Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων έχει ως αντικείμενο εργασίας τον έλεγχο, τη συντήρηση και επισκευή των ιατρικών οργάνων και συσκευών διάγνωσης και θεραπείας με στόχο την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία τους. Οι κυριότερες εργασίες του Τεχνολόγου Ιατρικών Οργάνων είναι η συναρμολόγηση όλων των ιατρικών οργάνων και των συσκευών διάγνωσης και θεραπείας, ο προληπτικός έλεγχος και η συντήρηση των μηχανημάτων, η επισκευή των οργάνων και η αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών για την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Επίσης, η σύνταξη προδιαγραφών για προκήρυξη μειοδοτικών διαγωνισμών που αφορά προμήθεια ιατρικών οργάνων, η προώθηση της διαδικασίας, η παραλαβή και ο ποιοτικός έλεγχος μηχανημάτων. Στα πλαίσια της εργασίας του Τεχνολόγου περιλαμβάνονται ακόμη η εκπαίδευση νέων επαγγελματιών και η ενημέρωση και προώθηση των πωλήσεων ιατρικών μηχανημάτων των εμπορικών εταιρειών.

Οι επαγγελματίες του κλάδου ειδικεύονται σε διαφορετικές κατηγορίες ιατρικών μηχανημάτων, ενώ οι χειριστές ιατρικών οργάνων ή οι προμηθευτές τους κάνουν ανάλογες εργασίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση των μηχανημάτων.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Στον τεχνολόγο ιατρικών οργάνων ΤΕΙ χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη νομαρχία όπου εργάζεται.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων είναι απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων των ΤΕΙ. Ειδίκευση και κατάρτιση στο αντικείμενο αυτό παρέχεται και από τα ΙΕΚ και τα ΤΕΕ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Η εργασία αυτή απαιτεί:

  • Ακρίβεια, υπευθυνότητα και προσοχή
  • Καλή αντίληψη, κριτικό πνεύμα, επιδεξιότητα
  • Καλή σωματική υγεία και αντοχή
  • Ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση και επιδεξιότητα στα χέρια
  • Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
  • Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής,

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η ραγδαία ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας δίνει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στο συγκεκριμένο επάγγελμα, ενώ δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά ειδικών που θα καλύψουν άμεσα τις ανάλογες θέσεις εργασίας.

Οι αμοιβές των επαγγελματιών που απασχολούνται με την πώληση-προώθηση ιατρικών μηχανημάτων είναι γενικά καλές. Μπορεί να φθάσουν σε υψηλά επίπεδα όταν οι Τεχνολόγοι αμείβονται με ποσοστά επί των πωλήσεων. Για τον Τεχνολόγο Ιατρικών Οργάνων υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης σε διάφορους χώρους εργασίας, όπως νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα, βιοτεχνίες ή βιομηχανίες ιατρικών μηχανημάτων, αντιπροσωπείες ιατρικών μηχανημάτων και τέλος στα ΤΕΕ και ΙΕΚ, ως καθηγητής στον τομέα της ειδικότητάς του μετά από φοίτηση ενός έτους στην Παιδαγωγική Σχολή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων εργάζεται κυρίως σε κλειστούς υπόγειους χώρους νοσοκομείων ή κλινικών, όπου κατά κανόνα είναι εγκατεστημένος ο τεχνολογικός εξοπλισμός της ειδικότητάς τους. Οι συνθήκες εργασίας μπορεί να γίνουν επικίνδυνες και ανθυγιεινές, στις περιπτώσεις συντήρησης ή επισκευής συσκευών κοβαλτίου και ραδίου. Για το λόγο αυτό, απαιτείται σχολαστική τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας. Ο Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων εργάζεται με συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, το οποίο μπορεί να παραταθεί σε περιπτώσεις επείγουσας επισκευής, ή άλλων αναγκών που μπορεί να προκύψουν.

Οι επαγγελματίες της ειδικότητας που απασχολούνται στον τομέα των πωλήσεων έχουν συχνές μετακινήσεις για την προώθηση των μηχανημάτων στην αγορά, έρχονται σε επαφή με κόσμο και το ωράριο εργασίας τους εξαρτάται από τις ανάγκες της επιχείρησης όπου εργάζονται.