Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πόσοι Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Ο Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδάσκει το μάθημα του γνωστικού αντικειμένου που είναι ταυτόσημο ή συναφές με την ειδικότητά του και υλοποιεί τους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων των συγκεκριμένων μαθημάτων, αλλά και τους στόχους της εκπαίδευσης, όπως τους θέτει το υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, κατανέμει την ύλη που οφείλει να διδάξει στο σχολικό έτος ή στο τρίμηνο σε διδακτικές ενότητες, σύμφωνα με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Ο μεγαλύτερος αριθμός καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απασχολείται στην περιφέρεια της Αττικής (34,7%), ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (17,8%) και η Θεσσαλία (7,9%). Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι συγκεντρωμένο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.  

Διάγραμμα 1. Γεωγραφική κατανομή δασκάλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά περιφέρεια (2011)

Γεωγραφική κατανομή δασκάλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά περιφέρεια (2011)

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Απογραφή Πληθυσμού 2011.

Το βασικό ερώτημα όμως, που αφορά το μέλλον, είναι το πώς αναμένεται να μεταβληθεί η απασχόληση στους δασκάλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο για την ελληνική οικονομία. Το μοντέλο αυτό παρέχει εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, μέχρι το 2020, για τρία σενάρια: ένα βασικό, ένα  αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αυτού σε συνδυασμό με τη χρήση Πινάκων Εισροών-Εκροών αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας μέχρι το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στο παρελθόν αντίστοιχου βάθους ανάλυση για την ελληνική αγορά εργασίας. Ενδεικτικά είναι τα Διαγράμματα 2 και 3.

 

Διάγραμμα 2. Αριθμός δασκάλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

 Αριθμός δασκάλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Διάγραμμα 3. Μεταβολή στους δασκάλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 2020 σε σχέση με το 2012

Μεταβολή στους δασκάλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 2020 σε σχέση με το 2012 

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο η ζήτηση για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναμένεται να σημειώσει οριακή άνοδο 1,15% το 2020 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα από 95.329 καθηγητές το 2012, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα χρειασθεί 97.242 καθηγητές το 2020.

 Όσον αφορά το αισιόδοξο σενάριο, η αύξηση το 2020 σε σχέση με το 2012 εκτιμάται στο 12,91%, δηλαδή θα φτάσει στους 108.539. Τέλος, σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται να μειωθούν κατά 2,01% και να ανέλθουν στους 94.202.

Η ζήτηση για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα εξαρτηθεί από τη γενικότερη εικόνα της οικονομίας και από τους πόρους που θα κατευθυνθούν στη δημόσια εκπαίδευση. Η περιστολή των δημόσιων δαπανών στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια είχε άμεσο αντίκτυπο στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

 

Βαλσαμής Διονύσης
Οικονομολόγος MSc

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop