Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η μεγάλη πρόκληση της σύγχρονης εκπαίδευσης

Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί φορείς αναλαμβάνουν την ευθύνη να καταρτίζουν τους εκπαιδευόμενούς τους με τρόπο τέτοιον ώστε να προσθέτουν αξία στην οικονομία, συνεισφέροντας έτσι στην πολιτική της Έξυπνης, Βιώσιμης και Χωρίς αποκλεισμούς Ανάπτυξης. Η ευθύνη αυτή μεγαλώνει με την προσθήκη της διάστασης στην οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η σύγχρονη κοινωνία και περικλείεται στον όρο «Διαπολιτισμική Επάρκεια». Με τον όρο αυτόν εννοούνται οι ικανότητες ενός ατόμου να δρα «αποτελεσματικά και κατάλληλα όταν αλληλεπιδρά με άλλους οι οποίοι είναι γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικοί από τον ίδιο», όπως ορίζουν οι Fantini & Tirmizi (Fantini & Tirmizi, 2006) και είναι αποδεκτό από την UNESCO.

Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν περίπου 4,5 εκατομμύρια διεθνείς σπουδαστές ανά τον κόσμο, όταν το 2000 είχαμε μόνο 2 εκατομμύρια, ενώ μέχρι το 2025 ο αριθμός αυτός πρόκειται να ανέλθει στα 7 με 8 εκατομμύρια (Economist, 2016). Μόνο από αυτό το γεγονός μπορεί κανείς να αναλογιστεί το μέγεθος του πληθυσμού αλλά και της πολυπολιτισμικότητας των εξ αποστάσεως εκπαιδευομένων που οι εν λόγω εκπαιδευτικοί φορείς καλούνται να καταρτίσουν με αποτελεσματικό τρόπο. Μπορεί κάποιος λοιπόν να κατανοήσει ότι πλέον οι φορείς όχι μόνο της παραδοσιακής, αλλά κυρίως και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βρίσκονται απέναντι από ένα πολυπολιτισμικό κοινό που καλούνται να καταρτίσουν.   

Αρκετό καιρό υπάρχει συζήτηση σχετικά με τη Διαπολιτισμική Επάρκεια των εκπαιδευτικών οργανισμών. Δίχως να επεκταθούμε σε λεπτομερή ανάλυση για την άποψη των μελετητών, θα εστιάσουμε στο ότι ο Salmeski (2007) θεωρεί πως η έντονη έλλειψη της Διαπολιτισμικής Επάρκειας, από τη μεριά των εκπαιδευτικών φορέων, οφείλεται κυρίως στην έλλειψη της αυστηρής έρευνας της αυτής έννοιας. Συνεπώς μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι η έλλειψη Διαπολιτισμικής Επάρκειας των εκπαιδευτικών φορέων ξεκινά ως απόρροια της ελλιπούς προσέγγισής της. Σε αυτό προστίθεται το ότι παρά τις προσπάθειες ένταξης πρακτικών για ένα χωρίς αποκλεισμούς και πολιτισμικά ανταποκρίσιμου περιβάλλοντος που γίνονται εδώ και περισσότερο από είκοσι χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Grey A., 2013), παρατηρήσεις αναδεικνύουν ότι οι καθηγητές εν τέλει έχουν έλλειψη της Διαπολιτισμικής Επάρκειας, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στην πράξη (MacNaughton, G., & Hughes, P. 2007).

 Η έλλειψη της Διαπολιτισμικής Επάρκειας και της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας είναι έντονη και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Aucoin, R., & Chao, I., 2016). Γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί φορείς καλούνται να καταρτίσουν και σε αυτό το εκπαιδευτικό επίπεδο το ετερόκλητο κοινό με τρόπο συνυφασμένο με την πολιτική της Έξυπνης, Βιώσιμης και Χωρίς αποκλεισμούς Ανάπτυξης.

