Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος πραγματοποιεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες :

 • Συλλογή γάλακτος, δειγματοληψία, από τους παραγωγούς ή τους σταθμούς συγκέντρωσης
 • Παραλαβή γάλακτος στο εργοστάσιο, δειγματοληψία και ποιοτικό έλεγχο
 • Συμμετέχει στην πραγματοποίηση της διαδικασίας παστερίωσης του γάλακτος και της συσκευασίας του
 • Συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής τυριών
 • Συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής γιαούρτης
 • Συμμετέχει στην παραγωγή κάθε άλλου γαλακτοκομικού προϊόντος
 • Συμμετέχει και επιβλέπει τα προγράμματα καθαρισμού όλων των χώρων του εργοστασίου και ελέγχει την αποτελεσματικότητα τους
 • Συντάσσει και διατηρεί στοιχεία παραγωγής προϊόντων
 • Συντηρεί και παρακολουθεί την ωρίμανση των τυριών
 • Συμμετέχει στην αποστολή και διακίνηση των παραγομένων προϊόντων
 • Συμμετέχει στην συντήρηση του εξοπλισμού του εργοστασίου.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος έχει γνώσεις σχετικά με τη συγκέντρωση του γάλακτος και τη δειγματοληψία από τους παραγωγούς και τους σταθμούς συγκέντρωσης και συγκεκριμένα γνωρίζει:

 • Την παραγωγή καθαρού και υγιεινού γάλακτος
 • Τις συνθήκες άμελξης
 • Την κατάσταση των μαστών των ζώων και το βαθμό καθαρότητας
 • Την κατάσταση των χρησιμοποιουμένων σκευών κατά την άμελξη
 • Την προέλευση και ποιότητα του χρησιμοποιούμενου νερού όσον αφορά την καθαρότητα
 • Τις συνθήκες συγκέντρωσης και διατήρησης του γάλακτος μετά την άμελξη
 • Την κατάσταση δοχείων και δεξαμενών, τα μέσα και τον τρόπο καθαρισμού και απολύμανσης αυτών
 • Τη θερμοκρασία του γάλακτος
 • Τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την λήψη δειγμάτων
 • Τον κατάλληλο τρόπο μεταφοράς και τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς γάλακτος.

Διαθέτει γνώσεις σχετικά με την παραλαβή του γάλακτος στο εργοστάσιο, τη δειγματοληψία και τον ποιοτικό έλεγχο και συγκεκριμένα γνωρίζει:

 • Την τήρηση στοιχείων παραλαμβανομένων ποσοτήτων
 • Την δειγματοληψία
 • Τον καθαρισμό και την απολύμανση των δοχείων και δεξαμενών μεταφοράς του γάλακτος
 • Την στοιχειώδη ανάλυση του γάλακτος για την εκτίμηση της σύνθεσής του
 • Την εκτίμηση του μικροβιακού φορτίου του γάλακτος
 • Τον έλεγχο της παρουσίας αντιβιοτικών στο γάλα
 • Τον προσδιορισμό της νοθείας του γάλακτος
 • Τον έλεγχο της θερμοκρασίας του γάλακτος στις δεξαμενές αποθήκευσης.

 Επίσης γνωρίζει όλα τα βήματα για τη διαδικασία παστερίωσης και συσκευασίας του γάλακτος και αναλυτικότερα:

 • Την προετοιμασία του παστεριωτήρα του γάλακτος και τον έλεγχο της λειτουργίας του
 • Την παστερίωση του γάλακτος και το έλεγχο των θερμοκρασιών της
 • Την αποθήκευση του γάλακτος σε δεξαμενές
 • Την κατανομή του παστεριωμένου γάλακτος για διάφορες χρήσεις
 • Τη λειτουργία της μονάδας συσκευασίας και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας της
 • Τον καθαρισμό του παστεριωτήρα, της μονάδας συσκευασίας και των δεξαμενών και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του
 • Την ορθή επιλογή και αποθήκευση υλικών συσκευασίας
 • Την ορθή επιλογή και σωστή συντήρηση των πρόσθετων πρώτων υλών.

Έχει γνώσεις για τη διαδικασία παραγωγής τυριών, δηλαδή γνωρίζει:

 • Την παραλαβή της απαιτούμενης ποσότητας του γάλακτος
 • Την ορθή επιλογή πρώτων υλών και τη σωστή συντήρηση
 • Την προετοιμασία των απαιτούμενων πρώτων υλών
 • Την παραγωγή της ποσότητας των οξυγαλακτικών καλλιεργειών
 • Την παρασκευή του τύπου ή των τύπων των τυριών και την καταγραφή των διαφόρων παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Την ορθή επιλογή και την σωστή αποθήκευση των υλικών συσκευασίας
 • Την συγκέντρωση και αξιοποίηση του τυρογάλακτος
 • Τον καθαρισμό και την απολύμανση του εξοπλισμού του τυροκομείου
 • Την παραγωγή και το σωστό χειρισμό της άλμης.

Έχει γνώσεις για τη διαδικασία παραγωγής γιαούρτης και συγκεκριμένα για:

 • Την παραλαβή της απαιτούμενης ποσότητας του γάλακτος
 • Την σωστή επιλογή πρόσθετων πρώτων υλών
 • Την σωστή επιλογή και συντήρηση υλικών συσκευασία
 • Την προετοιμασία των απαιτούμενων καλλιεργειών
 • Τη θερμική επεξεργασία του γάλακτος
 • Την ψύξη, εμβολιασμό και επώαση
 • Την συσκευασία προ ή μετά την επώαση ανάλογα με τον τύπο της παραγόμενης γιαούρτης
 • Την ψύξη και συντήρηση
 • Τον έλεγχο της ποιότητας του τελικού προϊόντος
 • Τον καθαρισμό και απολύμανση του εξοπλισμού.

 Σχετικά με την παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων γνωρίζει:

 • Την παραλαβή της απαιτούμενης ποσότητας γάλακτος και κρέμας
 • Τη σωστή επιλογή πρόσθετων πρώτων υλών
 • Τη σωστή επιλογή και συντήρηση υλικών συσκευασίας
 • Την προετοιμασία άλλων πρώτων υλών.

Γνωρίζει τη διαδικασία παραγωγής:

 • Παγωτού
 • Βουτύρου
 • Προϊόντων τυρογάλακτος
 • Τη συσκευασία των ανωτέρω προϊόντων και τη συντήρηση
 • Την εκτίμηση της ποιότητάς τους
 • Τον καθαρισμό και απολύμανση του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε.

Για τη συμμετοχή στα προγράμματα καθορισμού όλων των χώρων του εργοστασίου και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας αυτών γνωρίζει:

 • Την επιλογή του χρόνου καθαρισμού
 • Την καταλληλότητα των απορρυπαντικών και απολυμαντικών
 •  Την προετοιμασία των απορρυπαντικών και των προσώπων που θα μετέχουν στο πρόγραμμα καθαρισμού,        απολύμανσης, αποστείρωσης
 • Την εφαρμογή των προγραμμάτων σε περίπτωση ύπαρξης συστήματος επί τόπου καθαρισμού
 • Την εφαρμογή προγράμματος απολύμανσης ή αποστείρωσης
 • Τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των ανωτέρω
 • Την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών
 • Τις προτάσεις για επισκευές και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Για τη σύνταξη και διατήρηση στοιχείων παραγωγής προϊόντων γνωρίζει:

 • Την καταγραφή των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων γάλακτος, κατά προϊόν
 • Την καταγραφή των τεχνολογικών στοιχείων κατά προϊόν και παρτίδα
 • Τα στοιχεία αποθηκών
 • Τα πρωτόκολλα καταστροφής ακατάλληλων προϊόντων.

Για την παρακολούθηση ωρίμανσης των τυριών γνωρίζει:

 • Τη σωστή εναπόθεση στους θαλάμους ωρίμανσης
 • Την καταγραφή θερμοκρασιών και υγρασίας θαλάμων ωρίμανσης
 • Τη φροντίδα για την ορθή συντήρηση των τυριών
 • Την εφαρμογή προγράμματος αλατίσματος
 • Τον έλεγχο περάτωσης της ωρίμανσης, δειγματοληψία
 • Την μεταφορά και σωστή εναπόθεση σε θαλάμους συντήρησης.

Για τη αποστολή και διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων γνωρίζει:

 • Τη συσκευασία των τυριών και σήμανση
 • Το ζυγολόγιο αποστολής τυριών
 • Τη μεταφορά και φόρτωση των τυριών.

Για τη συμμετοχή στη συντήρηση του εξοπλισμού του εργοστασίου γνωρίζει:

 • Την επισήμανση των ζημιών
 • Την επισήμανση ζημιών στα κτίρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος είναι ικανός να  εργαστεί σε εξαρτημένη ή μη εργασία σε ιδιωτικές ή συνεταιριστικές γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και κάθε άλλη βιοτεχνία που παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα. Επίσης μπορεί να εργαστεί ως βοηθός σε εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου γάλακτος και ως γαλακτομέτρης στο πρόγραμμα Γεν. Βελτίωσης των ζώων.