Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αυτές είναι οι αλλαγές για το Λύκειο και την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ριζικές θα είναι οι αλλαγές στη λειτουργία του Λυκείου και στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως φαίνεται από το πόρισμα της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, το οποίο έχει γίνει δεκτό από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με το πόρισμα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Το Βήμα», οι αλλαγές είναι οι εξής:

1. Το Λύκειο θα εκδίδει μόνο εθνικό απολυτήριο ή πιστοποιητικό σπουδών. Δεν θα υπάρχει ούτε βαθμός πρόσβασης ούτε μηχανογραφικό.

2. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα θέτουν κριτήρια ανά μαθήματα για το 20% της αξιολόγησης των υποψηφίων και το υπόλοιπο 80% θα προκύπτει από το εθνικό απολυτήριο. Στις σχολές υψηλής ζήτησης η αξιολόγηση μπορεί να επιλέγεται κατά 99% από το εθνικό απολυτήριο.

3. Κάθε μαθητής και μαθήτρια θα παρακολουθεί έξι συνολικά μαθήματα από τα οποία θα επιλέγει τα τέσσερα από τέσσερις κύκλους μαθημάτων (32 το σύνολο των ωρών διδασκαλίας). Ορισμένα θα παρέχονται σε δύο επίπεδα (βασικό και υψηλό). Υποχρεωτικά θα είναι η Ελληνική Γλώσσα και τα Αγγλικά. Περιλαμβάνονται Λογοτεχνία και Ιστορία.

4. Για την απόκτηση εθνικού απολυτηρίου απαιτείται συγγραφή διπλωματικής εργασίας στην τελευταία τάξη του Λυκείου συμμετοχή σε πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και σε προγράμματα Δημιουργικότητας Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς (ΔΕΚΠ).

5. Πιστοποιητικό σπουδών θα παίρνουν οι απόφοιτοι που δεν ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις που προβλέπει το εθνικό απολυτήριο. Και αυτός ο τίτλος όμως θα αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων του ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης προσόντων. Έτσι οι κάτοχοί του θα μπορούν ακόμα και να διεκδικήσουν την εισαγωγή σε κάποιο τριτοβάθμιο ίδρυμα εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει ενώ θα μπορούν να φοιτήσουν και σε ιδρύματα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε επαγγελματικά ινστιτούτα κτλ.

6. Θα υπάρχει συντελεστής βαρύτητας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις στοχευμένες επιλογές – λιγότερες για μεγαλύτερο συντελεστή έναντι εκείνου που δηλώνει περισσότερες, επομένως μικρότερη βεβαιότητα.

Για τις τελικές ενδοσχολικές εξετάσεις του εθνικού απολυτηρίου η ύλη θα είναι της τελευταίας τάξης του λυκείου, ωστόσο θεωρείται ότι ο μαθητής γνωρίζει και όσα διδάχθηκε ήδη Α΄ Λυκείου. Τα θέματα ως μεταβατική φάση θα ορίζονται από μια Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για όλη την Ελλάδα, ενώ στα επόμενα χρόνια θα είναι διαφοροποιημένα για κάθε σχολείο ή περιφέρεια.

Στο εθνικό απολυτήριο θα συνυπολογίζονται όλες οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν οι μαθητές όπως και οι επιδόσεις στα δύο χρόνια του Λυκείου.

Στον βαθμό του εθνικού απολυτηρίου προσμετρείται με σημαντικό ποσοστό (10-15%) η επίδοση στη διπλωματική εργασία. Αυτή παρακολουθείται ενδοσχολικά και βαθμολογείται από έναν εκπαιδευτικό του σχολείου και από έναν εκπαιδευτικό άλλου σχολείου. Θα μπορούσε η αξιολόγηση να γίνεται από δύο εκπαιδευτικούς εκτός σχολείου. Οι εργασίες που έχει παρακολουθήσει ένας καθηγητής προσμετρούνται στα προσόντα του. Παράλληλα δίδεται και μπόνους στον τελικό βαθμό των μαθημάτων υψηλού επιπέδου καθώς πολλαπλασιάζεται επί έναν συντελεστή.

 

Η εισαγωγή στα ΑΕΙ

Τα τριτοβάθμια ιδρύματα θα προκηρύσσουν τις θέσεις των εισακτέων και για την επιλογή θα χρησιμοποιούν ποικίλα κριτήρια. Υποχρεωτικά, όπως αναφέρθηκε, κατά 80% τουλάχιστον θα στηρίζεται στην πρόοδο των υποψηφίων προς την απόκτηση του «εθνικού απολυτηρίου». Το υπόλοιπο 20% θα μπορεί να συναποτελείται από την πριμοδότηση της επιλογής του υποψηφίου (κατά πόσον δηλαδή επιθυμεί να εισαχθεί σε αστό το τμήμα), της γλωσσομάθειας ή άλλων στοιχείων, όπως ειδικές εξετάσεις, συνέντευξη, portfolio, επιδόσεις σε αγωνίσματα (ΤΕΦΑΑ, στρατιωτικές σχολές), εξετάσεις σε ξένη γλώσσα (ξενόγλωσσες φιλολογίες), επιδόσεις σε καθορά εργαστηριακά μαθήματα κτλ. Τα ποσοστά είναι ενδεικτικά και, λ.χ., σχολές υψηλής ζήτησης μπορούν να μοριοδοτούν κατά 99% το περιεχόμενο του «εθνικού απολυτηρίου».

Το κάθε τμήμα θα ορίζει αν απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν παρακολουθήσει κάποια μαθήματα σε υψηλό επίπεδο, αν απαιτείται ένας ελάχιστος βαθμός σε κάποιο μάθημα ή ακόμα και συνολικά στο «εθνικό απολυτήριο». Οι αποφάσεις θα τελούν υπό την έγκριση της διοίκησης του πανεπιστημίου και της όποιας κατά νόμο αρχής εποπτεύει τα πανεπιστήμια.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να μην ακολουθήσουν τις απαιτήσεις του εθνικού απολυτηρίου, αλλά να πάρουν πιο «ελαφρύ» πρόγραμμα, το οποίο θα οδηγεί σε «πιστοποιητικό» φοίτησης (π.χ., όχι μαθήματα υψηλού επιπέδου, όχι εκτεταμένο δοκίμιο κτλ.). Αυτοί θα διεκδικήσουν θέσεις σε σχολές που δεν απαιτούν «εθνικό απολυτήριο» (π.χ., πολλά από τα τμήματα χαμηλής ζήτησης, αλλά όχι ήσσονος σημασίας), όχι όμως ότι δεν θα έχουν υψηλές απαιτήσεις.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop