Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πώς θα υπολογίσετε τα μόριά σας;

Ο τρόπος υπολογισμού είναι αρκετά απλός και εύκολος.

Α. Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δέκατου, για τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού, όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο πολλαπλασιάζεται επί δύο (2). Ο βαθμός στην εικοσάβαθμη κλίμακα προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος της βαθμολογίας στην εκατοντάβαθμη κλίμακα των δύο βαθμολογητών στις πανελλαδικές εξετάσεις με το 10 (παράδειγμα: Α΄ βαθμολογητής 85, Β΄ βαθμολογητής 80, άθροισμα Α΄ και Β΄ = 165 μονάδες, 165 διά 10 = βαθμός μαθήματος 16,5)

Β. Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (1,3 και 0,7 ή 0,9 και 0,4 με αντικατάσταση για το τρίτο πεδίο), τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Σημείωση - Επισήμανση: Τα μόρια εισαγωγής που δίνει το κάθε εξεταζόμενο  μάθημα προκύπτουν και με  ένα διαφορετικό τρόπο και σχετικά πιο εύκολα: Το άθροισμα των βαθμολογιών στην εκατοντάβαθμη κλίμακα του κάθε μαθήματος των δύο βαθμολογητών (ή των δύο καλύτερων βαθμολογιών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης) πολλαπλασιάζεται με το 20 (ή με το 33 ή με το 27 αντίστοιχα εάν είναι 1ο ή 2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας). Στο παράδειγμα της προηγούμενης παραγράφου (με το βαθμό του μαθήματος 16,5):  Α΄ βαθμολογητής 85, Β΄ βαθμολογητής 80, άθροισμα Α΄ και Β΄ = 165 μονάδες, 165 επί 20 = 3.300 τα μόρια που δίνει το μάθημα.

Γ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑTA (ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ):

Υποψήφιος σε οποιαδήποτε  Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών με τα εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε επιστημονικό πεδίο (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) έχει τους παρακάτω βαθμούς ανά μάθημα.

Οι βαθμολογίες στα μαθήματα σημειώνονται με α, β, γ και δ με προσέγγιση δέκατου στην εικοσάβαθμη κλίμακα (ΠΙΝΑΚΑΣ Β). Οι βαθμοί β και γ είναι στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (ΜΑΘΗΜΑ 2 και ΜΑΘΗΜΑ 3 αντίστοιχα με  συντελεστές βαρύτητας 1,3 και 0,7 αντίστοιχα).

Τέλος για να διαπιστωθεί η σημασία των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας δίνονται οι υποθετικές βαθμολογίες δύο μαθητών με ίδιο άθροισμα βαθμολογίας στα τέσσερα μαθήματα, αλλά διαφορετικά μόρια εισαγωγής όπως αυτά προκύπτουν και θα φαίνονται στη Βεβαίωση Συμμετοχής στις  Πανελλαδικές Εξετάσεις που θα τους δοθεί στο τέλος της χρονιάς. Οι βαθμοί είναι διαφορετικοί στα εξεταζόμενα μαθήματα αλλά με ίδιο συνολικά άθροισμα των τεσσάρων μαθημάτων όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Εξεταζό-μενο Μάθημα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

(1ο)

ΘΕΤΙΚΩΝ

(2ο)

ΘΕΤΙΚΩΝ

(3ο)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (5ο)

ΜΕΓΙΣΤΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (*)

α

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

4000

β

ΑΡΧΑΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6600

γ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΑΟΘ

5400

δ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΕΠΠ

4000

(*) ο μέγιστος αριθμός μορίων αναφέρεται στην περίπτωση που ο βαθμός του μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα είναι  το είκοσι (20) ή η βαθμολογία στο τετράδιο εξετάσεων είναι το 100 (η σημασία της στήλης αυτής θα αναλυθεί πιο κάτω).  Επίσης για λόγους διευκόλυνσης στην ανάλυση των στοιχείων δεν συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, η πρόσβαση στο 3ο  Ε.Π. με τους αντίστοιχους μειωμένους συντελεστές βαρύτητας και η αύξηση των μορίων από την προσθήκη των ειδικών μαθημάτων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Εξεταζόμενο Μάθημα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κ)

ΜΟΡΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 1

α

 

15,3

3.060

ΜΑΘΗΜΑ 2

β

Αυξημένης Βαρύτητας 1,3

14,2

4.686

ΜΑΘΗΜΑ 3

γ

Αυξημένης Βαρύτητας 0,7

16,1

4.347

ΜΑΘΗΜΑ 4

δ

 

18,4

3.680

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

64,0

15.773

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ= {(α+β+γ+δ) Χ 2 + 1,3 Χ β + 0,7 Χ γ} Χ 100

ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ του ΠΙΝΑΚΑ Β (Μαθήματα βαρύτητας β και γ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α: Άθροισμα των γραπτών βαθμών: 15,3 + 14,2 + 16,1 + 18,4 = 64 x 2=128

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β: Μαθήματα βαρύτητας: (14,2 x 1,3) + (16,1 x 0,7) = 18,46 + 11,27 = 29,73

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ (Α+Β) x 100: (128 + 29,73) x 100  = 157,73 x 100 = 15.773 μόρια

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

Εξεταζόμενο Μάθημα

ΜΑΘΗΤΡΙΑ (Λ)

ΜΑΘΗΤΗΣ (Μ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 1

α

16

3.200

17

3.400

ΜΑΘΗΜΑ 2

β (1,3)

16

5.280

14

4.620

ΜΑΘΗΜΑ 3

γ (0,7)

16

4.320

14

3.780

ΜΑΘΗΜΑ 4

δ

16

3.200

19

3.800

ΣΥΝΟΛΟ

 

64,0

16.000

64

15.600

Όπως διαπιστώνει κάποιος από τα στοιχεία στους Πίνακες Β & Γ ενώ και οι τρείς μαθητές (Κ, Λ, Μ) έχουν το ίδιο συνολικό άθροισμα στη βαθμολογία των γραπτών τους εντούτοις συγκεντρώνουν διαφορετικό αριθμό μορίων εισαγωγής που οφείλεται στη σημασία και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση των μορίων εισαγωγής που έχουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.

Συγκεκριμένα μία εμπεριστατωμένη ανάλυση των στοιχείων των πινάκων μας φανερώνει ότι:

  1. Η συμμετοχή των μαθημάτων στο σχηματισμό των μορίων εισαγωγής σε ποσοστά αφορά: στο 33% για το 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής 1,3), 27% για το 2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής 0,7) και 20% για το καθένα από τα υπόλοιπα δύο μαθήματα. Σημείωση: το ποσοστό συμμετοχής αυτό αφορά το μέγιστο αριθμό μορίων ή τις περιπτώσεις ισορροπημένης επίδοσης των μαθητών (π.χ. μαθήτρια Λ του πίνακα Γ) και διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών στα 4 μαθήματα. Συγκριτικά στο προηγούμενο εξεταστικό σύστημα με τα 6 μαθήματα τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 26,33% για το 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας, 20,33% για το 2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας και 13,33% για τα υπόλοιπα τέσσερα μαθήματα.
  2. Εάν τα ποσοστά είναι μία πιο αφηρημένη έννοια για την κατανόηση των δεδομένων η ανάλυση σε απόλυτα αριθμητικά μεγέθη μας φανερώνει ότι: ΚΑΘΕ ΕΚΑΤΟΣΤΟ της βαθμολογίας των γραπτών του μαθητή «κοστολογείται» συνολικά σε 66 μόρια για το 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής 1,3), σε 54 μόρια για το 2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής 0,7) και σε 40 μόρια εισαγωγής για το καθένα από τα υπόλοιπα δύο μαθήματα. Με το προηγούμενο σύστημα τα μόρια εισαγωγής αντίστοιχα ανέρχονταν περίπου σε 52,6, 40,6 ή 26,6 μόρια αντίστοιχα για κάθε εκατοστό των γραπτών του μαθητή.

 

Πηγή: alfavita.gr

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop