Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πόσοι Υπάλληλοι Λογιστηρίου και Ασκούντες Συναφή Επαγγέλματα θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Ο λογιστής, ο βοηθός λογιστή, ο φοροτεχνικός, ο ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου, το στέλεχος κοστολόγησης στη βιομηχανία-βιοτεχνία αποτελούν ορισμένα χαρακτηριστικά επαγγέλματα της κατηγορίας των επαγγελμάτων που σχετίζονται με το λογιστήριο.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται επαγγελματίες, η δραστηριοποίηση των οποίων είναι ιδιαίτερα καθοριστική και αναγκαία για την καταγραφή των διαφόρων οικονομικών συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στo πλαίσιo μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, καθώς και για τη διεκπεραίωση υποχρεώσεων φορολογικής φύσεως των φυσικών και νομικών προσώπων απέναντι στο δημόσιο. Βασικό αντικείμενο εργασίας τους είναι η καταγραφή των εσόδων και των εξόδων μιας επιχειρηματικής μονάδας, η δημιουργία λογιστικών εγγραφών, η σύνταξη ισολογισμού και μισθολογικών καταστάσεων, καθώς και η υποβολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων αναφορικά με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν εταιρίες και ιδιώτες. Τα επαγγέλματα της συγκεκριμένης κατηγορίας απαιτούν ιδιαίτερη παρατηρητικότητα, εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων, ακρίβεια στους υπολογισμούς, εχεμύθεια, συστηματικό τρόπο εργασίας και γνωστικό υπόβαθρο.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο για την ελληνική οικονομία. Το μοντέλο αυτό παρέχει εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, μέχρι το 2020, για τρία σενάρια: ένα βασικό, ένα  αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αυτού σε συνδυασμό με τη χρήση Πινάκων Εισροών-Εκροών αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας μέχρι το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στο παρελθόν αντίστοιχου βάθους ανάλυση για την ελληνική αγορά εργασίας. Ενδεικτικά είναι τα Διαγράμματα 1 και 2. 

Διάγραμμα 1. Αριθμός υπαλλήλων λογιστηρίου και ασκούντων συναφή επαγγέλματα που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Διάγραμμα 1. Αριθμός υπαλλήλων λογιστηρίου και ασκούντων συναφή επαγγέλματα που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Διάγραμμα 2. Μεταβολή στην απασχόληση αριθμός υπαλλήλων λογιστηρίου και ασκούντων συναφή επαγγέλματα το 2020 σε σχέση με το 2012

Διάγραμμα 2. Μεταβολή στην απασχόληση αριθμός υπαλλήλων λογιστηρίου και ασκούντων συναφή επαγγέλματα το 2020 σε σχέση με το 2012

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ο αριθμός των υπαλλήλων λογιστηρίου και ασκούντων συναφή επαγγέλματα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, αναμένεται να μειωθεί κατά 0,32% από το 2012 έως το 2020, δηλαδή από 43.447 σε 42.334 άτομα. Παρά τη μείωση του αριθμού τους από το 2012 έως το 2014 (κατά 8,1%), από το 2014 έως το 2020 προβλέπεται αύξηση του αριθμού τους κατά 4,6%.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,79% από το 2012 έως το 2020, φτάνοντας τα 46.284 άτομα. Τέλος, σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο, προβλέπεται μείωση του αριθμού τους κατά 0,63% από το 2012 έως το 2020, φτάνοντας τα 41.294 άτομα. 

 

 

Καυκά Κυριακή

Οικονομολόγος, MSc.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop