Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι επαγγελματίες αυτής της κατηγορίας ασκούν την εργασία τους είτε σε νοσοκομεία, είτε σε ειδικά διαμορφωμένα ιατρεία, είτε σε ιδιωτικούς χώρους. Εδώ εντάσσονται τα λεγόμενα παραϊατρικά επαγγέλματα, των οποίων οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, λόγω της διεύρυνσης των λειτουργιών που επιτελεί ένα κράτος πρόνοιας, καθώς και του σύγχρονου τρόπου ζωής που δημιουργεί ανάγκες για εξειδικευμένη προσωπική φροντίδα. Βασικό αντικείμενο εργασίας των επαγγελματιών του χώρου είναι η παροχή υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης σε άτομα που βρίσκονται σε μετεγχειρητικό στάδιο ή παρουσιάζουν κάποια σωματικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει πρωτίστως να διαθέτουν πρακτική εκπαίδευση και εμπειρική εξάσκηση, υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, δεξιότητα στο χειρισμό των διαφόρων ιατρικών εργαλείων ή μηχανημάτων, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνέπεια, καθώς και να διακατέχονται από υψηλό αίσθημα φροντίδας απέναντι στο συνάνθρωπο.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο νοσηλευτής, ο επισκέπτης υγείας και ο φυσιοθεραπευτής αποτελούν τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας. Σε γενικές γραμμές, η απασχόληση εκτός του δημόσιου τομέα, σε συνδυασμό με την υψηλή αναγνωρισιμότητα που ενδεχομένως να απολαμβάνει ένας επαγγελματίας του παραϊατρικού χώρου, δύναται να οδηγήσουν σε πολύ υψηλές αποδοχές.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες για να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη και η συνεργασία των ασθενών
  • Υπομονή, ψυχραιμία, φυσική αντοχή και ψυχικά αποθέματα
  • Εγκαρδιότητα
  • Αγάπη για τον άνθρωπο
  • Ευγένεια και αυτοκυριαρχία
  • Κατανόηση, ανεκτικότητα
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης, τάξη, ακρίβεια και μεθοδικότητα
  • Επιδεξιότητα στο χειρισμό των ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών
  • Ικανότητα για λεπτούς, προσεκτικούς χειρισμούς προς τους ασθενείς
  • Δεξιότητα συνεργασίας

Σχετικά επαγγέλματα