Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η δημιουργία και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων, τεχνικών και εργαλείων είναι το βασικό εργασιακό αντικείμενο των επαγγελματιών της κατηγορίας αυτής και αποσκοπεί στην επίλυση απλών ή πολύπλοκων πρακτικών προβλημάτων. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι τα μαθηματικά αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνοοικονομικών και στατιστικών μελετών, τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών, καθώς και την πρόβλεψη των διαφόρων φαινόμενων, τα οποία σχετίζονται με τα επιστημονικά πεδία της αστρονομίας και της φυσικής. Το εργασιακό τους περιβάλλον –στην πλειονότητα των περιπτώσεων– απαιτεί την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία, καθώς η ανάγκη για την ύπαρξη άμεσου και πρωτίστως έγκυρου αποτελέσματος, κατέστησαν αναγκαία τη χρήση υπολογιστικά δυνατών μηχανών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η επινοητικότητα, η εφευρετικότητα, η οξυδέρκεια και η απομνημόνευση συνεισφέρουν στην αποτελεσματική άσκηση των διαφόρων επαγγελμάτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με μαθηματικές και στατιστικές αναλύσεις.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο μαθηματικός, ο οικονομικός αναλυτής και ο ασφαλιστής αποτελούν τα πιο γνωστά και διαδεδομένα παραδείγματα επαγγελμάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι προοπτικές εξέλιξης για τα επαγγέλματα αυτά (ιδιαίτερα για εκείνο του μαθηματικού) είναι πιο ευνοϊκές στον ιδιωτικό σε σχέση με το δημόσιο τομέα.

 

Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Καλό θεωρητικό υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη, τη στατιστική, τα μαθηματικά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Κριτικό, συνθετικό και αναλυτικό πνεύμα
 • Διορατικότητα, ικανότητα προσαρμογής στα πλαίσια ομάδων εργασίας και έφεση στη διεξαγωγή ερευνών
 • Μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα
 • Οξυδέρκεια, ευελιξία και ικανότητα πρόβλεψης, διάγνωσης και προσέγγισης των φαινομένων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής
 • Επαγωγική σκέψη
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Θετική και συνεπής συμπεριφορά
 • Λογική και κριτική σκέψη
 • Επινοητικότητα, φαντασία
 • Οξύτητα αντίληψης και πνεύματος, ικανότητα παραγωγής ιδεών
 • Πρωτοτυπία σκέψης, ικανότητα απομνημόνευσης και ικανότητα για εργασίες γραφείου.
 • Δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων
 • Παρατηρητικότητα