Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προγραμματισμός υπολογιστών: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 

 ΘΕΜΑ Α

Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Λάθος

 

Α2. 1.στ 2. γ 3. δ 4. α 5. β

 

Α3.

α. 2 3 4 5 6 7 8 9

β. 2 5 8

γ. abcabc

δ. 7

ε. 8

 

Α4. α. False β. True γ. True δ. True ε. False

 

ΘΕΜΑ Β

Β1. 1. Ν 2. 1 3. i -1 4. j 5. >

 

B2.

a=2 x=1

a=6 x=3

b=2

 

B3.

def SYN(x):

if x<10:

y=2*x

else:

y=3*x

return y

 

B4.

s=0

i=1

while i<10:

s=s + i

print s

i=i+2

print s

 

ΘΕΜΑ Γ

fortiga=0

epiv=0

moto=0

sf=0

se=0

sm=0

meli=0

mimeli=0

# ερώτημα Γ1

typos=raw_input(‘δώσε τύπο οχήματος’)

while typos!= “TELOS”:

melos=raw_input(‘είναι μέλος;NAI/OXI’)

if melos==”NAI”:

meli=meli+1 # για ερώτημα Γ4

if typos==”F”:

fortiga=fortiga+1 # για ερώτημα Γ3

cost=70

sf=sf + cost # για ερώτημα Γ3

elif typos==”E”:

epiv=epiv+1 # για ερώτημα Γ3

cost=40

se=se + cost # για ερώτημα Γ3

else:

moto=moto+1 # για ερώτημα Γ3

cost=25

sm=sm + cost # για ερώτημα Γ3

else:

mimeli=mimeli+1 # για ερώτημα Γ4

if typos==”F”:

fortiga=fortiga+1 # για ερώτημα Γ3

cost=80

sf=sf + cost # για ερώτημα Γ3

elif typos==”E”:

epiv=epiv+1 # για ερώτημα Γ3

cost=50

se=se + cost # για ερώτημα Γ3

else:

moto=moto+1 # για ερώτημα Γ3

cost=30

sm=sm + cost # για ερώτημα Γ3

typos=raw_input(“δώσε τύπο οχήματος”)

# Ερώτημα Γ2

print(“Φορτηγά”, fortiga, sf )

print (“Επιβατικά”, epiv, se)

print (“Μοτοσυκλέτες”, moto, sm)

# ερώτημα Γ3

print (“ Πλήθος όλων”, fortiga + epiv+ moto)

print(“ Συνολικό ποσό είσπραξης”, sf+se+sm)

# ερώτημα Γ4

print(“Μέλη”, meli, “Μη μέλη”, mimeli)

 

ΘΕΜΑ Δ

VATHMOS=[]

NAME=[]

for i in range(50):

n=raw_input(“δώσε όνομα”)

NAME.append(n)

v=int(input(‘Δώσε βαθμό:’)

while v < 1 or v > 10 :

v=int(input(‘Δώστε ξανά βαθμό:’)

VATHMOS.append(v)

# ερώτημα Δ2

s=0.0

for number in VATHMOS :

s= s + number

mo=s / 50

print(‘Μέσος όρος βαθμολογίας μαθητών:’, mo)

# ερώτημα Δ3

for i in range(50) :

if VATHMOS[i] >= mo :

print(‘όνομα μαθητή:’, NAME[i], ‘Βαθμός:’, VATHMOS[i])

# ερώτημα Δ4

max=VATHMOS[0]

for number in VATHMOS :

if number > max :

max=number

print(‘Μεγαλύτερη βαθμολογία:’, max)

for i in range(50) :

if max = VATHMOS[i] :

print(‘Μαθητές με την μεγαλύτερη βαθμολογία:’, NAME[i])

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop