Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

2.484 μόνιμοι σε ΔΕΚΟ, υπουργεία, ΟΤΑ και νοσοκομεία

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα πραγματοποιήσουν φορείς του Δημοσίου το αμέσως επόμενο διάστημα. Συνολικά, μέσω οκτώ πακέτων θα καλυφθούν 2.484 θέσεις αορίστου χρόνου σε νοσοκομεία, Τράπεζα της Ελλάδος, υπουργείο Οικονομικών, ΑΔΜΗΕ, ΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ, Περιφέρεια Αττικής και άλλους φορείς. Οι ειδικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή είναι: διοικητικοί, νοσηλευτές, γιατροί, μηχανικοί, τεχνίτες κ.ά. Συγκεκριμένα:

Νοσοκομεία (1.760)

Από τις 1.760 προσλήψεις, οι 980 αφορούν θέσεις ιατρικών ειδικοτήτων, οι 600 θα είναι θέσεις διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων, οι 100 θα είναι θέσεις για πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, 20 υπάλληλοι για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) και την αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «Ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης», 25 θέσεις για τον ΟΚΑΝΑ και 35 θέσεις για το ΚΕΘΕΑ. Οι ειδικότητες είναι: νοσηλευτές, πληρώματα ασθενοφόρων, διοικητικοί, υγειονομικό προσωπικό, Ακτινοφυσικοί-Φυσικοί Ακτινοφυσικής, Διαιτολόγοι, Διοικητικού-Οικονομικού, Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, Χημικοί-Βιοχημικοί-Βιολόγοι, Ιατρικών Εργαστηρίων, Μεταφορέων Ασθενών, Βοηθών Θαλάμου κ.ά. Οι αιτήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά και κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται αυτοδίκαιος αποκλεισμός του υποψηφίου.

Τράπεζα της Ελλάδος (35)

Θα ζητηθούν κυρίως τεχνικές ειδικότητες από την κατηγορία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα Μαΐου.

Περιφέρεια Αττικής (185)

Η σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δημοσιεύτηκε πριν από λίγο καιρό και περιλαμβάνει αναλυτικά τις οργανικές θέσεις που θα καλυφθούν. Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα αφορά: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 20, ΠΕ Γεωτεχνικών 25, ΠΕ Ιατρών 12, ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων 1, ΠΕ Μηχανικών 10, ΠΕ Περιβάλλοντος 14, ΠΕ Πληροφορικής 6, ΠΕ Φαρμακοποιών 10, ΠΕ Ψυχολόγων 3, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 5, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 40, ΤΕ Εργοδηγών 5, ΤΕ Μηχανικών 10, ΤΕ Πληροφορικής 8, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 8 και ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 8.

ΕΥΔΑΠ (300)

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η προκήρυξη για 300 νέους υπαλλήλους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι ειδικότητες είναι: ΠΕ Διοικητικοί 5, ΠΕ Οικονομικοί 15, ΠΕ Στατιστικοί 1, ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12, ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2, ΤΕ Προγραμματιστές 3, ΤΕ Διοικητικοί 2 και ΤΕ Οικονομικοί 15, ΔΕ Μηχανολόγοι 5, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3, ΔΕ Δομικών Έργων 12, ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25, ΔΕ Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5, ΔΕ Γραμματείς 5, ΔΕ Καταμετρητές 25, ΔΕ Φύλακες 20, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2, ΥΕ Εργάτες 75 και ΥΕ Αποθηκάριοι 5.

Υπουργείο Οικονομικών (49)

Η προκήρυξη αναμένεται να βγει το αμέσως επόμενο διάστημα. Η γνώση ξένης γλώσσας και οι μεταπτυχιακές σπουδές θα δώσουν αρκετά παραπάνω μόρια στους υποψηφίους, ενώ η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, καθώς και η εμπειρία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που «σφραγίζουν» το διαβατήριο διορισμού των υποψηφίων. Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνονται: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και β) γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΟΣΕ και ΑΔΜΗΕ (111)

76 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα προσληφθούν στην ΑΔΜΗΕ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 35 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, θα προσληφθούν στον ΟΣΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Πρόκειται για προσωπικό κυρίως σε θέσεις μηχανικών, σταθμαρχών και τεχνικών, όπου οι ανάγκες που καταγράφονται είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Διάφοροι φορείς (44)

Θα ενισχυθούν διάφοροι φορείς του δημόσιου τομέα. Θα προσληφθούν 44 άτομα από την πανεπιστημιακή και την τεχνολογική εκπαίδευση.

Πηγή: Σοφία Εμμανοηλίδου, εφημ. Ελεύθερος Τύπος

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop