Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διοικητικός Υπάλληλος

Γενική Περιγραφή: Το Διοικητικό Στέλεχος είναι μέλος ιδιωτικής ή δημόσιας επιχείρησης, υπηρεσίας ή οργανισμού, με αυξημένες αρμοδιότητες, υψηλές ευθύνες και εξουσίες στη διοίκηση του τμήματος που εργάζεται. Ο εργαζόμενος ως Διοικητικό Στέλεχος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του τμήματος που διευθύνει, κάνει προτάσεις στη διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού, αναφέρεται στο γενικό διευθυντή της επιχείρησης, είναι υπεύθυνος για την πλήρη και σωστή εκτέλεση αποφάσεων της διοίκησης και έχει αρμοδιότητες, αλλά και ευθύνες για τη διαχείριση και την πορεία της επιχείρησης.

Οι δραστηριότητες του Διοικητικού υπαλλήλου περιλαμβάνουν τον έλεγχο και την οργάνωση των τμημάτων της επιχείρησης, τη συντήρηση και παρακολούθηση της παραγωγικής λειτουργίας, την έκδοση εντολών και τη λήψη αποφάσεων.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος εξοπλισμός περιλαμβάνει σύγχρονα μηχανήματα αυτοματισμού γραφείου (Η/Υ, fax, σύνδεση με διαδίκτυο).

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται η λήψη πτυχίου ΑΕΙ οικονομικής κυρίως κατεύθυνσης (από τμήμα οικονομικής επιστήμης, διοίκησης επιχειρήσεων ή χρηματο-οικονομικών σπουδών). Για ορισμένες επιχειρήσεις ή τμήματα οργανισμών το πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής, η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θεωρούνται πιο σημαντικά προσόντα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Διοικητικός υπάλληλος πρέπει να διαθέτει:

  • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
  • Οργανωσιακή αφοσίωση
  • Δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης, ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές
  • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς
  • Ικανότητα να επιβάλλεται μέσω των λόγων και των πράξεών του και να φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής της εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αυτή έχει θέσει
  • Ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα
  • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
  • Αποφασιστικότητα και ικανότητα στοχοθεσίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Στο επάγγελμα αυτό υπάρχει μεγάλη προσφορά υπαλλήλων, αλλά μέτρια ζήτηση για άτομα με περιορισμένη εμπειρία. Η αγορά όμως, σήμερα, παρουσιάζει υψηλή ζήτηση για ορισμένες ειδικότητες και θα παραμείνει ανοιχτή και στο μέλλον για στελέχη με ειδικά προσόντα. Οι μηνιαίες αμοιβές ενός Διοικητικού υπαλλήλου με προϋπηρεσία κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, όμως παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ εταιρειών και οργανισμών, ή στελεχών με διαφορετικά προσόντα. Ο διοικητικός υπάλληλος εργάζεται σε γραφεία δημόσιων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, που αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι διοικητικοί υπάλληλοι εργάζονται σε σύγχρονα περιβάλλοντα γραφείου ή, κατά περίσταση, σε χώρους παραγωγής, με άνετες και υγιεινές συνθήκες εργασίας. Συναλλάσσονται με εργαζομένους, διευθυντές, στελέχη από άλλες εταιρείες, ή παράγοντες της αγοράς και του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η εργασία του Διοικητικού υπάλληλου περιλαμβάνει αρκετό άγχος, καθώς βρίσκεται σε διαρκή αγώνα με το χρόνο για την επίτευξη των στόχων και την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.

Λόγω των αυξημένων ευθυνών, το ωράριο εργασίας του Διοικητικού υπάλληλου δεν έχει τον τυπικό και δεσμευτικό χαρακτήρα που έχει για τους άλλους εργαζομένους στην επιχείρηση. Πολλές φορές απαιτείται να εργάζεται σε έντονους, πιεστικούς και ακατάστατους ρυθμούς, ενώ συχνά απαραίτητες είναι και οι μετακινήσεις εντός ή εκτός χώρας.