Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων

Γενική Περιγραφή: Ο Μηχανικός Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων  ασχολείται με τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσμική, οργανωτική και οικονομική άποψη και τις επιπτώσεις της διαχείρισης αυτής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ακόμη, μελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας, συντάσσει εκθέσεις και προτείνει μέτρα αναφορικά με το σχεδιασμό και τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έργο του αποτελεί η επιστημονική έρευνα στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της διοίκησης επιχειρήσεων σε πρακτικές και περιβαλλοντολογικά επιθυμητές λύσεις, οι οποίες θα βοηθούν τη βιομηχανία και γενικότερα την οικονομία του τόπου. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού συνεργάζεται με άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο, για τη σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων στην παραγωγή, μεταφορά και χρήση των ενεργειακών πόρων. 

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Κοζάνη. Σπουδές παρέχονται επίσης και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μηχανικός Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων χρειάζεται να διαθέτει:

  • Κριτικό πνεύμα
  • Ικανότητα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων
  • Ικανότητα σύλληψης, σχεδιασμού και υλοποίησης καινοτόμων ιδεών στον τομέα της τεχνολογίας περιβάλλοντος και της διαχείρισης ενεργειακών πόρων
  • Αγάπη για τη φύση
  • Φυσική αντοχή και ευκινησία
  • Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών
  • Γνώσεις εδικών προγραμμάτων στον υπολογιστή
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως σε θέσεις ενεργειακού διαχειριστή στη βιομηχανία, σε επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών προϊόντων (ΔΕΗ, Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, Δημόσια Επιχείρηση Φωταερίου κ.ά.), σε θέσεις σχεδιασμού και διαχείρισης ενεργειακών πόρων και στο νέο διαγραφόμενο κλάδο των επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας, καθώς και στον τομέα των κτιρίων των έργων και των κατασκευών. Ακόμη, μπορούν να απασχοληθούν στη δημόσια διοίκηση διευκολύνοντας τον ενεργειακό σχεδιασμό και τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης μπορούν να εργαστούν στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (τεχνική - επαγγελματική), εφόσον παρακολουθήσουν παιδαγωγικά μαθήματα. Οι προοπτικές απασχόλησης διαγράφονται ιδιαίτερα ευνοϊκές κυρίως στον τομέα της Βιομηχανικής Τεχνολογίας και της Οικονομίας και Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων Ενέργειας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Μηχανικός Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων εργάζεται σε εξειδικευμένο εργαστήριο, αλλά και στην ύπαιθρο πραγματοποιώντας επιτόπιες έρευνες χρήσης ενέργειας σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες. Όταν βρίσκεται στην ύπαιθρο, συχνά έρχεται αντιμέτωπος με άσχημες καιρικές συνθήκες, και δεν ακολουθεί συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Η πολύωρη ορθοστασία και η έντονη σωματική κόπωση χαρακτηρίζουν την εργασία του. Όταν εργάζεται σε εργαστήριο, δημιουργεί προσομοιώσεις τεχνολογιών μεταφοράς και διαχείρισης ενέργειας, συντάσσει τις αναφορές του, γράφει άρθρα ή προτείνει λύσεις στον τομέα της βιομηχανικής τεχνολογίας.