Σχολές 1ης Προτίμησης ή τη ΔΑΕ/Β1 στην περίπτωση αποστολής τους μέχρι και τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται στο παρόν Παράρτημα, εφόσον φέρουν ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας δημόσιας ή ιδιωτικής.

 

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Δείτε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ.

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop