Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δικαιολογητικά ΔΟΑΤΑΠ


Δικαιολογητικά για Αναγνώριση Βασικού Τίτλου Σπουδών της Αλλοδαπής

Σύμφωνα με απόφαση της συνεδρίας 65/5.3.2010 της Ολομέλειας του Δ.Σ., στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών προστίθεται, από 1ης Απριλίου 2010, η υποβολή αναλυτικής περιγραφής των μαθημάτων (syllabus).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής από χώρες που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004 παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους αντίστοιχους Κλάδους προκειμένου να ενημερώνονται για το ενδεχόμενο παραπομπής σε συμπληρωματικές εξετάσεις.
 • Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση τίτλων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής από χώρες της Ε.Ε. απαιτείται η προσκόμιση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος και η επίσημη μετάφρασή της (εκτός εάν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα)
 • Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Μηχανικών συμπεριλαμβάνεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά η Διπλωματική Εργασία.
 • Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συμπεριλαμβάνονται στα απαραίτητα δικαιολογητικά: Ντοσιέ εργασιών
 • Portfolio των δύο τελευταίων ετών καθώς και η θεωρητική-ερευνητική εργασία (dissertation) σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακό μέσο αποθήκευσης, π.χ. CD) και σε πλήρως ευανάγνωστη μορφή (π.χ. .pdf).


Δικαιολογητικά για Αναγνώριση Μεταπτυχιακών Τίτλων (Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών) της Αλλοδαπής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Αναγνώριση Διδακτορικών από Βουλγαρία - Ρουμανία - Σερβία - Αλβανία. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κρίση διδακτορικών τίτλων σπουδών από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία διαμορφώνονται ως εξής:
  • Βεβαίωση για την ημερομηνία εγγραφής στο ομοταγές ίδρυμα.
  • Βεβαίωση εξέτασης των μαθημάτων που απαιτούνται ως προϋπόθεση για την απόκτηση Διδακτορικής Διατριβής.
  • Η βαθμίδα που κατέχει ο κύριος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής μέσα στο ίδρυμα.
  • Αποδεικτικό επάρκειας γλώσσας, εφόσον η παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής έγινε στη Βουλγαρική (εκτός των περιπτώσεων που ο βασικός τίτλος σπουδών του αιτούντος έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της ίδιας χώρας). Εάν η διαδικασία εκπόνησης της Διατριβής έγινε σε άλλη γλώσσα, απαιτείται αποδεικτικό επάρκειας της γλώσσας αυτής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή του κανονισμού του Ιδρύματος που προβλέπει αυτή τη διαδικασία.
  • Βεβαίωση εκδοθείσα από το Ελληνικό Προξενείο στη Βουλγαρία από την οποία θα προκύπτουν οι αφίξεις στη Βουλγαρία και οι αναχωρήσεις για τις ημερομηνίες που διεξήχθησαν εξετάσεις μαθημάτων και η υποστήριξη της διατριβής από την εγγραφή στο πρόγραμμα έως την απονομή του Τίτλου.
  • Το πρακτικό θετικής απόφασης περί απονομής του Τίτλου από την Επιτροπή του Ιδρύματος (επιβλέπων και κριτές).
  • Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται επίσημα θεωρημένα (αντίγραφα πιστοποιητικών από τα αρχεία του Ιδρύματος).
 • Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Μηχανικών συμπεριλαμβάνεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά η Διπλωματική Εργασία.

 

Δικαιολογητικά για Αναγνώριση Συνεκτιμώμενων Τίτλων Σπουδών (Βασικού και Μεταπτυχιακού) ως προς το Βασικό Τίτλο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Μηχανικών συμπεριλαμβάνεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά η Διπλωματική Εργασία.
 • Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συμπεριλαμβάνονται στα απαραίτητα δικαιολογητικά: Ντοσιέ εργασιών
 • Portfolio των δύο τελευταίων ετών καθώς και η θεωρητική-ερευνητική εργασία(dissertation) σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακό μέσο αποθήκευσης, π.χ. CD) και σε πλήρως ευανάγνωστη μορφή (π.χ. .pdf).

 

Δικαιολογητικά για Αναγνώριση Ομοταγούς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Τιμές Παραβόλων από 9/1/2012 (ΦΕΚ 3165/Β/30-12-2011):

ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ σε ευρώ (€)

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ*

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  σε ευρώ (€)**

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ (2%) 

&

ΟΓΑ ΧΑΡΤ (20%)

1.

α) Αναγνώριση «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλου σπουδών

i) Βασικός τίτλος

225

5,40

230,40

ii) Μεταπτυχιακός τίτλος

180

4,32

184,32

iii) Διδακτορικό δίπλωμα

180

4,32

184,32

iv) Μεταπτυχιακός τίτλος και Διδακτορικό δίπλωμα

360

8,64

368,64

β) Αναγνώριση πτυχίου με συνεκτίμηση μεταπτυχιακού τίτλου

Βασικός και Μεταπτυχιακός τίτλος

405

9,72

414,72

2.

Επανεξέταση αιτήματος αναγνώρισης τίτλου σπουδών

225

5,40

230,40

3.

Καθορισμός της αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» ή «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων ως αδιαβάθμητων

50

1,20

51,20

4.

Συμμετοχή σε εξετάσεις οργανισμού, ανά μάθημα εξέτασης

145

3,48

148,48

5.

Χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, ανά απόσπασμα

20

0,48

20,48

6.

Χορήγηση ακριβών αντιγράφων εγγράφων που έχει εκδώσει ο ΔΟΑΤΑΠ ή φυλάσσονται στο αρχείο του, ανά ακριβές αντίγραφο

20

0,48

20,48

7.

Παροχή κάθε είδους πληροφορίας και βεβαίωσης

i) Αίτηση αναγνώρισης ομοταγούς ιδρύματος

1.000

24,00

1024,00

ii) Αιτήσεις διάφορες,

ανά αίτηση

20

0,48

20,48

*ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

**Διευκρινίζεται ότι η τελική χρέωση ανά περίπτωση από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι το ποσό που αναγράφεται στην τελευταία στήλη του πίνακα ("ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ σε ευρώ").

H παρούσα απόφαση καταργεί την υπ. αριθμ. 17698/ιβ/3-3-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄358).

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / BANK OF GREECE

SWIFT CODE: BNGRGRAA

IBAN: GR05 010 0024 0000 0000 26072595


Επιστροφή

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop