Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σχολή Αστυφυλάκων: Εισαγωγή και για υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Καθορίστηκε το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό.

Ορίζεται σε 5% το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στη Σχολή Αστυφυλάκων, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α ́ 17) και το οποίο διεκδικούν οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων που προβλέπονται από την ως άνω διάταξη καθώς και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των εισαγομένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5% του προηγούμενου εδαφίου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.

Ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισαγομένων που προκύπτουν από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου κατανέμεται σε όσους συμμετέχουν στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων ή των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης στα εκάστοτε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό της παρούσας παραγράφου (10%) γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που προκύψει δεκαδικό υπόλοιπο που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, ενώ αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό 10% της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες στις εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους συμμετείχαν σε αυτές δύο (2) έτη πριν από το έτος συμμετοχής τους στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση. Αρχικά κατανέμονται οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες στις εξετάσεις της προηγουμένης παραγράφου το αμέσως προηγούμενο έτος, με τις εναπομείνασες θέσεις να κατανέμονται σε όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις αυτές δύο (2) έτη πριν από το έτος συμμετοχής τους στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό 60% της παρούσας παραγράφου, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, ενώ αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop