Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ο 25ος διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη για τον 25ο διαγωνισμό για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Συγκεκριμένα:

 Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) αποφασίζει:

1. Προκηρύσσει τη διενέργεια του 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

2. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για την 25η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατόν εξήντα (160), οι οποίοι κατανέμονται στα τμήματα της ΕΣΔΔΑ ως εξής:

(α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 45 σπουδαστές,

(β) Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 20 σπουδαστές

(γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 40 σπουδαστές και ειδικότερα:

  • Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας, 20 σπουδαστές
  • Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 20 σπουδαστές

(δ) Τμήμα Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων, 15 σπουδαστές

(ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές

(στ) Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, 10 σπουδαστές

(ζ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές

(η) Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης, 10 σπουδαστές

3. Οι υπηρεσίες στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι απόφοιτοι της 25ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ, καθορίζονται ανά τμήμα ως ακολούθως:

Τμήμα Γενικής Διοίκησης (Σύνολο 45) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΚΥ

4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)

11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΓΕΤ

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΚΥ

4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΚΥ

3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΥ

3

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

1

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

1

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΔΡΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΔΡΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ)

1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΕΔΡΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ (ΕΔΡΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ)

2

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΚΥ

1

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

1

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής [αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)], οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης όπως αυτές ορίζονται στα αρ. 4-8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ήτοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να είναι υγιείς και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή να μην έχουν παραπεμφθεί για τα ίδια αδικήματα με τελεσίδικο βούλευμα ή να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή ή να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική συμπαράσταση, καθώς και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.

3. Για την εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και άριστη γνώση μίας εκ των γαλλικής ή γερμανικής, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρου 23, παρ. 8 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11-05-2015).

4. Για την εισαγωγή στο τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας απαιτείται η άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών μεταξύ της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

5. Για την εισαγωγή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων απαιτείται η άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών μεταξύ της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

6. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και πιστοποιητικά κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης.

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν.δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α), υπό τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.

8. Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν προσαυξήσεις στη βαθμολογία δεν έχουν εφαρμογή στον Εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της ΠΝΠ «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 127/τ. Α΄/08-10-2015).

10. Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Αίτηση συμμετοχής - προθεσμία υποβολής

1. Ο/Η υποψήφιος/α καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr στο σύνδεσμο Εισαγωγικός Διαγωνισμός την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και εν συνεχεία υποβάλλει ή ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ. 177 78, ΤΑΥΡΟΣ) την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από 3 Οκτωβρίου 2016 έως και 24 Οκτωβρίου 2016. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται:

Α) Από τους ιδιώτες υποψηφίους:

I. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν.

II. Η κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.

III. Η συνδρομή των νόμιμων προσόντων και η έλλειψη κωλύματος διορισμού σε δημόσια θέση.

IV. Η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης.

V. Για τους άνδρες υποψηφίους, δηλώνεται, επίσης, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές, ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου.

 

Β) Από τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού υποψηφίους:

I. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν.

II. Η κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.

III. Η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης.

IV. Η υπαλληλική τους ιδιότητα.

 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που:

Α) καταχωρούνται μόνο ηλεκτρονικά.

Β) καταχωρούνται ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα και δεν υποβάλλονται εκτυπωμένες και υπογεγραμμένες από τον αιτούντα/την αιτούσα στο ΕΚΔΔΑ ή δεν ταχυδρομούνται επί αποδείξει εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας.

 

2. Οι υποψήφιοι/ες με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλουν και τα ακόλουθα πρόσθετα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση εν ισχύ από τις υγειονομικές επιτροπές Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή βεβαίωση εν ισχύ πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και η πιστοποίηση της φυσικής καταλληλότητας του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.

β) Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία επιπλέον ειδική διαγνωστική έκθεση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Στάδια του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ διενεργείται σε δύο στάδια.

1. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις παρακάτω ενότητες:

 

1. Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

2. Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική

3. Γνώσεις και Δεξιότητες

 

Στην «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», καθώς και στην «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική», οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ανάπτυξη θέματος που τους δίδεται.

Στις «Γνώσεις και Δεξιότητες» εξετάζονται με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε γνώσεις γενικής παιδείας, ιδίως, σε ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα, και διερευνώνται τόσο η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, όσο και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» του πρώτου σταδίου ορίζεται στο συνημμένο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

 

2. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων σε φάκελο με επίκαιρο θέμα.

 

Ο φάκελος περιέχει διάφορα στοιχεία, όπως ιδίως νομικές ρυθμίσεις, επιστημονικές αναλύσεις, δημοσιογραφικά άρθρα, στατιστικά δεδομένα που αναδεικνύουν ένα θέμα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα. Ως τέτοια θέματα νοούνται εκείνα που αφορούν το Κράτος και τη λειτουργία του, τις διεθνείς σχέσεις, την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, το περιβάλλον, τον τύπο και τα ΜΜΕ, τις εργασιακές σχέσεις, τους θεσμούς της κοινωνίας και τον πολιτισμό.

Η γραπτή δοκιμασία συνίσταται στην ανάπτυξη θέματος/ ερωτήσεων επί του περιεχομένου του φακέλου και στη συνέχεια διενεργείται η προφορική εξέταση/παρουσίαση του φακέλου από τον υποψήφιο ενώπιον πενταμελών επιτροπών, οριζόμενων από την ΚΕΕ. Η εξέταση της ενότητας αυτής αποσκοπεί στην εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης καταστάσεων εντός περιορισμένου χρόνου καθώς και των αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων κάθε υποψηφίου, γι’ αυτό κατά την προφορική εξέταση δεν είναι απαραίτητο οι ερωτήσεις να περιστρέφονται μόνο περί του τεθέντος θέματος.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά με αλφαβητική σειρά, χωρισμένοι σε ομάδες των πέντε (5).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαδικασία διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού

1. Η ΚΕΕ είναι το υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού.

 

2. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα της εξέτασης, να καταλαμβάνουν τις θέσεις που τους υποδεικνύουν οι επιτηρητές/τριες και γενικώς να υπακούουν στις υποδείξεις των επιτηρητών/τριών που αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται μία (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης κάθε ενότητας. Μετά την εκφώνηση ή τη διανομή του υπό εξέταση θέματος δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα.

 

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων πριν διαπιστωθεί η ταυτότητά τους. Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γραπτά ή άλλου είδους βοηθήματα, εκτός αυτών που ήθελε τυχόν ειδικώς επιτρέψει η ΚΕΕ, ούτε οποιαδήποτε μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να έχουν τα αναγκαία για γραφή είδη και να χρησιμοποιούν στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού. Ειδικά για την εξέταση της Ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες», οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν μαζί τους μολύβι και γόμα.

 

4. Κάθε υποψήφιος/α που εξέρχεται από την αίθουσα υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό δοκίμιο (ή το απαντητικό φύλλο) στον υπεύθυνο της αίθουσας. Υποψήφιοι/ες που αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στα γραπτά δοκίμια (ή τα απαντητικά φύλλα) σημεία αναγνώρισης ή τα υπογράφουν ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες του/της υπεύθυνου/ης της αίθουσας ή των επιτηρητών/τριών ή διαταράσσουν με οποιονδήποτε τρόπο την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από το διαγωνισμό με απόφαση της ΚΕΕ, κλιμάκιο της οποίας παρίσταται στο χώρο εξέτασης καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της. Δοκίμια (απαντητικά φύλλα) που φέρουν σημεία αναγνώρισης, που εντοπίζονται από τους βαθμολογητές, μηδενίζονται με απόφαση της ΚΕΕ. Η ΚΕΕ αποφασίζει ανέκκλητα αφού ακούσει τον εγκαλούμενο υποψήφιο και συντάσσει πρακτικό επί του οποίου πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς τα πραγματικά δεδομένα/περιστατικά που στοιχειοθετούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου πειθαρχικού παραπτώματος, στο οποίο υπέπεσε ο/η υποψήφιος/α. Υποψήφιος που αποκλείσθηκε κατά τα ανωτέρω από τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό, βαθμολογείται για τη συγκεκριμένη ενότητα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της οποίας υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, με μηδέν (0).

 

5. Τα θέματα της γραπτής δοκιμασίας στην «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και στην «Μικρο-οικονομική – Μακρο-οικονομική και Δημόσια Οικονομική» επιλέγονται από πενταμελή επιτροπή επιλογής θεμάτων, η οποία προβαίνει στον καθορισμό τριών θεμάτων για τις εν λόγω εξεταζόμενες ενότητες, εκ των οποίων κληρώνεται ενώπιον των υποψηφίων το ένα. Η εξέταση των υποψηφίων συνίσταται στην ανάπτυξη του θέματος που κληρώθηκε. Μετά την εκφώνηση του θέματος δεν επιτρέπεται η είσοδος υποψηφίων στην αίθουσα.

 

6. Για την εξέταση της ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες» οι ερωτήσεις προσδιορίζονται από επταμελή επιτροπή επιλογής θεμάτων, η οποία προσδιορίζει 50 ερωτήσεις, που δίνονται γραμμένες στους υποψηφίους/ες, οι οποίοι καλούνται να τις απαντήσουν σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Μετά τη διανομή των ερωτήσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος υποψηφίων στην αίθουσα.

 

7. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του/της υποψηφίου/ας σε όλα τα τετράδια γραπτών δοκιμασιών καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή. Το αδιαφανές επικάλυμμα πρέπει να μένει ακέραιο καθ’ όλη τη διάρκεια της διόρθωσης των δοκιμίων και μέχρι την ημέρα ανοίγματος των γραπτών και καταγραφής των αποτελεσμάτων.

 

8. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στη γραπτή διαδικασία του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, μπορούν να υποβάλλονται, μετά από αίτησή τους, σε ειδικές εξετάσεις κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων.

 

Η εξέταση διενεργείται ενώπιον της επιτροπής επιλογής θεμάτων με τη συμμετοχή των δύο (2) εκ των βαθμολογητών που έχουν ορισθεί από την ΚΕΕ για την αντίστοιχη εξεταζόμενη ενότητα κάθε σταδίου. Ο βαθμός της εξεταζόμενης ενότητας σε κάθε στάδιο είναι ο μέσος όρος του βαθμού των ειδικών επιστημόνων της επιτροπής επιλογής θεμάτων και των δύο βαθμολογητών. Για την προφορική εξέταση της ενότητας «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος» εξετάζονται και βαθμολογούνται από την πενταμελή εξεταστική επιτροπή.

 

9. Στην προφορική εξέταση υποβάλλονται οι τυφλοί, οι αμβλύωπες, οι κωφοί και βαρήκοοι, οι δυσλεξικοί, τα άτομα με νευρολογικά ορθοπεδικά προβλήματα ή προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτά.

 

10. Στη γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται κατόπιν δήλωσης προτίμησής τους οι υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής.

 

11. Κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι/ες με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα θα εξετάζονται προφορικά με τη χρήση διερμηνέα νοηματικής, κατόπιν δήλωσής τους.

 

12. Η ΚΕΕ μπορεί να αποφασίζει ανάλογα με την πάθηση των υποψηφίων την εξέταση τους και με τους δύο τρόπους, προφορικά και γραπτά, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής. Για τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στους ανωτέρω καθοριζόμενους τρόπους εξέτασης, γιατί απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την ΚΕΕ.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΄

Διαδικασία Βαθμολόγησης

  • Κλίμακα και Τρόπος Βαθμολόγησης

 

1. Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου των ενοτήτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική γίνεται από δυο (2) βαθμολογητές, που ορίζονται για κάθε ενότητα από την ΚΕΕ.

 

2. Η κλίμακα της βαθμολογίας ορίζεται από ένα (1) έως πενήντα (50). Υποψήφιος/α που δεν πέτυχε τη βάση είκοσι πέντε (25) σε οποιαδήποτε από τις δοκιμασίες του πρώτου σταδίου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία του δευτέρου σταδίου.

 

3. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών αποτελεί την επίδοση του υποψηφίου/ας στην ενότητα, εφόσον η διαφορά των δυο βαθμών δεν είναι παραπάνω από 8 μονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των 8 μονάδων, η βαθμολόγηση γίνεται από τρίτο βαθμολογητή που ορίζεται, επίσης, από την ΚΕΕ, υπό την προϋπόθεση της βαθμολόγησης τουλάχιστον του ενός βαθμολογητή με βαθμό της βάσης και άνω.

 

4. Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ βαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή, τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών και των τριών βαθμολογητών.

 

5.Οι βαθμολογητές δεν επιτρέπεται να αξιολογούν την επίδοση των υποψηφίων σε οποιαδήποτε από τις εξεταζόμενες ενότητες του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ με διαφορετική από την οριζόμενη βαθμολογική κλίμακα.

 

6. Η βαθμολόγηση της ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες» γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τους βαθμολογητές και την κλίμακα (1-50), με βάση τις προκαθορισμένες (από την Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων) ορθές απαντήσεις.

 

7. Για την γραπτή και προφορική εξέταση της ενότητας «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος» η βαθμολόγηση γίνεται από τα μέλη των πενταμελών επιτροπών. Η κλίμακα της βαθμολογίας ορίζεται, επίσης, από το ένα (1) έως το πενήντα (50) με βάση το είκοσι πέντε (25). Υποψήφιος/α που δεν έχει πετύχει τη βάση της βαθμολογίας στην γραπτή ή στην προφορική εξέταση, απορρίπτεται. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της πενταμελούς επιτροπής τόσο για την προφορική όσο και για την γραπτή εξέταση αποτελεί το βαθμό του/της υποψηφίου/ας στο δεύτερο στάδιο.

 

8. Με βάση τον τελικό βαθμό που έλαβε κάθε υποψήφιος/α στις τρεις ενότητες του πρώτου σταδίου συντάσσονται: Αλφαβητικός πίνακας με την επίδοση των υποψηφίων και ο πίνακας υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού με φθίνουσα σειρά επιτυχίας.

Με βάση τη βαθμολογία του δευτέρου σταδίου συντάσσονται: Αλφαβητικός πίνακας με την επίδοση των υποψηφίων και πίνακας βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά.

 

9. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου, πέραν της προβλεπόμενης λόγω βαθμολογικής απόκλισης μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή άνω των οκτώ (8) μονάδων, δεν επιτρέπεται.

 

10. Ο σταθμισμένος μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει από το βαθμό επίδοσης του πρώτου και του δεύτερου σταδίου αποτελεί τη βαθμολογία του υποψηφίου/ας που καθορίζει αν περιλαμβάνεται στον προκαθορισμένο αριθμό των εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ ή αν αποκλείεται η εισαγωγή του/της στην ΕΣΔΔΑ.

 

11. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων του εισαγωγικού διαγωνισμού, σε όλα τα στάδια διεξαγωγής του, πραγματοποιείται στο κτίριο του ΕΚΔΔΑ, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

 

Συντελεστές βαρύτητας

1.(α) Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του πρώτου σταδίου κάθε υποψηφίου/ας, η επίδοσή του στις δύο ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική − Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» συμμετέχει με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) η καθεμία και η τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» με είκοσι τοις εκατό (20%).

 

(β) Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κάθε υποψηφίου/ας στο δεύτερο στάδιο του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ συμμετέχουν ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην ενότητα «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος» με συντελεστή βαρύτητας 50% και ο βαθμός επίδοσης στην προφορική εξέταση στην ίδια ενότητα με συντελεστή βαρύτητας 50%.

 

2. Για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του υποψηφίου/ας υπολογίζονται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) η βαθμολογία του πρώτου σταδίου και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) η βαθμολογία του δεύτερου σταδίου.

 

3. Σε περίπτωση ισοβάθμισης υποψηφίων κατά την τελική κατάταξη, η σειρά αναγραφής στον πίνακα επιτυχόντων στην ΕΣΔΔΑ προσδιορίζεται από την ΚΕΕ με κλήρωση η οποία πραγματοποιείται σε δημόσια συνεδρίαση, για την οποία ορίζεται ο ακριβής χρόνος και τόπος.

 

Αριθμός υποψηφίων που προκρίνονται στο δεύτερο στάδιο

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο έχουν οι υποψήφιοι/ες κατά σειρά επίδοσης σε διπλάσιο αριθμό του προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων στη ΕΣΔΔΑ, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τη βάση της βαθμολογίας, προστιθέμενων και των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο/α.

 

2.(α) Οι υποψήφιοι/ες με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ υποχρεούνται να προσκομίζουν, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και εντός της τασσόμενης με απόφαση της ΚΕΕ αποκλειστικής προθεσμίας: 1) το βασικό τίτλο σπουδών τους (προκειμένου για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής συνυποβάλλεται υποχρεωτικά βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ περί της ισοτιμίας αυτών) και 2) το/α πιστοποιητικό/ά άριστης γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με το άρθρο 28 ΠΔ 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Στην περίπτωση που δεν αναγράφεται στο/α πιστοποιητικό/ά το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας (Γ2 – Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του πιστοποιημένου φορέα έκδοσης του/των πιστοποιητικού/ών στην οποία να βεβαιώνεται η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας.

