Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διαχειριστής Τεχνολογίας Internet

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet/Internet έχει ως επαγγελματική ενασχόληση τη διαχείριση και την επιμέρους ανάπτυξη εφαρμογών στο Internet, όπως π.χ. τη δημιουργία ιστοσελίδων, τις εφαρμογές πολυμέσων, την επεξεργασία στοιχείων με παράλληλη ενημέρωση βάσεων δεδομένων και τη παρουσίαση αποτελεσμάτων σε Ιστοσελίδες, την εγκατάσταση υλικού και λογισμικού δικτύων Η/Υ με έμφαση στα δίκτυα Intranet/Internet, την υποστήριξη και διαχείριση επικοινωνιακών υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής, την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπληροφορικής - δικτύων Η/Υ και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στα δίκτυα Intranet/Internet. Ο Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet/Internet έχει πρόσβαση σε επαγγέλματα υποστήριξης και διαχείρισης τεχνολογιών επικοινωνιών και κυρίως στα υπερδίκτυα Internet/ Intranet. Αναλυτικότερα, έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των συστημάτων λογισμικού (επεξεργασία διαφόρων στοιχείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων) ως χρήστης συστημάτων. Ακόμη έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει τμήματα ολοκληρωμένων εφαρμογών σε διάφορα περιβάλλοντα και λειτουργικά συστήματα (π.χ. εταιρείες παραγωγής λογισμικού, τράπεζες, υπηρεσίες δημοσίου τομέα) και επίσης μπορεί να αναπτύσσει προδιαγραφές προγραμμάτων κάνοντας χρήση τεχνολογιών Internet.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Η τεχνολογία των Η/Υ και των συστημάτων πληροφορικής έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Προς το παρόν δεν προβλέπονται συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα του τεχνικού διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Internet / Intranet.

 Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του ΠΔ 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39, τόμος Α΄ στις 5-3-2001 και του ΠΔ 347/2003, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115, τόμος Α΄ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ΄). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του ΟΕΕΚ σε διαγωνισμούς μέσω του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 220, τόμος Α΄, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης που είναι Αγγλικά (τα οποία διδάσκονται όλα τα εξάμηνα) και Επιχειρηματικότητα - Τεχνική επικοινωνίας (το οποίο διδάσκεται το Γ΄ εξάμηνο), και τα μαθήματα εξειδίκευσης που είναι τα ακόλουθα ανά εξάμηνο εφαρμογής: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων, Δίκτυα Υπολογιστών Ι, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (διαχείριση και υποστήριξη back office λογισμικού - office automation), Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Σχεδίαση εφαρμογών, Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ - TCP/IP, το Λειτουργικό Σύστημα Windows NT, Οι υπηρεσίες του Internet και η Επιχειρηματική του αξία, Βάσεις δεδομένων, Προγραμματιστικά Εργαλεία Ι για το Διαδίκτυο, το Λειτουργικό Σύστημα Linux, Εφαρμογές ανάπτυξης δικτυακών υποδομών με τη χρήση του TCP/IP, Ανάπτυξη πολυμέσων στο Internet, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Προγραμματιστικά Εργαλεία ΙΙ για το Διαδίκτυο, Ασφάλεια δεδομένων / επικοινωνιών. 

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet/Internet πρέπει να έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις των πελατών του και τις δυνατότητες εφαρμογής της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Intranet/Internet, σε όλο το φάσμα των εργασιών της σύγχρονης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και να επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στον τομέα του, προκειμένου να είναι ενημερωμένος και ανταγωνιστικός. Παράλληλα δε, πρέπει να έχει κατασκευαστική αντίληψη και επιδεξιότητα, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή, επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες, καλές γνώσεις στα μαθηματικά και ικανότητα στη διδασκαλία εξειδικευμένων γνώσεων, ενώ οι επαρκείς γνώσεις του για την ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας, την ποιότητα των υλικών, των προϊόντων και των υπηρεσιών, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την εξοικονόμηση ενέργειας, την περιβαλλοντική προστασία κ.λπ., αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. 

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet/Internet μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, παρέχοντας υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και φορείς που κατασκευάζουν, υποστηρίζουν, διαχειρίζονται ή πωλούν υλικό και λογισμικό επικοινωνιών αιχμής (π.χ. ΟΤΕΝΕΤ κ.λπ.), ενώ έχει πρόσβαση σε επαγγέλματα υποστήριξης και διαχείρισης τεχνολογιών επικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση στα υπερδίκτυα Internet/Intranet. Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλματος αυτού φαίνεται ότι είναι θετικές.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας του Τεχνικού Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet/Internet είναι ανθυγιεινές και επικίνδυνες για την υγεία του, καθώς εργάζεται σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο με υψηλά ποσοστά ακτινοβολίας και θορύβου. Είναι υποχρεωμένος να εργάζεται πολλές ώρες μπροστά από τις οθόνες των υπολογιστών, να τοποθετεί προγράμματα, ιστοσελίδες, δίκτυα Intranet/Internet κ.λπ., και να εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας, υποστήριξης και διαχείρισης των συστημάτων αυτών στο προσωπικό της εταιρείας για την οποία εργάζεται ή στους πελάτες της εταιρείας, εάν εργάζεται στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Η πολύωρη ενασχόληση μπροστά από τις οθόνες των υπολογιστών, είναι πολύ πιθανόν να του δημιουργήσει προβλήματα στην όραση ή πονοκεφάλους.