Θέση ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ με αριθμ. 951/27-08-2013 τ. Γ΄, προκηρύσσεται μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

33 καθηγητές στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΥΠ.ΠΟ.Α.), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του κατά την συνεδρίαση 803 στις 17-7-2013 και σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/94/5147/25-7-2013 προκηρύσσει τριάντα τρεις (33) συνολικά θέσεις καθηγητών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του K.Ω.Θ. 2013 και τον διετή καλλιτεχνικό - εκπαιδευτικό προγραμματισμό 2013-2015.

252 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ για το Νομό Κοζάνης

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Διακοσίων πενήντα δύο (252) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7ο χιλ. Πτολ. - Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν:

24 θέσεις εργασίας στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της οριζόντιας Πράξης: «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας-Δράσεις για την άσκηση και την υγιεινή διατροφή» του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού», που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Συντηρητής αρχαιοτήτων για την Κρήτη

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ (ΚΟΥΛΕ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» του Ε.Σ.Π.Α. για χρονικό διάστημα απασχόλησης ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, εξαρτώμενη από την πορεία των εργασιών και τις διαθέσιμες πιστώσεις αυτού, καθώς και τις κατά Νόμο εγκρίσεις για παράταση προσλήψεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ έτους 2014 για έργα Ε.Σ.Π.Α. - Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Έργα Τρίτων – Υποέργα Ε.Σ.Π.Α., ως ακολούθως:

Πολιτικός Μηχανικός για το Αγαθονήσι

Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων ως πάρκων και δημιουργία θεματικών μουσειακών μονάδων ως πόλων τουριστικής αξιοποίησης και επισκεψιμότητας στο ακριτικό Αγαθονήσι (Ελλάς) και στη Λευκωσία (Κύπρος), με ακρωνύμιο ΑΜ’ ΕΡΓΟΝ» το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013.

Αρχαιολόγος για το Δήμο Καστοριάς

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Παρακολούθηση του έργου Αποχέτευση οικισμών δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδας δήμου Καστοριάς από αρχαιολόγο» του έργου «Αποχέτευση οικισμών δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδας Δήμου Καστοριάς», και συγκεκριμένα:

Αρχαιολόγος και εργατοτεχνίτες για την 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

H 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων. Οι θέσεις είναι: 1 (ΠΕ) αρχαιολόγος, με ειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, 2 (ΔΕ) εργατοτεχνίτες/τριες, με ειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων.

Θέσεις ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Στο ΦΕΚ 940/27-8-13 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 14171/5-6-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

Γεωπόνος για το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «ΦΥΤΟΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ –ΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» προσκαλεί τους ενδιαφερομένους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εξωτερικός συνεργάτης Πληροφορικής για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω:

Αρχαιολόγοι, συντηρητής, μηχανικός και ειδικευμένοι εργάτες για αρχαιολογικές εργασίες

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία καιδιάθεση ακάθαρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας» και για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, ως εξής:

48 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στο Νομό Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Τεχνολόγος τροφίμων για την PROVIL Α.Ε.

Η εταιρεία PROVIL Α.Ε. (παραγωγή βοηθητικών υλών για τη βιομηχανία τροφίμων), ζητά ένα άτομο «Πτυχιούχο Τεχνολόγο Τροφίμων» - Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης με γνώσεις στο κρέας, για την υποστήριξη της Βιομηχανίας Κρέατος και Αλλαντικών, για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα Προσόντα:

Διδακτικό προσωπικό στο BCA-Oικονομικό Κολέγιο

To BCA-Oικονομικό Κολέγιο αναζητεί διαρκώς ταλαντούχα στελέχη,  που θα συνεισφέρουν στην συνεχή ανοδική του τροχιά. Με ανθρώπινο δυναμικό, τόσο ακαδημαικό, όσο και διοικητικό , που αριθμεί τους 117 συνεργάτες, το ΒCA αποτελεί ένα δυναμικό οργανισμό με ορατές δυνατότητες εξέλιξης και μοναδική εταιρική κουλτούρα

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (Υπουργική Απόφαση αρ. 82023/IA/2008, ΦΕΚ 1282/τ.Β΄/2-7-2008), προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label). Η πρόσκληση αφορά σε καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο από 1/9/2012 έως 30/6/2013 και θα ολοκληρωθεί με την απονομή του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών για το έτος 2013.

Μέλη ΔΕΠ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο δημοσίευσε τις ακόλουθες προκηρύξεις για θέσεις ΔΕΠ:το ΦΕΚ 754/τ.Γ΄/19-07-2013, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία της Συγγένειας στη Σύγχρονη Ελλάδα», του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Παν/μίου.ογητικά

Τεχνικοί σύμβουλοι για τη Central Commission for Navigation of the Rhine

Τίτλος θέσης: Technical Counselors (CCNR - Central Commission for Navigation of the Rhine Strasbourg, France) The Central Commission for the Navigation of the Rhine promotes with its work sustainable inland navigation in Europe. For its secretariat, an international team of 25 highly motivated employees, the Central Commission seeks two Technical Counselors (m/f) preferably with an university degree in engineering.

Αναλυτής προγραμματιστής για τη EUROPEAN DYNAMICS

Τίτλος θέσης: Microsoft Analyst Programmer (ref: MAP/09/13) Athens, Greece With expertise in the analysis and development of web-based applications in .NET

Θέσεις εργασίας στην Κηφισιά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Σελίδες