Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κατάταξη πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Financial Times


Στην έρευνα των FT συμμετέχουν μόνο προγράμματα MBA που έχουν διεθνή πιστοποίηση και τα οποία τρέχουν ήδη για περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Στην έρευνα για τη λίστα του 2012 συμμετείχαν 150 σχολεία με τη συμμετοχή τόσο των γραφείων διασύνδεσης των πανεπιστήμιων όσο και με τους ίδιους τους αποφοίτους. Προκειμένου να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή ενός προγράμματος θα πρέπει να έχει απαντήσει το 20% των αποφοίτων σε έναν αριθμό τουλάχιστον 20 απαντήσεων. 

Τα δεδομένα από τις απαντήσεις των αποφοίτων χρησιμοποιούνται για 8 από τα 20 κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση που αντιστοιχούν στο 59% βαρύτητας της τελικής κατάταξης. Τα δεδομένα από την έρευνα του 2012 μετέχουν κατά 50% της συνολικής βαρύτητας ενώ αυτά από τα έτη 2011 και 2010 κατά 25% προκειμένου να υπάρξει ένα στατιστικά καλύτερο δείγμα που θα λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα προηγούμενων ετών και θα αποφεύγει απότομες μεταβολές. Μοναδική εξαίρεση τα μισθολογικά δεδομένα όπου τα δεδομένα από δυο χρονιές έχουν ειδικό βάρος 50:50, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αλλαγές του πληθωρισμού. 

Τα πρώτα δυο κριτήρια αφορούν τη μεταβολή του μισθού σε σχέση με τα μισθολογικά δεδομένα των αποφοίτων πριν την πραγματοποίηση του MBA. Επίσης χρησιμοποιούνται στοιχεία σχετικά με την καταναλωτική ισχύ που παρέχει το ΔΝΤ προκειμένου να συνυπολογιστούν διαφορές στην αγοραστική δύναμη μεταξύ των χωρών. Με βάση αυτές τις μετατροπές η μέση αμοιβή υπολογίζεται για κάθε πανεπιστήμιο, ενώ σταθμίζονται και οι διαφορές μεταξύ των διαφορετικών τομέων της οικονομίας. Το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο 20% της βαρύτητας στην τελική κατάταξη. Η αύξηση της αμοιβής υπολογίζεται σε σχέση με το μέσο όρο των 5 τελευταίων ετών πριν την παρακολούθηση του MBA και αντιστοιχεί σε ένα άλλο 20%.  

Επίσης άλλα 11 κριτήρια που συνυπολογίζονται με 31% στην τελική κατάταξη στηρίζονται στις απαντήσεις των πανεπιστημίων. Μεταξύ αυτών είναι στοιχεία για το διδακτικό προσωπικό, τους φοιτητές που γίνονται δεκτοί και τη διεθνή εμβέλεια του προγράμματος και, τέλος, την αναλογία ανδρών-γυναικών στο πρόγραμμα. Παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση είναι:

  • ο βαθμός στον οποίο οι απόφοιτοι αισθάνονται πως πέτυχαν το στόχο τους (3%)
  • το κατά πόσο το πανεπιστήμιο τους βοήθησε να βρουν μια θέση (2%)
  • ο αριθμός μαθητών από τρίτες χώρες (4%)
  • ο αριθμός διδασκόντων που έχουν διαφορετική εθνικότητα από τη χώρα που διεξάγεται το πρόγραμμα (4%)
  • ο αριθμός επιπλέον γλωσσών που απαιτούνται για την απόκτηση του MBA (2%)
  • ο αριθμός των διδασκόντων που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (5%) 
  • η διεθνής κινητικότητα των αποφοίτων (5%)
  • ο αριθμός αποφοίτων που θα προσλάμβαναν αποφοίτους του ίδιου προγράμματος (2%) 
  • ο αριθμός γυναικών που διδάσκουν (2%). 

Το τελευταίο κριτήριο αφορά τον αριθμό των άρθρων που οι διδάσκοντες του MBA δημοσιεύουν σε ένα από τα 45 διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά και αφορούν δημοσιεύσεις μεταξύ του Ιανουαρίου του 2009 και του Οκτωβρίου του 2011. 


Πίνακας Κατάταξης Πανεπιστημίων Αγγλίας  με προγράμματα MBA

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop