Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής

Γενική Περιγραφή: Ο σκοπός της ειδικότητας αυτής είναι να προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση στην Ιατρική Πληροφορική σε όσους εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας και σε σχετικές με αυτήν δραστηριότητες. Ο Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής έχει την ικανότητα να υποστηρίζει και να επιλύει τεχνικά προβλήματα εφαρμογής της Πληροφορικής στην Ιατρική, όπως αυτά παρουσιάζονται στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας. Τέτοια προβλήματα ανακύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας της Κοινωνίας των Πληροφοριών και την ανάγκη για διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς εφαρμογής της στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας, όπου και αναπτύσσει τις κάτωθι δραστηριότητες, προσανατολισμένες στις εφαρμογές ιατρικής πληροφορικής:

 • Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών 
 • εφαρμογές λογισμικού-δικτύων, βάσει υφιστάμενων μελετών και διαδικασιών
 • Συντήρηση-ρύθμιση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων Η/Υ, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια
 • Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών)
 • Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής-υλοποίησης-συντήρησης εφαρμογών λογισμικού βάσει υφιστάμενων αναλύσεων και σχεδίων ανάπτυξης.

 Άλλες δραστηριότητες-καθήκοντα είναι τα εξής:

 • Χειρισμός της SQL και υποστήριξη της Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων για Ιατρικά και Νοσοκομειακά Αρχεία
 • Παροχή διοικητικής και διαχειριστικής στήριξης στα πλαίσια ενός Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου
 • Επικοινωνία με Εθνικές Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων για διαθέσιμα όργανα, εφόδια, υπηρεσίες υγιεινής και στατιστικές ασθενειών
 • Πραγματοποίηση on-line προσπελάσεων σε ιατρικά περιοδικά, βιβλία καθώς και σε ιατρικά εργαστηριακά αποτελέσματα και έρευνες
 • Χειρισμός και υποστήριξη οργάνων των οποίων η λειτουργία ελέγχεται από Η/Υ ειδικού σκοπού.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής έχει:

 • Βασικές γνώσεις των λειτουργικών συστημάτων Professional Windows 2000, UNIX και LINUX
 • Γνώσεις για τα δίκτυα υπολογιστών, τη σχεδίαση, τη λειτουργία και την υλοποίησή τους
 • Ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες ενός επεξεργαστή κειμένου σε περιβάλλον Windows
 • Ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες ενός πακέτου διαχείρισης ηλεκτρονικών λογιστικών φύλλων (spreadsheets) σε περιβάλλον Windows
 • Ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες ενός πακέτου διαχείρισης βάσεως δεδομένων (data base) σε περιβάλλον Windows
 • Απαιτούμενες γνώσεις πάνω στις τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης, σύνθεσης, δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας
 • Απαιτούμενες γνώσεις ως προς τις αρχές και τεχνικές οργάνωσης αρχείων, καθώς και ως προς τις βασικές δομές δεδομένων
 • Ικανότητα ανάλυσης και σχεδιασμού εφαρμογών σε περιβάλλον της VISUAL BASIC
 • Πλήρη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού C++
 • Δυνατότητα να υποστηρίζει ως τεχνικό προσωπικό ερευνητικά προγράμματα συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών και στην ανάλυση των δεδομένων τους
 • Γνώσεις για τις αρχές λειτουργίας του διαδικτύου, τις εντολές και τεχνικές ανάπτυξης ιστοσελίδων καθώς και εξοικείωση με προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού στο διαδίκτυο.
 • Γνώσεις των Γενικών Αρχών Ιατρικής Πληροφορικής και την αντίστοιχη ελληνική και αγγλική ορολογία
 • Βασικές γνώσεις Οργάνωσης και Διοίκησης Μονάδων Υγείας
 • Γνώσεις των γενικών αρχών άσκησης της Τηλεϊατρικής και Τηλεκπαίδευσης και την εφαρμογή της στην Ελλάδα.

 Άλλες απαιτούμενες γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτει ο Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής είναι οι εξής:

 • Εισαγωγή στη πληροφορική
 • Επεξεργασία κειμένου σε Windows
 • Σχεδίαση εφαρμογών
 • Δημόσια και κοινωνική υγιεινή
 • Ανατομία φυσιολογία
 • Επικοινωνίες - δίκτυα Η/Υ - τεχνολογίες και υπηρεσίες του διαδικτύου - προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού στο διαδίκτυο
 • Λογιστικά φύλλα σε windows
 • Γλώσσα προγραμματισμού visual basic
 • Λειτουργικά συστήματα (windows, unix, linux) i, ii
 • Αρχές επεξεργασίας εικόνας
 • Δομές δεδομένων - οργάνωση αρχείων
 • Εισαγωγή στα πολυμέσα, την επεξεργασία ήχου και σημάτων
 • Βάσεις δεδομένων - ιατρικά αρχεία βάσεις δεδομένων σε windows
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον oracle - γλώσσα sql
 • Νοσολογία
 • Βιοστατιστική
 • Στατιστική με χρήση Η/Υ
 • Τηλεϊατρική - τηλεκπαίδευση στις μονάδες υγείας
 • Διαχείριση έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων υγείας
 • Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για να ασχοληθεί κανείς με εφαρμογές Ιατρικής Πληροφορικής θα πρέπει να διαθέτει:

 • Δημιουργικό πνεύμα και φαντασία σε συνδυασμό με υπολογιστική ικανότητα και ευχέρεια στους Η/Υ
 • Υπομονή και επιμονή
 • Ικανότητα προγραμματισμού
 • Φιλομάθεια και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα αυτόνομης εργασίας και αυτοπειθαρχία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι επαγγελματίες της ειδικότητας αυτής μπορούν να εργαστούν ως τεχνικοί πληροφορικής, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας σε:

 • τμήματα πληροφορικής ιδιωτικών κλινικών
 • δημόσια νοσοκομεία
 • θεραπευτήρια
 • κέντρα υγείας
 • διαγνωστικά κέντρα
 • ιδιωτικά ιατρεία
 • μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας
 • ασφαλιστικά Ταμεία.

Ο κλάδος της Ιατρικής Πληροφορικής πρόκειται να έχει μεγάλη άνθιση και ζήτηση, δεδομένων των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και του αντικειμένου που σχετίζεται με την υγεία, καθώς η ζήτηση για αξιόπιστες υπηρεσίες στον τομέα αυτόν είναι πάντα υψηλή.