Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Πιστοποίηση (abbreviation): 
ΙΕΣΟΕΛ
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Λογιστές - Εσωτερικούς ελεγκτές - Οικονομικούς διευθυντές - Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Κατηγορία (terms): 
Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος
Οικονομικά/ Χρηματοοικονομικά

Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

 

Τι είναι;

Το ΙΕΣΟΕΛ, παρέχει διετή Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση σε όσους προορίζονται για το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα, καθώς και για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στα αντικείμενα της εφαρμοσμένης Ελεγκτικής και Λογιστικής. Το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΕΣΟΕΛ αναφέρεται, κυρίως, στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων, που ορίζονται από το ΠΔ 226/1992, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3693/2008 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2006/43 Ε.Κ., για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (νόμιμου ελεγκτή). Συνεπώς, οι απόφοιτοι του ΙΕΣΟΕΛ, έχοντες και την απαιτούμενη ελεγκτική προϋπηρεσία, αποκτούν και την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;

Απευθύνεται στους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που προορίζονται για το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα, καθώς και για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στα αντικείμενα της εφαρμοσμένης Ελεγκτικής και Λογιστικής.

 

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο (Ιούλιο και Δεκέμβριο) και είναι  γραπτές αλλά και προφορικές στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες μετά από απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής ύστερα από αίτημα του υποψηφίου. Ο χρόνος της εξέτασης κάθε Τομέα είναι τρεις (3) ώρες ανεξαρτήτως αριθμού γνωστικών αντικειμένων εκτός των Τομέων Γνώσεων «Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα» και «Ελεγκτική»  όπου ο χρόνος εξέτασης είναι 4,5 ώρες, εφόσον εξετάζονται αμφότερα τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και τον Τομέα Γνώσεων «Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι», όπου ο χρόνος εξέτασης είναι 2 ώρες.


Ύλη

Α΄ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

(α1) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα (πρώην (α) Λογιστική 1)

(α2) Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)

(β1) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή

(β2) Διαχείριση κινδύνων και Εσωτερικός έλεγχος

(γ1) Φορολογία 1 - Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

(γ2)Φορολογία 1 - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Νόμος: Κώδικας ΦΠΑ

Κυρώθηκε με το ν. 2859 άρθρο Πρώτο (ΦΕΚ 248 / 7.11.2000 / Τεύχος Α)

(δ1) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου

(δ2) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου

(ε)Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι

(στ)(1) Οικονομική των Επιχειρήσεων - Πολιτική Οικονομία

(στ)(2) Διεθνής Οικονομία

(ζ)(1) Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης επιχ/σεων

(ζ)(2) Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα (πρώην (η2) Επενδύσεις)

(η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου-εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου

(η2) Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920


Β΄ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

(θ) Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική

(ι1) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου Τομέα

(ι2) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών

(ι3) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(ι4) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

(ια) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α.

(ιβ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά Συστήματα

(ιγ) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

(ιδ1) Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

(ιδ2) Καταστάσεις Ταμιακών Ροών

(ιε1) Φορολογία 2 – Φορολογία Φυσικών Προσώπων

(ιε2) Φορολογία 2 – Φορολογία Νομικών Προσώπων

(ιστ) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις