Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων – Στέλεχος Στατιστικής Δημοσκόπησης

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων σε συνεργασία με στελέχη της εταιρείας και υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου του τομέα Έρευνας Αγοράς - Δημοσκοπήσεων:

 • Συλλέγει, επεξεργάζεται (ηλεκτρονικά), συντάσσει πίνακες των συλλεγόμενων δεδομένων από τα σχετικά ερωτηματολόγια που συμπληρώνει με τη συμμετοχή των ερωτώμενων πολιτών-καταναλωτών
 • Ταξινομεί και αξιολογεί τα δεδομένα που προκύπτουν από τη σχετική έρευνα αγοράς ή δημοσκόπηση σχετικά με επιλεγμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ανάλογα με τις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης εταιρείας στην οποία εργάζεται
 • Συντάσσει την τελική έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας και καταγράφει τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ειδικός Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στα κάτωθι θεματικά πεδία:

 • Επιλογή θέματος προς έρευνα
 • Καταγραφή του υλικού των ερωτήσεων
 • Ταξινόμηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου
 • Σύνταξη ερωτηματολογίου
 • Κωδικοποίηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου
 • Επιλογή του τρόπου και τόπου-χώρου προώθησης του ερωτηματολογίου
 • Προώθηση, προς χρήση του ερωτηματολόγιου στον πολίτη-καταναλωτή
 • Συλλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση των δεδομένων του ερωτηματολογίου
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
 • Σύνταξη έκθεσης με τα συμπεράσματα της ανάλυσης της έρευνας
 • Πρόταση τρόπων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ειδικός Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων πρέπει να διαθέτει:

 • Θετική και συνεπή συμπεριφορά
 • Λογική και κριτική σκέψη
 • Επινοητικότητα, και φαντασία
 • Οξύτητα αντίληψης και πνεύματος
 • Μαθηματική ικανότητα, ικανότητα παραγωγής ιδεών, ευστροφία
 • Πρωτοτυπία σκέψης, ικανότητα απομνημόνευσης και ικανότητα για εργασίες γραφείου
 • Δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Παρατηρητικότητα
 • Φερεγγυότητα και αμεροληψία
 • Αντικειμενικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Αριθμητική ικανότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης στο επάγγελμα, ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό κλάδο, είναι περιορισμένες, καθώς υπάρχει δυσανάλογος αριθμός πτυχιούχων σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο Ειδικός Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων δύναται να εργαστεί σε ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος) ως ερευνητής-μελετητής ή σε εταιρείες στατιστικών αναλύσεων.