Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ο κλάδος της Λογιστικής ασχολείται με την οικονομική πορεία μιας ατομικής ή εταιρικής δραστηριότητας, δηλαδή με την καταγραφή και την ανάλυση των οικονομικών συναλλαγών της. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να εξετάζεται η οικονομική απόδοση του ατόμου ή της επιχείρησης, ελέγχοντας τις σχετικές αναφορές όπως π.χ. αυτές που αφορούν τα έξοδα και τα έσοδα. Η Λογιστική αποκαλείται «γλώσσα των επιχειρήσεων», επειδή αποτελεί το όργανο για τη μετάδοση οικονομικών πληροφοριών σχετικά με μια επιχειρηματική οντότητα σε διάφορες ομάδες.

Ο κλάδος, γενικά, διακρίνεται στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, η οποία εστιάζει στην εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών τρίτων, δηλαδή εκτός επιχείρησης, και στη Διοικητική Λογιστική, η οποία ασχολείται με τις πληροφοριακές υποθέσεις της επιχείρησης. Επίσης, σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) γίνεται διάκριση σε Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική και Λογαριασμοί Τάξεως.

Σχετικά επαγγέλματα