Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Γεωτρυπανιστής

Γενική Περιγραφή: Ο Γεωτρυπανιστής είναι ο ειδικευμένος τεχνίτης που χειρίζεται το γεωτρύπανο και ασχολείται με τη διάνοιξη φρεατίων στο έδαφος, για την εύρεση νερού, πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Το άνοιγμα των φρεατίων με γεώτρηση διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους, το σκοπό της γεώτρησης, το βάθος και τη διάμετρο του φρεατίου. Ο Γεωτρυπανιστής σε πρώτη φάση μελετά το σημείο που του υπέδειξε ο γεωλόγος ή ο εδαφοτεχνικός, για να κάνει τη διάτρηση του εδάφους και επιλέγει τα κατάλληλα μηχανήματα και ανθεκτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για να τρυπήσει το έδαφος.

Εξοπλισμός και Μέσα: Για την εκτέλεση των εργασιών του χρησιμοποιεί γεωτρύπανο, υδραυλικές αντλίες, όργανα πιέσεων λαδιού-αέρος, ψυγεία λαδιού-αέρος, κομπρεσέρ αέρος, σωλήνες και κεφαλές διάτρησης από ειδικά κράματα που συνδέονται στο γεωτρύπανο, καθώς και εργαλεία χειρός, όπως κοπίδια και σφύρες.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού, απαιτείται προϋπηρεσία δύο ετών και εξετάσεις στο υπουργείο Βιομηχανίας για την έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος, ο Γεωτρυπανιστής πρέπει να παρακολουθήσει πρακτικά μαθήματα χρήσης του γεωτρύπανου σε κάποια εταιρεία ή να μαθητεύσει κοντά σε έναν έμπειρο γεωτρυπανιστή.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Γεωτρυπανιστής οφείλει να διαθέτει τις εξής δεξιότητες και χαρακτηριστικά:

  • Προσεκτικότητα και συνέπεια με τους ενδεδειγμένους κανόνες ασφαλείας
  • Επιδεξιότητα στη χρήση, ρύθμιση και επισκευή των εργαλείων και των μηχανημάτων
  • Ικανότητα οδήγησης διαφόρων οχημάτων
  • Ικανότητα συχνών μετακινήσεων
  • Φυσική δύναμη και αντοχή
  • Άριστη γνώση της λειτουργίας των μγχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιεί
  • Υπολογιστική ικανότητα και ικανότητα αντίληψης του χώρου

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Γεωτρυπανιστής μπορεί να απασχοληθεί σε Δημόσιες Υπηρεσίες όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΓΜΕ, κ.λπ., ως μισθωτός σε τεχνικές εταιρείες που ασχολούνται με έγγειες βελτιώσεις, δομικά έργα ή έργα πολιτικής υποδομής, αλλά κυρίως ως ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργαζόμενος με ιδιώτες και διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΟΤΑ. Λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος και της έλλειψης εξειδικευμένων χειριστών γεωτρύπανου, οι προοπτικές απασχόλησης είναι μάλλον καλές. Οι αποδοχές τού γεωτρυπανιστή είναι ανάλογες με την εμπειρία του.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Γεωτρυπανιστής εργάζεται κάτω από δύσκολες και πολλές φορές αντίξοες συνθήκες στην ύπαιθρο, λόγω των καιρικών συνθηκών και των μηχανημάτων που χειρίζεται, η δε εργασία του είναι χειρωνακτική και κοπιαστική, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να μην υπάρξουν τραυματισμοί από τα μηχανήματα, γι’ αυτό και πρέπει να ακολουθεί κανόνες ασφαλείας. Δουλεύει συνήθως σε συνεργεία με περισσότερα από δύο ή τρία άτομα. Εξαιτίας της φύσης της εργασίας του δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο και συχνά εργάζεται πολλές ώρες, ενώ πολλές φορές αναγκάζεται να μετακινηθεί μακριά από την έδρα του, αφού οι γεωτρήσεις εκτελούνται σε διάφορες περιοχές. Η εργασία τού γεωτρυπανιστή απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση στη χρήση των εργαλείων και των μηχανημάτων και αναλαμβάνει κάθε είδους γεώτρηση, αλλά συχνότερα εξειδικεύεται στις γεωτρήσεις υπόγειων πηγών νερού. Οι αμοιβές του είναι καλές.