Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων & Παροχής Υπηρεσιών Intranet - Internet

Γενική Περιγραφή: Τα επαγγελματικά καθήκοντα του Τεχνικού Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet/Internet είναι:

 • Διαχείριση και επιμέρους ανάπτυξη εφαρμογών (π.χ. δημιουργία ιστοσελίδων, εφαρμογών πολυμέσων, επεξεργασία στοιχείων με ενημέρωση βάσεων δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων σε Web) στο Internet.
 • Εγκατάσταση υλικού και λογισμικού δικτύων Η/Υ με έμφαση στα δίκτυα Intranet/Ιnternet.
 • Υποστήριξη-διαχείριση επικοινωνιακών υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής.
 • Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπληροφορικής-δικτύων Η/Υ.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στα δίκτυα Intranet/ Internet.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet/Internet θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στα κάτωθι θεματικά πεδία:

 • Πληροφορική
 • Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (διαχείριση και υποστήριξη back office λογισμικού - office automation)
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών
 • Σχεδίαση εφαρμογών
 • Δίκτυα υπολογιστών I
 • Δίκτυα υπολογιστών II - TCP/IP
 • Λειτουργικό σύστημα Windows NT
 • Υπηρεσίες του Internet και επιχειρηματική του αξία
 • Βάσεις δεδομένων
 • Προγραμματιστικά εργαλεία I για το δαδίκτυο
 • Λειτουργικό σύστημα Linux
 • Εφαρμογές ανάπτυξης δικτυακών υποδομών με τη χρήση του TCP/IP
 • Ανάπτυξη πολυμέσων στο Internet
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Προγραμματιστικά εργαλεία II για το διαδίκτυο
 • Ασφάλεια δεδομένων/επικοινωνιών.

Ο Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet/Internet, για να ασκήσει το επάγγελμα, πρέπει πρώτα να έχει σπουδάσει σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων του Πολυτεχνείου ή των ΤΕΙ. Σχετικές γνώσεις σε επίπεδο βοηθού μηχανικού, μπορούν να αποκτηθούν και από σπουδές σε ΙΕΚ ή και ΤΕΕ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον Τεχνικό Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet/Internet είναι:

 • Οργανωτικότητα και συνεργατικότητα
 • Πρακτικότητα, επινοητικότητα, επιδεξιότητα
 • Τεχνική αντίληψη
 • Ικανότητα στις εργασίες που απαιτούν ακρίβεια.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet/Internet έχει πρόσβαση σε επαγγέλματα υποστήριξης και διαχείρισης τεχνολογιών επικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση στα υπερδίκτυα Intranet/Internet. Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet/Internet μπορεί να εργασθεί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας στην:

 • εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, την αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντίστοιχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες
 • ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια
 • πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών)
 • δημιουργία-συντήρηση ιστοσελίδων και ιστοτόπων, δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων-τηλεκπαίδευσης και παρουσίαση στοιχείων στο διαδίκτυο, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια.

Λόγω της αναγκαιότητας του επαγγέλματος, καθώς και της μεγάλης εξέλιξης της τεχνολογίας, οι προοπτικές απασχόλησης θεωρούνται καλές για το μέλλον στα περισσότερα πεδία ειδίκευσης. Οι επαγγελματίες αυτού του κλάδου μπορούν να απασχοληθούν σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία ή οργανισμό του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα που διαθέτει συστήματα υπολογιστών, σε εταιρείες πληροφορικής και μηχανογράφησης, σε τεχνικές εταιρείες, στη βιομηχανία, σε εργαστήρια και εργοστάσια ηλεκτρονικών συσκευών, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, σε εταιρείες ηλεκτρονικών κ.λπ. Μπορούν ακόμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή, τέλος, να απασχοληθούν στην εκπαίδευση ως καθηγητές μετά από φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.