Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος Πετρελαίου

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνολόγος Πετρελαίου ασχολείται με την έρευνα, την παραγωγή και την επεξεργασία του πετρελαίου, του φυσικού αερίου κ.τ.λ., καθώς και με κάθε άλλη παραγωγική διαδικασία που εντάσσεται στην ευρύτερη χημική βιομηχανία και στην εκμετάλλευση φυσικών ενεργειακών πόρων. Ο Τεχνολόγος Πετρελαίου, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς, διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου και λοιπών υδρογονανθράκων. Ως επικεφαλής, επιβλέπει την εργασία που γίνεται με τα γεωτρύπανα για τον εντοπισμό των υδρογονανθράκων.

Ο Τεχνολόγος Πετρελαίου εργάζεται στα διυλιστήρια, όπου επιβλέπει όλα τα στάδια της διύλισης του αργού πετρελαίου και της επεξεργασίας των παραγώγων του (βενζίνη, κηροζίνη, πετρέλαιο, παραφίνη, λιπαντικά έλαια), καθώς και το ραφινάρισμα και τον έλεγχο όλων των πετρελαϊκών υποπροϊόντων. Eλέγχει τους τρόπους μεταφοράς του πετρελαίου και των παραγώγων του. Φροντίζει και μεριμνά για την ασφάλεια του εργατικού προσωπικού στον τόπο εργασίας κατά την εξόρυξη, διύλιση και επεξεργασία του πετρελαίου. Τέλος, λαμβάνει μέριμνα για την αποφυγή και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνολόγος Πετρελαίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου των ΤΕΙ. Στους αποφοίτους του τμήματος αυτού δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις, προκειμένου να ενταχθούν στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών των ΑΕΙ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνολόγος Πετρελαίου χρειάζεται να διαθέτει:

  • Υπευθυνότητα και παρατηρητικότητα
  • Ακρίβεια
  • Τεχνική αντίληψη, καλή υγεία
  • Σωματική αντοχή.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες για ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο αυτό αυξάνονται συνεχώς, ιδιαίτερα στις βιομηχανικές περιοχές.

Ο Τεχνολόγος Πετρελαίου μπορεί να απασχοληθεί σε υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθώς και σε σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων, σε δημόσιους οργανισμούς, κρατικά και ιδιωτικά διυλιστήρια, γεωλογικά εργαστήρια, μονάδες παραγωγής πετρελαίου και φυσικών αερίων, στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, σε βιομηχανίες πετροχημικών, μονάδες κατεργασίας πλαστικών και ελαστικών υλών και σε μονάδες μεταφοράς και αποθήκευσης καυσίμων. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί ως καθηγητής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση.

Οι αμοιβές των Τεχνολόγων Πετρελαίου θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας του Τεχνολόγου Πετρελαίου, τόσο στα εργαστήρια όσο και στα εργοτάξια, εμπερικλείουν δυσκολίες και χαρακτηρίζονται επικίνδυνες και ανθυγιεινές. Για το λόγο αυτό, ο Τεχνολόγος Πετρελαίου πρέπει να τηρεί σχολαστικά όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.

Μεγάλο μέρος της εργασίας του γίνεται στο ύπαιθρο, όπου πολλές φορές εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Γενικότερα, πρόκειται για δύσκολο και κουραστικό επάγγελμα.