Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος Τροφίμων

Γενική Περιγραφή:  Ο Τεχνολόγος Τροφίμων ασχολείται με την επεξεργασία, τη συσκευασία, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τoν έλεγχο της ποιοτικής κατάστασης των τροφίμων. Επιβλέπει τις εργασίες για την επεξεργασία των πρώτων υλών φυτικής ή ζωικής προέλευσης από το στάδιο της συλλογής τους ως τη δημιουργία του τελικού προϊόντος που διατίθεται προς κατανάλωση. Φροντίζει, ακόμα, για τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων τροφίμων, την τυποποίησή τους και τη δημιουργία νέων ειδών. Όταν ο Τεχνολόγος Τροφίμων εργάζεται σε εργοστάσιο, εποπτεύει το χειρισμό των συσκευών με τις οποίες γίνεται η βιομηχανική επεξεργασία των τροφίμων, μελετά τους τρόπους και τα μέσα συσκευασίας τους για τη βέλτιστη διατήρησή τους, εποπτεύει τις μηχανές συσκευασίας και διατηρεί αρχείο των εργασιών που αφορούν την επεξεργασία των τροφίμων. Επίσης, ο Τεχνολόγος Τροφίμων έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση και το συντονισμό των εργασιών των ατόμων που εργάζονται στον τομέα του. Όταν εργάζεται σε εργαστήριο προβαίνει σε φυσικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικές δοκιμές για τον έλεγχο των πρώτων υλών των τροφίμων, καθώς και των τελικών προϊόντων, αναζητά τρόπους για τη βελτίωση των προϊόντων που υπάρχουν και προσπαθεί να δημιουργήσει νέα προϊόντα. Όταν εργάζεται εκτός εργαστηρίου, επιθεωρεί τους τόπους παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων, δίνει οδηγίες για τον έλεγχο της ποιότητας και της υγιεινής των προϊόντων και επιβλέπει τη μεταφορά και αποθήκευση των τροφίμων, ώστε να μη διατρέχουν κίνδυνο αλλοίωσης.

Εξοπλισμός και Μέσα: Μικροσκόπια, αεριοχρωματογράφοι, ηλεκτρονικός υπολογιστής, σπεκτοφωτόμετρα, φαρινογράφοι, κλίβανοι και, γενικά, ειδικός μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός είναι απαραίτητα εργαλεία για τον Τεχνολόγο Τροφίμων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Τεχνολόγος Τροφίμων θα πρέπει να σπουδάσει στα Τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων των ΤΕΙ. Σπουδές και τεχνική κατάρτιση σε επίπεδο Βοηθού Τεχνολόγου μπορούν να αποκτηθούν σε αντίστοιχα τμήματα των ΤΕΕ ή των ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνολόγος Τροφίμων χρειάζεται να διαθέτει:

  • Μεθοδικότητα και προσεκτικότητα
  • Διοικητικές ικανότητες
  • Ικανότητα ομαδικής και ατομικής εργασίας
  • Υψηλή υπευθυνότητα
  • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης για τους Τεχνολόγους Τροφίμων διαγράφονται θετικές, καθώς οι υπηρεσίες αυτού του είδους είναι απαραίτητες στη σημερινή εποχή.

Οι αποδοχές των Τεχνολόγων Τροφίμων σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ υψηλές. Σε αυτές περιλαμβάνονται επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας, διαχειριστικών λαθών, μεταπτυχιακών σπουδών και υπευθυνότητας (στην περίπτωση που είναι υπεύθυνοι ή προϊστάμενοι τμήματος).

Ο Τεχνολόγος Τροφίμων μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες των υπουργείων Γεωργίας, Εμπορίου, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, σε υπηρεσίες αγορανομίας και ελέγχου τροφίμων, σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων ως υπεύθυνος τμημάτων παραγωγής, ή τμημάτων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων. Επίσης, μπορεί να εργαστεί και σε μονάδες αποθήκευσης και συντήρησης τροφίμων. Ακόμα, μπορεί να εργαστεί στο χώρο του εμπορίου, στη διακίνηση πρώτων υλών απαραίτητων για την παραγωγή και τυποποίηση των τροφίμων. Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως υπεύθυνος σε μονάδες μαζικής σίτισης, φοιτητικές ή μαθητικές εστίες, κατασκηνώσεις, οικοτροφεία, ξενοδοχεία ή οργανισμούς μεταφορών. Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αναλάβει μελέτες εγκατάστασης, οργάνωσης και λειτουργίας βιομηχανιών τροφίμων.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Πρόκειται για επάγγελμα με πολλές ευθύνες και αρμοδιότητες, αφού ο Τεχνολόγος Τροφίμων είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του προϊόντος που θα δοθεί για κατανάλωση στο ευρύ κοινό. Όταν κάνει δειγματοληψία, έλεγχο πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, εργάζεται στον κλειστό χώρο του εργαστηρίου. Όταν εποπτεύει τους εργάτες και ελέγχει τη λειτουργία των μηχανών επεξεργασίας τροφίμων, εργάζεται στους χώρους του εργοστασίου, κάτω από δύσκολες συνθήκες εξαιτίας του θορύβου, του τεχνητού φωτισμού και των έντονων οσμών.

Αρκετές φορές ο Τεχνολόγος Τροφίμων εργάζεται στο ύπαιθρο, επιθεωρώντας τους χώρους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων που χρησιμεύουν ως πρώτες ύλες παρασκευής τροφίμων. Στην περίπτωση αυτή εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και η σωματική κόπωση είναι μεγάλη. Το ωράριο και οι αποδοχές του εξαρτώνται από τον τομέα στον οποίο εργάζεται (ιδιωτικός, δημόσιος). Όταν εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας το ωράριο καθορίζεται από το φόρτο εργασίας.