Θέση Ψυχολόγου στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «HEART II».

Βιολόγος και Χημικός/χημικός μηχανικός για τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται για συνεργάτη με πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού. Επίσης ενδιαφέρεται για συνεργάτη με πτυχίο Βιολογίας και με ειδικότητα που σχετίζεται με τη μικροβιολογία εδάφους.

Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού

Απεστάλησαν στη 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ οι πίνακες προσληπτέων των ειδικοτήτων: «ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ» (κωδ. 101), «ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» (κωδ. 108), «ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ» (κωδ. 203), «ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (κωδ. 206), «ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (κωδ. 213) και «ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» (κωδ. 302), «ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (κωδ. 308), «ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ» (κωδ. 313). Περισσότερες πληροφορίες ...

Θέσεις εργασίας σε δήμους

Δήμος Θάσου, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Δήμος Καβάλας, Δήμος Αλμυρού, Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού, ......

3 θέσεις ΔΕΠ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στους τομείς ιατρικών εργαστηρίων, διοίκησης και διαχείρισης έργων

Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού:

Πίνακες θέσεων για γιατρούς σε άγονες και νησιωτικές περιοχές

Αναρτήθηκαν οι πίνακες των κενών και κενούμενων θέσεων σε άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 4ης Σεπτεμβρίου 2013.

Θέσεις διδακτικού προσωπικού (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ.

Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, στην αριθµ. 2/09.10.2013 συνεδρίασή της, ύστερα από την ολοκλήρωση α) των δηλώσεων επιλογής Κατεύθυνσης Προχωρηµένου Εξαµήνου της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Κοινωνικής ∆ιοίκησης και β) της εκτίµησης διδακτικών αναγκών για την Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήµης, αποφάσισε τη δηµοσίευση της συµπληρωµατικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία µε διδάσκοντες, βάσει του άρθρου 5 του Π.∆. 407/80 για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο του ακαδ. έτους 2013-2014 και µε την προϋπόθεση της εξασφάλισης σχετικής πίστωσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πολιτικός σύμβουλος για τον European Union Special Representative for the southern Mediterranean Region

Organisation: European Union Special Representative for the southern Mediterranean Region Job location: Brussels, Belgium Job title: Political Adviser

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εξωτερικός συνεργάτης με πτυχίο φυσικής, μηχανικού ή επιστήμης υλικών

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3574 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-Νανοφωτονικές διατάξεις ημιαγωγών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Ηλεκτρονικοί μηχανικοί ως εξωτερικοί συνεργάτες για το Πολυτεχνείο Κρήτης

Το πρόγραμμα «Έρευνα και ανάπτυξη πρότυπου Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφάλειας των Θαλάσσιων Μεταφορών με καινοτόμα χρήση RFID Tec.» (συντ. τίτλου MERIT) (κωδικός έργου 09ΣΥΝ_52_658) με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΚΑΕ 80155) εντάσσεται στα πλαίσια της Δράσης εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»...

Περιβαλλοντολόγος και γεωπόνος ως εξωτερικοί συνεργάτες στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης προτίθεται να αναθέσει σε δύο άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας τα εξής:

Ηλεκτρολόγος-μηχανικός, ηλεκτροτεχνίες και υπάλληλοι γραφείου στον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών–ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/ΕΔΡΑ–ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ–ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ–ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ–ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ–ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΛΟΥ), που εδρεύει στην Νήσο ΡΟΔΟ, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Αρχαιολόγος για Πρέβεζα-Άρτα

Η ΛΓ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΑΡΤΑΣ ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2013 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου.

Θέση συντονιστή εργαστηρίου (χημικό) για το Institute for Molecular Medicine Finland

The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is a partner institution of the European Molecular Biology Laboratory. FIMM is a joint venture of the University of Helsinki, the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS), the National Institute for Health and Welfare (THL) and the VTT Technical Research Centre of Finland. FIMM is located on the Meilahti medical campus in Helsinki.

Μηχανολόγος μηχανικός για το Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)

Mechanical Engineer- H/F – CDD 18 months Within the framework of the activities led in the service, we are in charge of the mechanical design of the MERLIN spacecraft and we are responsible of the structure of the SEIS instrument developed in partnership with Germany. Under the authority of the head of the service, the holder as mechanical engineer will contribute to the mechanical dimensioning of the MERLIN and SEIS projects. He will assure the mechanical compatibility of the Myriade Evolutions platform with the MERLIN payload. He will also bring his support to the engineer in charge of the SEIS structure in particular for the mechanical analyzses and for the mechanical tests.

4 ηλεκτροτεχνικοί για τη ΔΕΗ στην Κοζάνη

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ, που εδρεύει στο Πολύφυτο του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Εξωτερικός συνεργάτης για το πρόγραμμα: «Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση: Η ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων σε διάφορους τύπους διγλωσσίας» (ΑΠΘ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση: Η ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων σε διάφορους τύπους διγλωσσίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Θαλής, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Ιάνθη-Μαρία Τσιμπλή, καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει για διάστημα 14 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Εξωτερικός συνεργάτης για το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ.», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Βέργο Γεώργιο, Επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστημα 23 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.030,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Θέσεις εργασίας σε δήμους

Δήμος Περιστερίου, Δήμος Αγίου Δημητρίου, Δήμος Τριφυλίας, Δήμος Ηλιούπολης, Δήμος Μεταμόρφωσης, Δήμος Παλαμά, Δήμος Κρέστενας

Σελίδες