Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία περιλαμβάνει όλο το εύρος δραστηριοτήτων που μεσολαβούν από την παραγωγή του τελικού προϊόντος (καταναλωτικό αγαθό, πρώτη ύλη, βιομηχανικό αγαθό) μέχρι την παράδοσή του στον τελικό καταναλωτή. Αναλυτικότερα, οι επαγγελματίες του χώρου είναι υπεύθυνοι για τη σωστή και οργανωμένη αποθήκευση του προϊόντος σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το συνθέτουν και την ασφαλή μεταφορά του στα δίκτυα διανομής που έχει αναπτύξει η εταιρεία. Πρόκειται για μια κατηγορία επαγγελμάτων που το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη, γεγονός που οφείλεται αφενός στην αύξηση του εμπορίου και αφετέρου στην ύπαρξη μίας διευρυμένης αγοράς. Η ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα στη διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν τη μηχανογραφημένη διαχείριση των προϊόντων, η ευρηματικότητα, η ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού των επιμέρους δραστηριοτήτων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η συνέπεια αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη χάραξη μιας επαγγελματικής πορείας στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο υπεύθυνος προμηθειών και διαχείρισης αποθήκης, ο διαχειριστής εφοδιαστικής αλυσίδας και ο ταχυδρόμος συνιστούν τα πιο γνωστά επαγγέλματα της κατηγορίας αυτής.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Κριτική σκέψη
 • Υπευθυνότητα
 • Ευσυνειδησία, δυναμισμός και  συνέπεια
 • Υπολογιστική ικανότητα αντίληψης χώρου
 • Οργανωτική, συντονιστική και διοικητική ικανότητα, αποφασιστικότητα στην εφαρμογή λύσεων καθώς και ικανότητα σύλληψης ιδεών
 • Διοικητική ικανότητα
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, των συστημάτων παραγωγής και των μεταφορών
 • Ευσυνειδησία
 • Κοινωνική επιδεξιότητα
 • Καλή μνήμη
 • Συνέπεια
 • Ευγένεια
 • Ταχύτητα στις κινήσεις