Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Μεταλλείων

Γενική Περιγραφή: Ο Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός ασχολείται με τη μελέτη, την έρευνα και τον εντοπισμό μεταλλευτικών κοιτασμάτων, ορυκτών, στερεών και υγρών καυσίμων, καθώς και με την εξόρυξη, εκμετάλλευση και επεξεργασία των διαφόρων μετάλλων. Συγκεκριμένα, διενεργεί γεωλογικές αναγνωρίσεις, αξιολογεί χαρτογραφήσεις, σχεδιάζει γεωλογικές τομές και υπολογίζει τα αποθέματα του μεταλλεύματος και το οικονομικό κόστος εξόρυξής του. Εκπονεί τα σχέδια εξόρυξης των μεταλλευτικών κοιτασμάτων και εποπτεύει τη διαδικασία εξόρυξης του κοιτάσματος χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους εκμετάλλευσης. Είναι ακόμη υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του μεταλλείου ή ορυχείου, για τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού και για την τήρηση των κανόνων και διατάξεων ασφάλειας. Μελετά και επιβλέπει την παραλαβή και βιομηχανική επεξεργασία του προϊόντος που προσκομίζεται από το ορυχείο ή το μεταλλείο. Ασχολείται με την επεξεργασία του εξορυγμένου μεταλλεύματος σε γεωτεχνικά έργα, βιομηχανίες που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, μεταλλουργίες, επιχειρήσεις μεταλλοτεχνίας και μεταποιητικές βιομηχανίες μετάλλων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ανήκει κι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της λειτουργίας του εξοπλισμού για εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιγνίτη. Επίσης, ασχολείται με διάφορες κατασκευές που έχουν σχέση με την όρυξη, όπως σήραγγες, φρεάτια και υπόγειες στοές.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Ο Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός εγγράφεται στο ΤΕΕ, από το οποίο χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός είναι απόφοιτος των αντίστοιχων τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών. Μπορεί να αποκτήσει το πτυχίο του μελετητή και το πτυχίο του εργολήπτη τέσσερα και τρία χρόνια αντίστοιχα μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος, αφού υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός πρέπει να διαθέτει:

  • Υπευθυνότητα και συνέπεια
  • Διοικητικές ικανότητες και ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Ικανότητα στο σχέδιο
  • Μηχανική και υπολογιστική ικανότητα
  • Μαθηματική ικανότητα και καλή αντίληψη του χώρου
  • Καλή φυσική κατάσταση και αντοχή
  • Θεωρητική και πρακτική εμπειρία
  • Γνώση μιας ξένης γλώσσας και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα του Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού σήμερα αντιμετωπίζει κρίση. Οι επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα είναι ελάχιστες τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ βιομηχανίες που επεξεργάζονται πρώτες ύλες βρίσκονται σε ύφεση.
Οι αποδοχές του Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού θεωρούνται ικανοποιητικές. Ο Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός εργάζεται στα υπουργεία Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Εθνικής Οικονομίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, Εργασίας, Δημοσίων Έργων, στο ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών), στη ΔΕΠ, στον ΕΟΜΜΕΧ, σε εταιρείες που ασχολούνται με την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας μας, σε λατομεία. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ασχολείται με την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο συνεργασίας του με κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός εργάζεται είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους τεχνίτες. Η εργασία του είναι πολύπλοκη και απαιτεί υπευθυνότητα, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει άγχος. Εργάζεται με κανονικό, ημερήσιο ωράριο, αλλά σε περιόδους σχεδιασμού και παράδοσης μελετών απαιτούνται περισσότερες ώρες εργασίας.

Όταν συντάσσει τις μελέτες του εργάζεται σε κλειστό χώρο, σε συνθήκες γραφείου. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της δουλειάς του πραγματοποιείται σε χώρους ορυχείων ή μεταλλείων και σε βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και υπάρχει ένταση, σωματική κόπωση και δύσκολες συνθήκες εργασίας (εργασία κάτω από τη γη, σε στοές κ.λπ.).

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός εγγράφεται στο ΤΕΕ και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών.

Κατηγορία επαγγέλματος: