Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δεν υπάρχουν εθνικοί περιορισμοί

Οι ερευνητές στην ΕΕ έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης που χρηματοδοτούνται με εθνικές υποτροφίες ή άλλες μορφές οικονομικής ενίσχυσης, ακόμη και εάν δεν είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της οικείας χώρας.

 

Οικονομική στήριξη της ΕΕ για ερευνητές

Ως ερευνητής, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε οικονομική στήριξη από την ΕΕ για την κατάρτιση και την επαγγελματική σας εξέλιξη.

 

Δυνατότητες έρευνας ανά χώρα

Βρείτε θέση ερευνητή σε κάποια από τις παρακάτω χώρες:

 

Βρείτε πηγές οικονομικής στήριξης για ερευνητές στις παρακάτω χώρες:

Πηγή: Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu).Επιστροφή

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop