Θέση Δικηγόρου στον ΕΛ.Γ.Α.

Ο ΕΛ.Γ.Α. προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν.1868/1989.

Αρχιτέκτονας λογισμικού στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων

Τίτλος θέσης: Software architect (P-3) This appointment is for a three-year duration with a six-month probationary period. The OPCW is a non-career organisation with limited staff tenure. The total length of service for Professional staff shall not exceed 7 years. The Director-General retains the discretion not to make any appointment to this vacancy, to make an appointment at a lower grade, or to make an appointment with a modified job description. Several vacancies may be filled.

Θέση ΔΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου προκηρύσσει μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον» (ΕΚΠ50). Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από τις 11-09-2013 έως τις 11-11-2013. Για να διαβάσετε την προκήρυξη,..

Παθολόγος/γενικός ιατρός και κοινωνικός λειτουργός για το ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΚΥΤΤΑΡΟ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC, ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ, έχει τιμηθεί με χορηγία δωρεάς από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σύμφωνα με τους όρους από 19.4.2012 συμφωνητικό δωρεάς, προκειμένου να λειτουργήσουν την επόμενη τριετία, δύο (2) κινητές μονάδες στο δρόμο για τη Φροντίδα Άστεγων και Εξαρτημένων Ατόμων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η λειτουργία των δύο κινητών μονάδων θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ ή τον κρατικό προϋπολογισμό και ως προς το προσωπικό δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4024/2011 λόγω της ιδιωτικής χρηματοδότησης του προγράμματος.

Φαρμακοεπιδημιολόγος για την εταιρία Lilly

Τίτλος θέσης: Senior Pharmacoepidemiologist Εταιρία: Eli Lilly Περιοχή: Windlesham, United Kingdom

11 καθηγητές μουσικής στο Δήμο Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου ανακοίνωση την πρόσληψη ένδεκα (11) Καθηγητών Μουσικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης απασχόλησης από 07/10/2013 έως 06/06/2014 για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Ηλεκτρονικός Μηχανικός για το CERN

Τίτλος θέσης: Electronics Technical Engineer Τόπος: CERN - European Organization for Nuclear Research, Geneva, Switzerland Job Reference: BE-BI-PI-2013-148-LD You will join: The Beams Department, responsible for beam generation, acceleration, diagnostics, controls and performance optimisation. The Beam Instrumentation Group responsible for designing, building and maintaining the instruments that allow observation of the particle beams and the measurement of related parameters for all CERN accelerators and transfer lines. The Position and Intensity Section, responsible for beam position and intensity measurements.

Διδακτικό προσωπικό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρίασή του αποφάσισε τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, σύμφωνα με την παρ.16, αρ.34 του Ν.4115/2013, για την διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2013- 2014:

Διδακτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Χημείας, Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Φιλολογίας

Θέση ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση Θέμα: Προκήρυξη θέσης Λέκτορα για διδασκαλία του μαθήματος «Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα»

368 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων σε αρχαιολογικές εργασίες στη Φλώρινα

αρχιτέκτονες μηχανικοί, εργάτες, τοπογράφοι μηχανικοί, μηχανικοί/πολιτικών έργων υποδομής, γραφίστες, προγραμματιστές Η/Υ, διοικητικοί, λογιστές, τεχνικοί Η/Υ, σχεδιαστές.

Εκπαιδευτικό προσωπικό για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου

H Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 - 2014 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 153 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του ΩΠ 040953/09-13 εγκριτικού ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

36 θέσεις εργασίας στον Δήμο Καλαμαριάς

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμαριάς, που εδρεύει στη Καλαμαριά, οδός Κομνηνών 58 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Αρχαιολόγος, συντηρητής και εργατοτεχνίτες για το Δήμο Ηρακλείου

Σην πρόσληψη του παρακάτω Επιστημονικού προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ, «Ανέγερση 64ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου (Αγ. Ιωάννης), Δ. Ηρακλείου» και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Θέση συντονιστή με την ΕΕ στον EATRIS

Τίτλος θέσης: EU Coordinator EATRIS is a European research infrastructure in translational medicine, constructed as part of the priorities set by the ESFRI group of the European Commission and sustained by the member states. EATRIS provides one-stop-shop access to the technologies and expertise residing in Europe’s best academic research institutions. Our clients, which include academics, companies, charities and other research groups, can expect fast, high quality support towards more effective translation of their fundamental scientific breakthroughs into promising products.

Θέση εργασίας στο Διεθνές Ιατρικό Σώμα

International Medical Corps is a global, humanitarian, nonprofit organization dedicated to saving lives and relieving suffering through health care training and relief and development programs. Established in 1984 by volunteer doctors and nurses, International Medical Corps is a private, voluntary, nonpolitical, nonsectarian organization. Its mission is to improve the quality of life through health interventions and related activities that build local capacity in underserved communities worldwide. By offering training and health care to local populations and medical assistance to people at highest risk, and with the flexibility for rapid response to emergencies. International Medical Corps rehabilitates devastated health care systems and helps bring them back to self-reliance.

Θέση Λογιστή στον οργανισμό Action Against Hunger

Founded in France in 1979, Action Against Hunger/Action contre la Faim (ACF) is one of the world's most important international humanitarian organizations although we are unique in targeting malnutrition as the focal point of our programmes. Our focus on hunger and its underlying causes leads to profound and positive changes in the most vulnerable communities where we work. Malnutrition is treatable and affordable. We are respected innovators, our research is widely published and we have a reputation for results. The ACF network now works in over 47 countries with a staff of over 5000 staff and volunteers.

Θέση Ερευνητή/Συμβούλου στη Διεθνή Αμνηστία

Amnesty International is seeking a Researcher/Adviser to lead on the development and implementation of research and advocacy strategies on our right to health work

Βοηθός διοικητικού και οικονομικού στον οργανισμό DARA

Administration and Finance Assistant Closing date: 16 Sep 2013 Founded in 2003 and based in Madrid, DARA is an independent international organisation committed to improving the quality and effectiveness of huminatarian action for the benefit of vulnerable populations who have been affected by armed conflict or natural disasters. In particular, DARA seeks to strengthen accountability and learning in the humanitarian sector. Working with partners, DARA conducts research and evaluations on humanitarian policy and practice. DARA actively promotes humanitarian principles, assesses performance, and supports innovative approaches.

Βοηθός εκτέλεσης προγραμμάτων για τη Διεθνή Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Location: FIDH headquarters, Paris Contract: full-time (35-hour week), fixed-term (one year) Starting date: 1 October 2013 Closing date for applications: 13 September 2013 Reference number: CP-FM-07-13

Σελίδες