Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Ελέγχου Υλικών

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Ελέγχου Υλικών ασχολείται με τις μεθόδους χημικής ανάλυσης και τη δειγματοληψία υλικών, τα οποία στη συνέχεια εξετάζει στο εργαστήριο για να διαπιστώσει τις ιδιότητές τους. Προτείνει εναλλακτικές επιλογές για τη χρησιμοποίηση υλικών στην παραγωγή και βοηθά στο να επιλεγούν τα κατάλληλα υλικά για κάθε χρήση, συμβάλλοντας κατ' αυτό τον τρόπο στην οικονομία της παραγωγής και στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, αξιοποιεί τις γνώσεις του σχετικά με τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των διαφόρων φυσικών και τεχνητών υλικών και επιδεικνύει την επικινδυνότητά τους συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια και στην τήρηση των συνθηκών υγιεινής του εργαστηρίου. Ειδικότερα, ο Τεχνικός Ελέγχου Υλικών παίρνει δείγματα του υλικού που θα ελεγχθεί, κάνει τις δοκιμές των υλικών, ελέγχει, προετοιμάζει και συντηρεί τον εξοπλισμό για τον έλεγχο των προϊόντων.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του Τεχνικού Ελέγχου Υλικών δεν απαιτείται αντίστοιχη άδεια.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ως Τεχνικός Ελέγχου Υλικών μπορεί κανείς να ειδικευτεί σε αντίστοιχα τμήματα των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνικός Ελέγχου Υλικών χρειάζεται να διαθέτει:

  • Ευαισθησία για το περιβάλλον
  • Υπευθυνότητα και τεχνική αντίληψη
  • Προσεκτικότητα και ακρίβεια στο χειρισμό ειδικών οργάνων
  • Ικανότητα συνεργασίας με άλλους εργαζόμενους.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η αγορά εργασίας για τους Τεχνικούς Ελέγχου Υλικών εμφανίζεται δυναμική, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη την αυξανόμενη κοινωνική ευαισθησία και την αναγνώριση της αναγκαιότητας προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Τεχνικός Ελέγχου Υλικών μπορεί να εργαστεί σε εργαστήρια δομικών υλικών, στο τμήμα ελέγχου ποιότητας βιομηχανικών μονάδων, σε μεταλλουργίες, βιομηχανίες τσιμέντων, χρωμάτων, κεραμικών ειδών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Τεχνικός Ελέγχου Υλικών εργάζεται σε εργαστηριακούς χώρους, όπου συνήθως τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι για την υγεία. Μπορεί, επίσης, να εργαστεί και σε εξωτερικούς χώρους για τη δειγματοληψία υλικών, καθώς και να πραγματοποιεί ταξίδια για τον ίδιο σκοπό.