Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κατάταξη πανεπιστημίων σύμφωνα με τo Economist

Οι λίστες κατάταξης των ΜΒΑ λαμβάνουν υπόψη δεδομένα όπως οι αμοιβές, οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τα ποσοστά ανεργίας και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν ένα πανεπιστήμιο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Η κατάταξη του Economist λαμβάνει δεδομένα από μια αρχική επιλογή 130 προγραμμάτων από όλο τον κόσμο. Τα 130 πανεπιστήμια που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, η οποία στηρίζεται σε δεδομένα που λαμβάνονται τόσο από τα πανεπιστήμια όσο και από τους μαθητές. Μεταξύ των πανεπιστημίων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση είναι και τρία βρετανικά, συγκεκριμένα το Imperial College Business School, το Manchester Business School και το Royal Holloway School of Management. 

Επίσης πρέπει να σημειωθεί πως τα πανεπιστήμια που δεν εντάσσονται στα 100 καλύτερα του κόσμου έχουν μόνο τοπική αξιολόγηση. Στη λίστα των 100 καλύτερων του κόσμου συναντάμε και 16 ΜΒΑ από βρετανικά πανεπιστήμια. Η συλλογή των δεδομένων έγινε την άνοιξη του 2011 χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια που αφορούσαν τα πανεπιστήμια όσο και τους φοιτητές/αποφοίτους των προγραμμάτων. Συνολικά στην έρευνα απάντησαν 17.770 άτομα. 

Η έρευνα προσπάθησε να λάβει υπόψη της και ιστορικά δεδομένα και για το λόγο αυτό συμπεριλήφθηκαν δεδομένα του 2011 (με συντελεστή βαρύτητας  50%), του 2010 (σ.β. 30%) και του 2009 (σ.β. 20%). Απότομες αλλαγές στα δεδομένα που μπορεί να μην επιδρούν σε άμεση αλλαγή στην ποιότητα απεικονίζονται να λαμβάνουν χώρα σταδιακά όπως ακριβώς θα επηρέαζαν και στην πράξη τα αποτελέσματα των φοιτητών/αποφοίτων.  

Τα δεδομένα που δόθηκαν από τους φοιτητές και τους αποφοίτους αφορούν το 20% της συνολικής κατάταξης και το 80% προέρχεται από τα δεδομένα που έδωσαν τα πανεπιστήμια. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως το κάθε πανεπιστήμιο έχει μοναδική βαθμολογία αν και οι διαφορές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ μικρές. 

Τα μεγέθη που μετρώνται εντάσσονται σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες: τις νέες προοπτικές δυνατότητες στην καριέρα, την προσωπική εκπαιδευτική εμπειρία, την αύξηση στην αμοιβή και, τέλος, τη δυνατότητα δικτύωσης με άλλους αποφοίτους. Στην πρώτη κατηγορία συναντάμε τις εξής παραμέτρους: εύρος εργοδοτών στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα, τον αριθμό των αποφοίτων που βρήκαν δουλειά σε διάστημα τριών μηνών από την αποφοίτησή τους, τον αριθμό των αποφοίτων που βρήκαν δουλειά μέσω του πανεπιστημίου και, τέλος, τον τρόπο που οι ίδιοι οι φοιτητές αξιολογούν τα γραφεία διασύνδεσης του πανεπιστημίου τους. Στη δεύτερη κατηγορία συναντάμε ερωτήματα που αφορούν την ποιότητα του εκπαιδευτικού δυναμικού, την ποιότητα των φοιτητών, τη διαφορετικότητα των φοιτητών και την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Η τρίτη κατηγορία αφορά τον πρώτο μισθό που λαμβάνουν μετά την αποφοίτηση και τη μισθολογική διαφορά πριν και μετά το ΜΒΑ και, τέλος, η τέταρτη κατηγορία αφορά τον αριθμό των μελών των συλλόγων αποφοίτων, τον αριθμό των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται σύλλογοι αποφοίτων και τον τρόπο που οι φοιτητές κρίνουν τη λειτουργία του συλλόγου αποφοίτων.    

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop