Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μη αυτόματη αναγνώριση


Σημαντικό: Δεν υπάρχει αυτόματη αναγνώριση των τίτλων σπουδών σε όλη την Ευρώπη. Εάν λοιπόν επιθυμείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσετε την προβλεπόμενη εθνική διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. Εάν γνωρίζετε ήδη ότι πρόκειται ενδεχομένως να συνεχίσετε τις σπουδές σε άλλη χώρα, ελέγξτε κατά πόσο αναγνωρίζεται το πτυχίο σας στη χώρα αυτή.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ (τα 27 κράτη-μέλη, μαζί με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία), οι οποίες  μπορούν να εφαρμόζουν τους δικούς τους κανόνες όσον αφορά την αναγνώριση ή μη των τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε άλλη χώρα.

"Συγκρίνετε" το πτυχίο σας

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να λάβετε ένα πιστοποιητικό αντιστοιχίας του πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών σας το οποίο θα δείχνει την αντιστοιχία του τίτλου σπουδών σας με τους τίτλους σπουδών που χορηγούνται στη χώρα της ΕΕ όπου πρόκειται να μεταβείτε. Για τον σκοπό αυτό, επικοινωνήστε με το κέντρο ENIC/NARIC  της χώρας όπου θα θέλατε να γίνει η αντιστοίχιση του τίτλου σπουδών σας.

Επαγγελματικά προσόντα

Σημαντικό: Η ενότητα αυτή αφορά την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων. Μια σειρά διαφορετικών κανόνων της ΕΕ διέπουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, δηλαδή των τίτλων που δίνουν πρόσβαση σε ένα επάγγελμα, όπως π.χ. το επάγγελμα της νοσοκόμας ή του δικηγόρου.

Πηγή: Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu).
Επιστροφή

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop