Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ

Γενική Περιγραφή:
Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ εγκαθιστά, συντηρεί, επισκευάζει και διαχειρίζεται τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας ή του οργανισμού όπου εργάζεται. Επίσης ασχολείται με τα δίκτυα των Η/Υ. Ειδικότερα οργανώνει και εγκαθιστά δίκτυα και συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, καθώς και συστήματα αυτόματου ελέγχου.

Τα συστήματα Η/Υ, τα δίκτυα υπολογιστών ή ηλεκτρικής ενέργειας, οι τηλεπικοινωνιακές και ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα έχουν αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητας. Επομένως, για τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρησή τους απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Εξοπλισμός και Μέσα: 
Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ εγκαθιστά, συντηρεί, επισκευάζει και διαχειρίζεται τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας ή του οργανισμού όπου εργάζεται. Επίσης ασχολείται με τα δίκτυα των Η/Υ. Ειδικότερα οργανώνει και εγκαθιστά δίκτυα και συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, καθώς και συστήματα αυτόματου ελέγχου.

Τα συστήματα Η/Υ, τα δίκτυα υπολογιστών ή ηλεκτρικής ενέργειας, οι τηλεπικοινωνιακές και ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα έχουν αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητας. Επομένως, για τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρησή τους απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Εξοπλισμός και Μέσα: 
Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ χρησιμοποιεί Η/Υ, εκτυπωτή, διάφορα εργαλεία (κατσαβίδι, τρυπάνι κ.λπ.), καθώς και ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: 
Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, για να ασκήσει το επάγγελμα πρέπει να έχει σπουδάσει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων του Πολυτεχνείου ή των ΤΕΙ. Σχετικές γνώσεις βοηθού μηχανικού μπορούν να αποκτηθούν και μετά από σπουδές σε ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα απαιτεί:

  • Ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια χειρισμών, λόγω της συνεχούς επαφής με συσκευές και όργανα που τα διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα

  • Ιδιαίτερη επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και υλικών, καθώς και ευελιξία στην αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων

  • Οργανωτικότητα, συνεργατικότητα και πρακτικότητα

  • Καλή τεχνική αντίληψη, ικανότητα αντίληψης του χώρου και επιδεξιότητα στα χέρια.

Επαγγελματικές Προοπτικές: 
Λόγω της τεράστιας εξέλιξης της τεχνολογίας, οι προοπτικές απασχόλησης είναι καλές για το μέλλον, ειδικά για όσους ασχοληθούν με την κατεύθυνση που έχει σχέση με τα υπολογιστικά συστήματα και τις τηλεπικοινωνίες. Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ μπορεί να αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή σε βιομηχανίες, ή βιοτεχνίες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, μπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία ή οργανισμό που διαθέτει συστήματα Η/Υ, αυτόματου ελέγχου και τηλεπικοινωνιακών συσκευών. Επιπλέον, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες πληροφορικής και μηχανογράφησης, να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ακολουθήσει την εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: 
Η εργασία του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ είναι αρκετά πολύπλοκη και περιλαμβάνει κινδύνους, που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό. Είναι χειρωνακτική κατά την εγκατάσταση των διαφόρων συστημάτων, έχει ένταση και είναι κουραστική. Ασκείται ατομικά αλλά και ομαδικά, σε ωράρια που καθορίζονται από τον φορέα απασχόλησης του επαγγελματία, αλλά και από την ιδιαιτερότητα της εργασίας που αναλαμβάνεται. Πολλές φορές, ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ χρειάζεται να εργάζεται κάτω από πίεση χρόνου, προκειμένου να εγκαταστήσει μηχανήματα, ή να επισκευάσει επείγουσες βλάβες που παρουσιάζονται.

Η εργασία εκτελείται κυρίως σε κλειστό χώρο, εκτός κι αν η εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή μηχανημάτων απαιτείται να γίνει σε εξωτερικό χώρο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Το επάγγελµα των Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων καθορίζεται και κατοχυρώνεται με τον Νόµο 6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού. Ο νόµος αυτός καθορίζει ότι: α. Η ελευθέρα άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου, του µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και του ναυπηγού επιτρέπεται µόνον εις τους κεκτηµένους ∆ίπλωµα της αντίστοιχης σχολής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή οµοταγών σχολών της αλλοδαπής, β. Η χρήση του τίτλου "∆ιπλωµατούχος Μηχανικός" και η άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού από άτοµα που δεν πληρούν τις προυποθέσεις των ανωτέρω νόµων απαγορεύεται και "τιµωρείται επί εγκλήσει εις βαθµόν πληµµελήµατος δια φυλακίσεως".
Επίσης, επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων προβλέπονται από: Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α), Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6-12-1979 και 36871/10-12-1979, Π.Δ. 372/1997,άρθρο 2 (ΦΕΚ 243 Α) "Μετονομασία τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης", Π.Δ.82/2000 (ΦΕΚ72Α).


Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης των επαγγελματιών αυτών, είναι η μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήματα, τις εγκαταστάσεις τους και τις εφαρμογές τους γενικότερα στους επιστημονικούς τομείς:
1. της Ηλεκτρονικής, ιδίως δε των ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων όπως σχεδιασμός αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων, αισθητήρια, ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος, ολοκληρωμένα κυκλώματα, ηλεκτροακουστικά συστήματα, συστήματα μετρήσεων και επεξεργασίας δεδομένων οπτοηλεκτρονικές συσκευές και οι εφαρμογές αυτών. 
2. των Τηλεπικοινωνιών και των Τηλεπικοινωνιών Συστημάτων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ιδίως η ενσύρματη ή ασύρματη επικοινωνία ή μετάδοση πληροφοριών, τα κέντρα μεταγωγής, τα ενσύρματα ή ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας, τα συστήματα πολυπλεξίας, η κινητή τηλεφωνία τα δορυφορικά συστήματα και κάθε άλλη ανάλογη εφαρμογή αυτών. 
3. των Πληροφορικών Συστημάτων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ως μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, η σχεδίαση ή η κατασκευή και η εφαρμογή τους σε παραγωγική, λειτουργική ή άλλη διαδικασία ή η παροχή υπηρεσιών στη βιομηχανία, στην οργάνωση γραφείων ή υπηρεσιών, στις τηλεπικοινωνίες, στις εκδόσεις, στις ηλεκτρονικές συσκευές. Με τον όρο Πληροφορικά Συστήματα νοούνται οι αρχιτεκτονικές υπολογιστών, περιφερειακές μονάδες, έμπειρα συστήματα, τεχνολογία λογισμικού, επικοινωνία χρήστη Η/Υ, τηλεματική, πολυμέσα. 
4. των Συστημάτων, ιδίως δε των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνων και των πάσης φύσεως εφαρμογών του. 
Μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ. Σήμερα, οι προοπτικές του επαγγέλματος παρουσιάζονται πολύ θετικές.