Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Ελέγχου Βιομηχανικού και Εργασιακού Περιβάλλοντος

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Ελέγχου Βιομηχανικού και Εργασιακού Περιβάλλοντος στο πλαίσιο των καθηκόντων του αναλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Συντάσσει τα πρωτόκολλα μετρήσεων
 • Γίνεται μέλος τμήματος για:
 • Την εκπόνηση των αναλύσεων των αέριων, υγρών και στερεών εκπομπών των παραγωγικών διαδικασιών
 • Την ελαχιστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αέριων, υγρών και στερών εκπομπών σε συνδυασμό με την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Την εκπόνηση των ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων των ρύπων του εργασιακού περιβάλλοντος
 • Την εξαγωγή συμπερασμάτων αναλύσεων και συσχετίσεων με την παραγωγική
 • Διαβάζει και κατανοεί τα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, συνδεσμολογίας σχεδιαγράμματα του κάθε μηχανήματος που του παραδίδει ο προμηθευτής
 • Κάνει έλεγχο ακρίβειας των μηχανημάτων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνικός Ελέγχου Βιομηχανικού και Εργασιακού Περιβάλλοντος θα πρέπει να έχει τις κάτωθι γνώσεις:

 • Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των μηχανημάτων μέτρησης παραμέτρων ρύπανσης
 • Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των μηχανημάτων μέτρησης αέριας ρύπανσης
 • Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των μηχανημάτων μέτρησης υγρής  ρύπανσης
 • Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των μηχανημάτων μέτρησης στερεάς ρύπανσης
 • Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των μηχανημάτων μέτρησης ακτινοβολιών
 • Σωστή λειτουργία των μετρητών
 • Έλεγχος της καλής λειτουργίας και ασφάλειας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
 • Χειρισμό των μεθόδων μέτρησης της βιομηχανικής και εργασιακής ρύπανσης
 • Χειρισμό οργάνων και τον προσδιορισμό αέριων ρύπων
 • Συλλογή και επεξεργασία δείγματος για τους προσδιορισμούς λοιπών ενώσεων που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν στο χώρο πηγής ρύπανσης
 • Χειρισμό οργάνων και τον προσδιορισμό υγρών ρύπων
 • Χειρισμό οργάνων και τον προσδιορισμό στερεών ρύπων
 • Μέτρηση θορύβου
 • Μέτρηση των οσμών
 • Μέτρηση των ακτινοβολιών
 • Επισκευή μηχανημάτων μέτρησης παραμέτρων ρύπανσης
 • Πραγματοποίηση των μετρήσεων των ρυπαντών εντός και εκτός του εργασιακού χώρου
 • Προσδιορισμό ρυπογόνων πηγών και τη συσχέτισή τους
 • Άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εκτάκτου περιβαλλοντικού περιστατικού
 • Τήρηση των προδιαγραφών καταλληλότητας των εργασιακών χώρων και των προδιαγραφών ασφαλείας των εργαζομένων
 • Απλή σχεδίαση ενός αντικειμένου ή μιας εγκατάστασης επί χάρτου και κατανόηση ενός απλού τεχνικού σχεδίου
 • Εξαγωγή των αποτελεσμάτων και επεξεργασία των μετρήσεων με χρήση Η/Υ και των συστημάτων αυτοματισμού
 • Λειτουργία των κυριοτέρων βιομηχανικών μονάδων και των αποβλήτων που παράγονται σε κάθε περίπτωση.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα απαιτεί:

 • Επιδεξιότητα, σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών
 • Ευλυγισία, καλή υγεία και σωματική αντοχή
 • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα για τη χρήση ειδικών εργαλείων και μηχανών
 • Ικανότητα αντίληψης του χώρου και παρατηρητικότητα
 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες εργασίες
 • Αντιληπτική ικανότητα
 • Επινοητικότητα και δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Τεχνικός Ελέγχου Βιομηχανικού και Εργασιακού Περιβάλλοντος είναι ικανός να εργαστεί σε εξαρτημένες εργασίες σε μελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, εργαστήρια βιομηχανικών παραγωγικών διαδικασιών και δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια για τον προσδιορισμό των εκπομπών από κάθε βιομηχανική και βιοτεχνική διαδικασία, αλλά και τις συγκεντρώσεις των ρύπων στο εργασιακό περιβάλλον. Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες γίνονται πάντα υπό την μόνιμη επίβλεψη του επιστήμονα μελετητή, κατασκευαστή ή υπεύθυνου εργοταξίου, του επιστήμονα μηχανικού παραγωγής και του υπεύθυνου του εργαστηρίου δημόσιων, δημοτικών ή ιδιωτικών φορέων και σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα υπογραφής των αναλύσεων, της λειτουργίας και του σχεδιασμού των συστημάτων αντιρρύπανσης και κατά συνέπεια η δραστηριότητά του είναι βοηθητική στο έργο των αρμόδιων επιστημόνων.