Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος Ορυχείων

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνολόγος Ορυχείων συντονίζει και εποπτεύει τη διαδικασία εξόρυξης και αξιοποίησης μεταλλευμάτων και πετρωμάτων σε ορυχεία και μεταλλεία. Ειδικότερα, φροντίζει για τη στελέχωση των τμημάτων και ελέγχει το προσωπικό των ορυχείων. Ενημερώνει τους χειριστές των κινητών μηχανημάτων (φορτωτές, οδηγούς οχημάτων, προωθητές γαιών, ισοπεδωτές γαιών), για τη θέση και το είδος της εργασίας που θα εκτελέσουν. Επιβλέπει την όρυξη των διατρημάτων, τη γόμωση και την πυροδότησή τους. Κατευθύνει τους γομωτές ως προς την ποσότητα και τον τύπο της εκρηκτικής ύλης που θα χρησιμοποιήσουν. Μετά την ανατίναξη, ελέγχει τα μέτωπα που έγινε η πυροδότηση και τα αποθέματα εκρηκτικών υλών. Επίσης, επιλέγει τα μέτωπα εξόρυξης και ενημερώνει τους υπόλοιπους εργαζομένους σε θέματα ασφαλείας κατά την εξόρυξη των μετώπων. Επιτηρεί τους χώρους απόθεσης διαφόρων υλικών μεταλλευμάτων στους χώρους του μεταλλείου. Τέλος, προσδιορίζει την ποιότητα και την ποσότητα του μεταλλεύματος, με την οποία πρόκειται να τροφοδοτηθεί το συγκρότημα θραύσεων και κοκκομετρικής διαλογής και εποπτεύει το συγκρότημα αυτό.

Εξοπλισμός και Μέσα: Κατά την εργασία του ο Τεχνολόγος Ορυχείων χρησιμοποιεί ατομικά μέσα ασφαλείας (κράνος, γάντια, μάσκες με φίλτρα, ωτοασπίδες), φορητό ασύρματο (CB) για επικοινωνία με το κέντρο τροφοδοσίας και τα κινητά μηχανήματα, ή το αυτοκίνητο της εταιρείας για τις ανάγκες μετακίνησης εντός και εκτός του μεταλλείου.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση του Τεχνολόγου Ορυχείων παρέχεται στα ΤΕΙ, στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Η πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνολόγος Ορυχείων χρειάζεται να διαθέτει:

 • Τάξη, ηρεμία, υπευθυνότητα
 • Συνέπεια και ακρίβεια
 • Καλή φυσική και ψυχολογική κατάσταση
 • Επινοητικότητα και κριτική σκέψη
 • Κοινωνική επιδεξιότητα
 • Ευσυνειδησία
 • Ικανότητες στην οργάνωση και στο συντονισμό εργασιών
 • Ικανότητα αντίληψης χώρου και σχημάτων
 • Επιδεξιότητα στο χειρισμό μηχανημάτων
 • Υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα
 • Αναλυτική σκέψη.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η κρίση που διέρχεται τα τελευταία χρόνια η ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία δημιουργεί έντονα προβλήματα στην εξέλιξη του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ορυχείων, με αβέβαιες προοπτικές για το άμεσο μέλλον.
Οι αποδοχές του Τεχνολόγου Ορυχείων είναι μέτριες. Λαμβάνει επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, ενώ υπάρχουν νυχτερινές ή υπερωριακές προσαυξήσεις στις αποδοχές του. Ο Τεχνολόγος Ορυχείων εργάζεται σε μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις, σε τεχνικές εταιρείες για κατασκευές έργων οδοποιίας, σε τεχνικές εταιρείες για κατασκευές κτιρίων και σε ερευνητικά ιδρύματα που ερευνούν αποθέματα μεταλλευμάτων και γεωλογικών σχηματισμών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Τεχνολόγος Ορυχείων εργάζεται σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εργαζομένους στα ορυχεία και μεταλλεία. Εργάζεται κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά μπορεί να χρειαστεί να εργαστεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετακινήσεις είναι απαραίτητες, όταν χρειάζονται να γίνουν μεταλλευτικές έρευνες και γεωτρήσεις εκτός μεταλλείου. Οι μεταθέσεις είναι πιθανές, κυρίως όταν η μεταλλευτική εταιρεία έχει και άλλες θυγατρικές εταιρείες με παρόμοιο αντικείμενο.
Η εργασία γίνεται κυρίως σε υπόγειο χώρο, ορυχεία, μεταλλεία, ή σε γραφείο αν χρειαστεί επεξεργασία στοιχείων. Προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν από τις καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να μειώσουν τον ρυθμό εργασίας. Εργάζεται σε χώρο με πολύ θόρυβο και σκόνη και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια ανατινάξεων. Εργάζεται σύμφωνα με το ωράριο του φορέα απασχόλησής του.