Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί, με την εποπτεία του Υπεύθυνου Marketing, σε εξαρτημένες ή μη εργασίες στα τμήματα και τις υπηρεσίες που έχουν σαν αντικείμενο τις λειτουργίες του marketing, στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.

Ο Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων με βάση τις ειδικές γνώσεις του, τις γενικές οδηγίες μεθοδολογίας, τεχνικών και διαδικασιών, καθώς και τις δεξιότητές του στην ορθολογική χρησιμοποίηση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και μέσων, φροντίζει, είτε αυτόνομα είτε σαν μέλος ομάδας, για:

 • Τη διεξαγωγή ερευνών marketing που εξασφαλίζουν τη συγκέντρωση στοιχείων απαραίτητων για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με το προϊόν, τον καθορισμό της τιμής πώλησης του, την τοποθέτησή του στην αγορά, και την προώθησή του
 • Την εκτέλεση των σχεδίων (projects) και προγραμμάτων που έχουν στοχοθετηθεί από τους υπεύθυνους της λειτουργίας του marketing
 • Έρευνα marketing
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες εφαρμογής του "μείγματος marketing"
 • Συμμετοχή στον καθορισμό πολιτικής πωλήσεων
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση του σχεδίου προώθησης πωλήσεων
 • Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με τα κανάλια πώλησης
 • Συμμετοχή στη λειτουργία του τομέα πώλησης
 • Συμμετοχή στον καθορισμό τιμής πώλησης και πολιτικής τιμών της επιχείρησης
 • Συντονισμό των δραστηριοτήτων και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς τον καταναλωτή μετά την πώληση.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Προώθησης Πωλήσεων (Μάρκετινγκ) των ΑΕΙ, του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης των ΤΕΙ, αντίστοιχων τμημάτων δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. Οι παραπάνω σπουδές δεν είναι μονόδρομος για την είσοδο στο συγκεκριμένο χώρο. Απόφοιτοι και άλλων σχολών με γνώσεις, για παράδειγμα, ιστορίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, οικονομικών, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στον κλάδο αυτόν. Σε ορισμένες, βέβαια, περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθούν ειδικές σπουδές και προσόντα, όπως στη χημική βιομηχανία, στην ιατρική βιοτεχνολογία, στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υπάρχουν, επίσης, Υπεύθυνοι Προώθησης Πωλήσεων χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν αποκτήσει σχετική εμπειρία στην πράξη. Η γνώση ξένων γλωσσών και ιδίως της αγγλικής είναι απαραίτητη.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το χώρο των πωλήσεων, είναι τα εξής:

 • Δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση
 • Επαγωγική, αναλυτική σκέψη και κριτική ικανότητα
 • Ευελιξία και ικανότητα πειθούς
 • Διαπραγματευτική ικανότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Σήμερα, υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας στον κλάδο αυτόν, αλλά και μεγάλη προσφορά στελεχών, με αποτέλεσμα οι προοπτικές απασχόλησης να είναι μέτριες. Η επαγγελματική και οικονομική εξέλιξη των αντίστοιχων στελεχών είναι ανάλογη των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. Ο Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων μπορεί να αναζητήσει απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για τη στελέχωση των αντίστοιχων τμημάτων, καθώς και σε διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν συνολικά την προβολή και προώθηση εταιρειών και προϊόντων.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο καθορισμός της πολιτικής έρευνας για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και ευθύνη στους ερευνητές αγοράς. Η δουλειά τους αξιολογείται άμεσα από τα αποτελέσματα στις πωλήσεις, γεγονός που δημιουργεί ένταση και άγχος. Η συνεργασία με διάφορα άλλα στελέχη της επιχείρησης είναι πολύ συχνή και πολλές φορές δημιουργείται η ανάγκη μετακίνησης για την επίτευξη συμφωνιών και παράστασης σε εκδηλώσεις προβολής.

Το εργασιακό περιβάλλον των στελεχών αυτών είναι κατά κύριο λόγο ο χώρος των γραφείων της επιχείρησης. Ο κλάδος των πωλήσεων είναι τέτοιος, που ευνοεί την εύκολη μετακίνηση από τη μία εταιρεία στην άλλη, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά. Από την άλλη πλευρά, επίσης συνηθισμένο είναι και το φαινόμενο των απολύσεων σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι κατώτερα των αναμενομένων.