Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ιστορικός

Γενική Περιγραφή: Οι Ιστορικοί μελετούν διαχρονικά όλα τα σημαντικά γεγονότα και προσπαθούν να ερμηνεύσουν το ρόλο και τη συμβολή τους στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου και των κοινωνιών. Το αντικείμενο της ιστορίας και της ιστορικής έρευνας, γενικότερα, αφορά άμεσα τον άνθρωπο ως πολίτη, καθώς αναφέρεται στη ζωή και στις πράξεις του σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο Ιστορικός έχει ως σκοπό να καταγράφει, να περιγράφει, να ερμηνεύει τα ιστορικά γεγονότα και να ανακαλύπτει τους ιστορικούς δεσμούς που αναδεικνύονται μεταξύ παρόντος και παρελθόντος.

Στην επιστήμη της ιστοριογραφίας, βέβαια, υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκέψης ή μεθοδολογίες και οι ειδικοί προβληματίζονται αν ο Ιστορικός θα πρέπει να ασχολείται απλά με την έγκυρη και αξιόπιστη καταγραφή των ιστορικών γεγονότων, ή και με την ερμηνεία τους.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να ακολουθήσει κάποιος το επάγγελμα του Ιστορικού, χρειάζεται πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής από τα Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή Ιστορίας-Εθνολογίας ή Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας. Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου διδακτορικού απαιτούνται για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα (πανεπιστημιακού ή ερευνητή).

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Ιστορικού απαιτείται:

  • Αγάπη για το διάβασμα
  • Δημιουργική σκέψη και ανοιχτό μυαλό
  • Ερευνητική διάθεση
  • Αμεροληψία στην αποτύπωση των γεγονότων
  • Γνώσεις Ιστοριογραφίας και έρευνας
  • Αφοσίωση στην αναζήτηση της αλήθειας
  • Αντικειμενικότητα
  • Γνώση της θεωρίας και των προσεγγίσεων συγγενών ανθρωπιστικών επιστημών, όπως της αρχαιολογίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας ή της εθνογραφίας, που μπορεί να εμπλουτίσουν ποιοτικά το επιστημονικό του έργο.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η ζήτηση για Ιστορικούς σε ινστιτούτα και οργανισμούς είναι περιορισμένη, ενώ ελάχιστοι μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει πληθώρα πτυχιούχων Τμημάτων Ιστορίας. Έτσι, το επάγγελμα αυτό παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν ως καθηγητές στη Μέση Εκπαίδευση ή, αφού ακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ως ιστορικοί μελετητές. Οι απόφοιτοι του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης μπορούν να εργασθούν ως καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και ως ερευνητές σε βιβλιοθήκες, οργανισμούς, κέντρα μελετών και μορφωτικά ιδρύματα. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας μπορούν να εργαστούν και ως εθνολόγοι. Ορισμένοι εργάζονται ως επιμελητές ιστορικών μελετών και εκδόσεων.

Οι Ερευνητές-Ιστορικοί απασχολούνται συνήθως με σχέση εξαρτημένης εργασίας και σπάνια εργάζονται ως συγγραφείς και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ιστορικός εργάζεται συνήθως σε γραφεία ή βιβλιοθήκες και σπάνια έχει συγκεκριμένο ωράριο, αφού ασχολείται με τη μελέτη και την έρευνα. Επίσης, ως ερευνητής, μπορεί να ταξιδεύει για την αξιοποίηση αρχείων και άλλων πρωτογενών πηγών πληροφόρησης γύρω από τα ιστορικά γεγονότα. Ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ακολουθεί το ωράριο των εκπαιδευτικών. Οι καθηγητές ιστορίας στο πανεπιστήμιο αφιερώνουν χρόνο τόσο στη διδασκαλία, όσο και στην εξειδικευμένη έρευνα ή στη συγγραφή διαφόρων μελετών και βιβλίων.