 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

 

(β) Υποψήφιοι/ες που κατέχουν ήδη την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου, υποχρεούνται να προσκομίζουν και βεβαίωση της υπηρεσίας τους, σχετικά με την ιδιότητά τους και σχετική άδεια, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

 

3.Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι δεν θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της τασσόμενης με απόφαση της ΚΕΕ αποκλειστικής προθεσμίας, αποκλείονται από τη συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο και η ΚΕΕ καλεί τους επόμενους στην κατάταξη, εφόσον αυτοί έχουν συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία.

 

Ολοκλήρωση της διαδικασίας – επιτυχόντες

 

1. Οι εισακτέοι στη Σχολή υποβάλλουν, εντός δέκα ημερών, από την ανακοίνωση του τελικού πίνακα εισακτέων στη Σχολή γραπτή δήλωση στο Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ με την οποία αποδέχονται την κατάταξή τους και προσδιορίζουν τη σειρά προτεραιότητας των τμημάτων που επιθυμούν να ακολουθήσουν και για τα οποία κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Η κατανομή στα τμήματα γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον εισαγωγικό διαγωνισμό και τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων. Για την εισαγωγή στα τμήματα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων απαιτείται η άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών. Στην περίπτωση που δεν επαρκεί η βαθμολογία τους για την εισαγωγή σε δίγλωσσο τμήμα, αυτοί μπορούν να εισαχθούν σε ένα από τα άλλα τμήματα της Σχολής, σύμφωνα με την σειρά επιτυχίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων αν προκύψουν κενές θέσεις από τις προγραμματισμένες, είναι δυνατόν να καλυφθούν με την ίδια διαδικασία, από τους επόμενους/ες στον κατάλογο των αποτελεσμάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού, εφόσον έχουν πάρει τη βάση στη βαθμολογία. Ως επόμενοι ορίζονται οι πρώτοι/ες κατά σειρά επιτυχίας μετά τον αριθμό εισακτέων, εφόσον έχουν πάρει τη βάση της βαθμολογίας. Ο οριστικός πίνακας των εισαγομένων στη Σχολή, κυρώνεται με πράξη της ΚΕΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολουθεί η εγγραφή στη Σχολή.

 

2. Εάν μετά τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα εισαγομένων και την παρέλευση του χρόνου εγγραφής στην ΕΣΔΔΑ διαπιστωθεί η ύπαρξη κενών θέσεων, τότε καλούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, οι επόμενοι στον πίνακα εισακτέων μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των κενών θέσεων. Ο συμπληρωματικός αυτός πίνακας κυρώνεται με πράξη της ΚΕΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση.

 

4. Μέχρι τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται η επίδειξη των γραπτών στους ενδιαφερομένους/ες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Πρόγραμμα διεξαγωγής του διαγωνισμού

1. Πρώτο στάδιο του διαγωνισμού

 

Ημερομηνία έναρξης του 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2016.

 

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας για τις ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» είναι δύο (2) ώρες, και για την ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» είναι μία (1) ώρα. Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερομένους με ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στο ισόγειο του κτιρίου του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος) και στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ημερομηνία

Ημέρα

Ενότητα

26-11-2016

Σάββατο

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

26-11-2016

Σάββατο

Γνώσεις και Δεξιότητες

27-11-2016

Κυριακή

Μικρο-οικονομική – Μακρο-οικονομική και Δημόσια Οικονομική

 

 

2. Δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου θα ορισθούν οι ημερομηνίες, οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων του δευτέρου σταδίου με νεώτερη απόφαση της ΚΕΕ, η οποία θα αναρτηθεί στο κτίριο του ΕΚΔΔΑ και στο διαδίκτυο.

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι τρεις (3) ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, από 09:00-15:00 στην ΕΣΔΔΑ, γραφείο 510 ή/και στα τηλέφωνα: 2131306242, 2131306209, 2131306243, 2131306470 καθώς και στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ στη Θεσσαλονίκη (Ι. Κωλέττη 25 Δ) ή/και στα τηλέφωνα 2313321104 και 2313321145. Μπορούν, επίσης να ενημερώνονται από τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr).

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop