Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διερμηνέας

Γενική Περιγραφή: Ο ρόλος του Διερμηνέα είναι να μεταφράζει τον προφορικό λόγο ταυτόχρονα, την ώρα που εκφωνείται, ή παράλληλα, με ενδιάμεσες διακοπές του ομιλητή. Ο Διερμηνέας ασχολείται με την πιστή απόδοση των λεγομένων και την ακριβή μεταφορά των ιδιωματισμών μιας γλώσσας σε κάποια άλλη. Η ομιλία μπορεί να γίνεται στη μητρική και να μεταφέρεται σε κάποια ξένη γλώσσα ή το αντίστροφο.

Η εργασία του περιλαμβάνει τη μελέτη και προετοιμασία του κειμένου, όταν αυτό είναι διαθέσιμο πριν την ομιλία, την προσεκτική ακρόαση των λόγων του ομιλητή και την ταυτόχρονη μετάφρασή τους σε κάποια άλλη γλώσσα. Έργο του είναι και η διαμεσολάβηση για τη συνεννόηση και επικοινωνία μεταξύ συνομιλητών που χρησιμοποιούν διαφορετικές γλώσσες. Το επάγγελμα του Διερμηνέα είναι καθαρά επικοινωνιακό και η λειτουργία του έχει ως στόχο να διευκολύνει τη συνεννόηση ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και ανήκουν συνήθως σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να μπορέσει κάποιος να γίνει επίσημα διερμηνέας, θα πρέπει να αποφοιτήσει από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή από ΑΕΙ άλλης χώρας, ή να παρακολουθήσει την εκπαίδευση που προσφέρουν τα μεταφραστικά τμήματα των Συμβουλίων των διαφόρων χωρών στην Ελλάδα, όπως, για παράδειγμα, το Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο κ.ά. Για να εισαχθεί στο ανάλογο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα πρέπει να γνωρίζει μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα πολύ καλά και την κύρια γλώσσα σε άριστο βαθμό.

Βασική προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, της γραμματικής, του συντακτικού, της ορολογίας και των ιδιωματισμών των γλωσσών που μεταφράζει.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει:  

  • Πνευματική εργασία, συχνά κάτω από συνθήκες πίεσης και έντασης
  • Έντονη κοινωνικότητα
  • Γλωσσική ικανότητα
  • Ικανότητα συγκέντρωσης
  • Καλή μνήμη.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Στον κλάδο δεν υπάρχει πληθώρα επαγγελματιών, ενώ η χρησιμότητά του διευρύνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης. Η τεχνολογία δεν έχει καλύψει ακόμα επαρκώς με νέες εφαρμογές αυτή τη μεγάλη ανάγκη διεθνούς επικοινωνίας. Το επάγγελμα του Διερμηνέα κατατάσσεται μεταξύ εκείνων με άριστες προοπτικές απασχόλησης. Η επαγγελματική εξέλιξη στο χώρο αυτό είναι σχετικά περιορισμένη, αλλά οι αμοιβές για την παροχή αυτού του είδους των εξειδικευμένων υπηρεσιών είναι υψηλές. Ο διερμηνέας μπορεί να απασχοληθεί στις υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης διεθνών ή εθνικών οργανισμών (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα Υπουργεία ή Οργανισμούς), στο νομικό σύστημα κάποιας χώρας ως διερμηνέας δικαστηρίου, σε επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων, σε διεθνείς ιδιωτικές επιχειρήσεις, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να συνεργάζεται ανεξάρτητα με φορείς, πανεπιστήμια, εταιρίες κτλ ή και να απασχοληθεί με ιδιαίτερα μαθήματα.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η ανάγκη για ακριβή απόδοση των λεγομένων από μια γλώσσα σε μια άλλη αποτελεί τη βασική επαγγελματική δυσκολία και ευθύνη για κάθε διερμηνέα. Η μεταφορά του περιεχομένου αλλά και του ύφους του προφορικού κυρίως λόγου σε μια άλλη γλώσσα είναι δύσκολη, επειδή η κάθε γλώσσα περιλαμβάνει πολλές λεκτικές, εθνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Η άσκηση του επαγγέλματος περιλαμβάνει πνευματική εργασία, συχνά κάτω από συνθήκες πίεσης και έντασης, ενώ προϋποθέτει και έντονη κοινωνικότητα. Οι ώρες εργασίας του Διερμηνέα δεν είναι πάντοτε σταθερές και εξαρτώνται από τον τομέα στον οποίο απασχολείται. Ακόμα, μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθεί, προκειμένου να καλύψει συνέδρια, συνεδριάσεις, συναντήσεις εργασίας ή ανάγκες του οργανισμού για τον οποίο εργάζεται. Ο Διερμηνέας μπορεί να βρεθεί σε διάφορους εργασιακούς χώρους, όπως για παράδειγμα σε συνεδριακούς χώρους, γραφεία πολυεθνικών οργανισμών, προξενεία.