Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Αρδεύσεων

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Αρδεύσεων καλύπτει λειτουργικές ανάγκες προμήθειας, συλλογής, μεταφοράς, διανομής και χρήσης του αρδευτικού ύδατος στις καλλιέργειες. Συνεργάζεται με γεωπόνους ειδικούς στις έγγειες βελτιώσεις και τη γεωργική μηχανική και στα έργα πρασίνου και περιβάλλοντος. Ενεργεί ως εκτελεστικό όργανο με επιστημονικό τρόπο διαθέτοντας γνώσεις και εμπειρία σύγχρονης πρακτικής είτε σαν μέλος ομάδας είτε αυτόνομα με συνέπεια και ευθύνη εκτελώντας τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Τα κύρια καθήκοντά του συνοψίζονται στα εξής:

 • Εκτέλεση απλών αναλύσεων εδάφους - αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
 • Χημική ανάλυση φυτικών ιστών
 • Μέθοδοι λίπανσης
 • Εφαρμογή μεθόδων που προσδιορίζουν τις υδατικές απαιτήσεις των καλλιεργειών
 • Εκτέλεση απλών αναλύσεων νερού - αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
 • Επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του κατάλληλου συστήματος άρδευσης
 • Προσδιορισμός κριτηρίων α΄ επιλογής του κατάλληλου αρδευτικού συστήματος
 • Λειτουργία και συντήρηση εγκατεστημένου αρδευτικού συστήματος
 • Επιλογή, λειτουργία και συντήρηση του κατάλληλου αρδευτικού συγκροτήματος
 • Εξοπλισμός αρδευτικών δικτύων
 • Επιλογή, λειτουργία και συντήρηση των διαφόρων αντλητικών συγκροτημάτων
 • Εγκατάσταση και συντήρηση στραγγιστικών δικτύων
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση στραγγιστικών δικτύων
 • Γεωργική τεχνική
 • Μετρήσεις - όργανα μετρήσεων
 • Υδραυλικές εργασίες και μηχανουργικές εφαρμογές
 • Ηλεκτρικές εφαρμογές στην άρδευση
 • Τήρηση οικονομικών στοιχείων
 • Τήρηση οικονομικών στοιχείων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Τήρηση οικονομικών στοιχείων αρδευτικών δραστηριοτήτων
 • Σωστή εφαρμογή λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων
 • Προστασία των υδάτινων πόρων και του εδάφους, ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητά τους για γεωργική χρήση.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνικός Αρδεύσεων θα πρέπει να διαθέτει τις κάτωθι γνώσεις:

 • Γνώση των γενικότερων ιδιοτήτων του εδάφους για ορθολογική χρήση του νερού στο έδαφος και τις καλλιέργειες.
 • Γνώση των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά στοιχεία
 • Γνώση των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό
 • Επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του κατάλληλου συστήματος άρδευσης
 • Επιλογή, λειτουργία και συντήρηση του κατάλληλου αρδευτικού συγκροτήματος
 • Εγκατάσταση και συντήρηση στραγγιστικών δικτύων
 • Γεωργική τεχνική
 • Τήρηση οικονομικών στοιχείων
 • Ασφάλεια των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
 • Προστασία περιβάλλοντος.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα του Τεχνικού Αρδεύσεων απαιτεί:

 • Σωματική αντοχή, καλή υγεία, επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωματική δύναμη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες
 • Σωστή αντίληψη του χώρου, μεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα
 • Συνεργατικότητα, προσοχή, ακρίβεια, σχολαστικότητα και αίσθημα ευθύνης και συνέπεια. 

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Τεχνικός Αρδεύσεων έχει πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη ή μη εργασία σε οργανισμούς εγγειοβελτιωτικών έργων του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης ή στον ιδιωτικό τομέα είτε αυτόνομα ως ειδικός τεχνικός σε επιχειρήσεις αρδευτικών-στραγγιστικών εξοπλισμών, μελετών και εγκαταστάσεων, είτε σε συνεργασία με άλλο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.