Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αστυνομικές Σχολές: η Προκήρυξη για τις Πανελλαδικές

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

-Ο ακριβής αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή, κατά κατηγορία, θα καθορισθεί με συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία θα σας αποσταλεί μετά την έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών.

Οι υποψήφιοι δύναται να συμμετάσχουν:

α. Για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, που θα καλυφθούν:

- Κατά 40% από υποψηφίους, που συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016, είτε:

 με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων ή Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3748/2009, (παλαιό σύστημα ΓΕΛ)

 με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193−Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50−Α΄) (νέο σύστημα ΓΕΛ).

- Κατά 60% από υποψηφίους, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων έτους 2017, με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50Α’) (νέο σύστημα ΓΕΛ).

Ειδικά και μόνο για τους/τις υποψήφιους/ες, που υπέβαλαν το έτος 2017 αίτηση - δήλωση στα Γενικά Λύκεια των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων ΓΕΛ έτους 2017, με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4327/2015 (νέο σύστημα), προβλέπεται για την εισαγωγή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ειδικό ποσοστό, επιπλέον του αριθμού εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και επιπλέον του ποσοστού που καθορίζεται στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013. Η επιλογή θα γίνει χωρίς νέα εξέταση και με βάση τη βαθμολογία που απέκτησαν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των Ημερησίων ΓΕΛ, έτους 2017 (άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4521/2018 και ισχύει).

Διευκρινίζεται ότι, οι ως άνω υποψήφιοι/ες θα μπορούν να διεκδικήσουν το προαναφερόμενο ειδικό ποσοστό, εφόσον συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και με το σύστημα του 10% χωρίς νέα εξέταση, από κοινού με τους λοιπούς υποψήφιους, οι οποίοι ύστερα από την τελευταία γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων του έτους 2017, απέκτησαν το δικαίωμα συμμετοχής για το 10% των θέσεων εισακτέων, για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

- Το ως άνω ειδικό ποσοστό, ο ακριβής αριθμός των θέσεων που τυχόν θα αποδοθούν βάσει αυτού καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με συμπληρωματική προκήρυξη η οποία θα σας αποσταλεί μετά την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των αρμόδιων Υπουργών.

β. Για το 90% των θέσεων, που θα καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις γραπτές Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων έτους 2018, με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193−Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50−Α΄) (νέο σύστημα).

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται στα Λύκεια της περιοχής τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσεων.

 

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop