Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Γλωσσολόγος

Γενική Περιγραφή: Είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με τη μελέτη των σημαντικότερων θεωριών που αφορούν στη φύση, την εξέλιξη και την εκμάθηση της γλώσσας από τον άνθρωπο. Ειδικότερα ενδιαφέρεται για την τυπική περιγραφή της γλώσσας (φωνητική και φωνολογία, μορφολογία,σύνταξη, σημασιολογία και πραγματολογία), τις αρχές της γλωσσολογικής ανάλυσης και τις αρχές της γλωσσικής χρήσης και ποικιλίας. Επίσης, δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας, μελετώντας τους τρόπους γλωσσικής κατάκτησης της πρώτης και δεύτερης γλώσσας, τις μεθόδους διδασκαλίας ξένης γλώσσας, την αξιολόγηση της εκμάθησης της γλώσσας κ.ά. Ακόμη, αντικείμενό του είναι η ιστορική και συγκριτική γλωσσολογία, η μελέτη της ινδοευρωπαϊκής και της βαλκανικής γλωσσολογίας και γενικότερα των ποικίλων γλωσσών της Μεσογείου. Τέλος, ασχολείται με τη γλωσσική τεχνολογία και την εκμάθηση της γλώσσας με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επαγγελματική Κατοχύρωση:Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γλωσσολόγου που έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές σε κάποιο τμήμα Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της χώρας και εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθορίζονται από το Ν. 1566/1985, άρ. 14, στο ΦΕΚ 167 / τ. Α΄/ 1985, το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και το Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Στην Ιδιωτική εκπαίδευση, τα δικαιώματά του προβλέπονται και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ των εργοδοτών και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών της Ελλάδας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές παρέχονται στα τμήματα Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Ρεθύμνου, Καλαμάτας καθώς και στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θράκης, (Κομοτηνή), στην κατεύθυνση της νεοελληνικής φιλολογίας και γλωσσολογίας, με διάρκεια φοίτησης οκτώ εξάμηνα. 

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων αυτών μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών με ειδίκευση στη γλωσσολογία, με δύο κατευθύνσεις: Θεωρητική, και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Αναλυτικότερα, στην κατεύθυνση της θεωρητικής γλωσσολογίας ο φοιτητής ειδικεύεται σε θέματα θεωρίας της γλώσσας και στη μεθοδολογία ανάλυσης και περιγραφής των διαφόρων επιπέδων/μορφών της. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης σε μία από τις ποικίλες κατευθύνσεις της γλωσσολογίας, με παρακολούθηση των σχετικών μαθημάτων και σεμιναρίων. Στην κατεύθυνση της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας δίδεται έμφαση στη διδασκαλία της νέας ελληνικής, ο δε φοιτητής μπορεί να εξειδικευτεί περαιτέρω στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας ή στη διδασκαλία της νέας και αρχαίας ελληνικής, με ανάλογη επιλογή μαθημάτων και σεμιναρίων από τα προσφερόμενα στην κατεύθυνση ή σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Φιλολογίας και άλλων σχολών ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Απαραίτητοι όροι για να γίνουν δεκτοί είναι να έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό στα μαθήματα ειδίκευσης τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και να γνωρίζουν μια από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: αγγλικά (Lower/Toefl 500+), γαλλικά (Delf 2), γερμανικά (Mittelstufe), ιταλικά (Diploma di Lingua Italiana). Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χορηγεί μεταπτυχιακό δίπλωμα γλωσσολογίας με ειδίκευση στη θεωρητική γλωσσολογία, στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και στην ιστορική και βαλκανική γλωσσολογία, αλλά και διδακτορικό δίπλωμα. Επίσης, το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρέχει μεταπτυχιακή και διδακτορική ειδίκευση στον τομέα της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Ακόμη, στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών στον τομέα της γλωσσολογίας με έμφαση στη γενική γλωσσολογία και την ιστορική / συγκριτική γλωσσολογία. Τέλος, στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποιούνται σπουδές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου στη γλωσσολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία περιγραφής γλωσσών και στη γραμματική και τη διδακτική της νέας ελληνικής γλώσσας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το ενδιαφέρον για την ιστορική εξέλιξη της γλώσσας, η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, το ευρύ πεδίο γνώσεων και η έντονη ερευνητική διάθεση χαρακτηρίζουν το Γλωσσολόγο. Είναι σε θέση να συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικές επιστήμες, έχει αυξημένη παρατηρητικότητα, υπομονή, επιμονή και υψηλή ικανότητα για παραγωγικό συλλογισμό. Η ευφυΐα, η πίστη σε ιδανικά και στη σημασία του πολιτισμού, η ισχυρή μνήμη και η μεθοδικότητα θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Η επαρκής γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και η ηλεκτρονικού υπολογιστή διευκολύνουν την εργασία του.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι απόφοιτοι των τμημάτων Φιλολογίας μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί φιλόλογοι στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, ως υπάλληλοι σε βιβλιοθήκες και αρχεία, ως επιμελητές κειμένων και μεταφραστές σε εφημερίδες και περιοδικά, σε εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς, αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή σε Θεατρικούς Οργανισμούς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ακόμη, μπορούν να ασχοληθούν με τη συγγραφή βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου, αλλά και με τα ιδιαίτερα μαθήματα. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι καθηγητές/εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές (ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ, σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, σχολές Αστυνομίας, σχολές Νοσηλευτικής κ.ά.), σε NEΛE για διδασκαλία ελληνικών σε Προγράμματα Αναλφαβητισμού και σε Ομάδες Κοινωνικά Αποκλεισμένων (π.χ. Τσιγγάνων). Οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές παρέχουν τη δυνατότητα για ακαδημαϊκή καριέρα ή απασχόληση σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα μελετών (π.χ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών) και συμμετοχή σε πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι αρνητικές, ιδιαίτερα για έναν απόφοιτο προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Φιλολογίας, ενώ υπάρχουν επαγγελματικές διέξοδοι σε πανεπιστήμια ή στον τομέα της έρευνας σε αντικείμενα όπως η Διακλαδική/Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και σε θεματικές όπως η Ανθρωπογλωσσολογία, η Ψυχογλωσσολογία, η Διδακτική της γλώσσας κ.ά.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας εξαρτώνται από το επίπεδο των σπουδών του, το φορέα απασχόλησης και το αντικείμενο των ενδιαφερόντων του. Όταν έχει ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα εργάζεται λίγες ώρες σε εβδομαδιαία βάση, σε πολύ καλές συνθήκες, ενώ μπορεί να ασχολείται και με ερευνητικό έργο πραγματοποιώντας συχνά ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε περίπτωση που εργάζεται ως εκπαιδευτικός, ακολουθεί ωράριο δημοσίου υπαλλήλου με καλές συνθήκες εργασίας και αρκετές ημέρες καλοκαιρινής άδειας.