Από τα παραπάνω, φαίνεται λογικό ότι η Διαπολιτισμική Επάρκεια πρέπει να είναι ο κεντρικός πυλώνας για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Η ορθή επιλογή των πολιτισμικά επαρκών εκπαιδευτικών συμπεριφορών θα επιτρέψει στους εκπαιδευτές να διευκολύνουν την κατάρτιση των εκπαιδευομένων από διάφορα πολιτισμικά υπόβαθρα, καθώς θα τους παρέχουν τις ικανότητες ώστε να επιτύχουν στο όλο και περισσότερο διαφοροποιούμενο πολιτισμικά περιβάλλον (Cushner, K., & Mahon, J., 2009). Η Διαπολιτισμική Επάρκεια επιτρέπει στους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν και να συν-εργάζονται αποτελεσματικά και ορθά σε καταστάσεις όπου η πολιτισμική «ετερότητα» και «διαφορετικότητα» επικρατούν. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι πλέον μπορούν να δρουν ως «μεσολαβητές» μεταξύ ατόμων προερχόμενων από διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμικά υπόβαθρα. Όπως επίσης να τα ερμηνεύουν και να εξηγούν τις διαφορετικές οπτικές. Έτσι, οι επαφές με ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα μπορεί να αποτελεί πηγή προσωπικού εμπλουτισμού και ανάπτυξης, εάν βέβαια οι διάφορες προοπτικές ενσωματώνονται στην προσωπική αίσθηση του καθενός (Barrett, M. D., & Huber, J., 2014). 

Συμπερασματικά η Διαπολιτισμική Επάρκεια αφορά πολλές διαστάσεις των εκπαιδευτικών φορέων. Γι’ αυτό θα πρέπει πλέον οι φορείς αυτοί να εξελιχθούν ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν εκπαίδευση που θα απευθύνεται σε ένα πολιτισμικά ποικιλόμορφο κοινό υπό το πρίσμα της Έξυπνης, Βιώσιμης και Χωρίς αποκλεισμούς Ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι αφενός οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να ενσωματώνουν την Διαπολιτισμική Επάρκεια στην πράξη και αφετέρου τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και δομημένα με τρόπο τέτοιον ώστε να ανταποκρίνονται χωρίς αποκλεισμό στις ανάγκες του διαρκώς μεταλλασσόμενου εκπαιδευτικού κοινού. Ένα τέτοιο παράδειγμα ανάπτυξης Διαπολιτισμικής Επάρκειας και επικοινωνίας παρουσιάζουν οι Aucoin, R., και Chao, I. (2016), στο οποίο μελετούν την ομαλή διεθνοποίηση των εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικών φορέων. Σε αυτόν τον τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει δυναμισμό δημιουργώντας κίνητρα με τις δράσεις που πραγματοποιεί (EPALE), φανερώνοντας έτσι τη σημασία της πρόκλησης αυτής.

 

Νικόλας Κουτσιούκος, MSc

Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ

 

Aucoin, R., & Chao, I. (2016). Intercultural Competence Development for Open and Distance Learning.

Barrett, M. D., & Huber, J. (2014). Developing intercultural competence through education. C. Reynolds (Ed.). Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Cushner, K., & Mahon, J. (2009) Developing the Intercultural Competence of Educators and Their Students. The SAGE Handbook of, 304.

Fantini, A., & Tirmizi, A, (2006). Exploring and assessing intercultural competence. World Learning Publications. Paper 1. Available from http://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1

Grey, A. (2013). The challenge of intercultural competence in early childhood education. Educational Provocations 2013, 131.

MacNaughton, G., & Hughes, P. (2007). teaching respect for cultural diversity in Australian early childhood programs a challenge for professional learning. Journal of Early Childhood Research5(2), 189-204.

Selmeski, B.R. (2007). Military cross-cultural competence: Core concepts and individual development. Kingston: Royal Military College of Canada Centre for Security, Armed Forces, & Society.

The Economist. (2016). Brains Without Borders. The Economist Magazine, January 30, 2016. Retrieved from http://www.economist.com/news/international/21689540-australia-and-canada-seek-attract-more-foreign-students-america-and-britain-could

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop